Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Godtgørelse og afskrivning
  • Regnskab
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er måneden efter lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Se OPKL § 2, stk. 1.

Opgørelse

Opgørelsen af den afgiftspligtige værdi afhænger af om der er tale om et forsikringsselskab, en forsikringstager eller en agent.

Forsikringsselskabets opgørelse

Selskabet skal opgøre den afgiftspligtige værdi og omsætning for hver kalendermåned. Se LYSTFAL § 6.

Forsikringstagers opgørelse (gælder kun for forsikringer tegnet uden for EØS)

Forsikringstageren skal opgøre størrelsen af forsikringssummen. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører.  Se LYSTFALbek § 3.

Agentens opgørelse (gælder kun for forsikringer tegnet uden for EØS)

Agenter og lignende, der medvirker til, at lystfartøjer som er hjemmehørende i DK, forsikres hos selskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-område (dvs. uden for EU-landene samt Liechtenstein, Norge og Island), skal efter udløbet af hvert kalenderår og senest den 15. januar give SKAT meddelelse om de forsikringer, der er tegnet i det forløbne år, med oplysning om forsikringstagernes navne og adresser. Se LYSTFALbek § 4.

Godtgørelse og afskrivning

Forsikringssummen (forholdsmæssigt) for forsikringer, hvis præmie godtgøres forsikringstagere eller afskrives som uerholdelige, kan fradrages i den afgiftspligtige forsikringssum i den måned, i hvilken tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted. Se afsnit D.A.8.1.1.6.4 "Tabet skal være konstateret".

Regnskab

Virksomheden skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiftsbeløbet.

Størrelsen af forsikringssummen for den enkelte lystfartøjsforsikring samt præmiens dækningsperiode skal fremgå af regnskabet. Det skal også fremgå af regnskabet, hvilke præmiebeløb der i den enkelte afgiftsperiode er godtgjort forsikringstagerne eller afskrevet som uerholdelige, og de hertil svarende forsikringssummer (forholdsmæssigt).

Afregning

Virksomheden skal angive og betale afgiftsbeløbet til SKAT senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se LYSTFAL § 6 og OPKL § 2, stk. 2.