Indhold

Afsnittet handler om de betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan iværksættes forkortet afregning.

Afsnittet indeholder:

  • De objektive betingelser
  • Den subjektive betingelse.

De objektive betingelser

Der er fire objektive betingelser, der hver især kan udløse forkortet afregning, når den subjektive betingelse også er opfyldt:

  • Hvis virksomheden har indbetalt for sent fire gange (uanset beløbets størrelse) inden for de seneste 12 afregningsperioder. De for sene indbetalinger skal vedrøre skatter og afgifter m.v. efter opkrævningsloven og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag, herunder restskat der vedrører virksomhedens drift. For at udløse krav om forkortet afregning kræves det desuden, at virksomheden har restance vedrørende skatter og afgifter, som virksomheden er registreret for, samt eventuelt selskabsskatter og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag, herunder restskat der vedrører virksomhedens drift, med et beløb, der overstiger 50.000 kr., og at virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse fra told- og skatteforvaltningen, hvorved virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed. Det kan også udløse forkortet afregning, hvis virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse.
  • Hvis virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden.
  • Hvis der efter virksomhedens registrering kommer personer til stede, som inden for de seneste fem år som ejer, direktions- eller bestyrelsesmedlem eller filialbestyrer har haft væsentlig indflydelse på en anden virksomhed, der har påført staten et samlet tab som følge af konkurs eller anden insolvens eller har skabt en usikret restance til told- og skatteforvaltningen på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter opkrævningsloven, eller personskatter og bidrag, herunder restskat, der hidrører fra driften af den anden virksomhed. Den usikrede restance eller tabet skal vedrøre moms, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, lønsumsafgift, punktafgifter eller personskatter og bidrag, herunder restskat, og stamme fra driften af en eller flere virksomheder.
  • Hvis en virksomhed leverer varer her i landet, som virksomheden har købt i udlandet eller fra en anden virksomhed, der har købt varen i udlandet. Det gælder også, hvis virksomheden har købt varer af enhver anden virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, når den merværdiafgift, der opstår i forbindelse med virksomhedens indenlandske salg, forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil blive afregnet til Skatteforvaltningen. Dvs. når det vurderes, at der er tale om en missing trader i en momskarrusel.

Se OPKL § 11, stk. 1.

Den subjektive betingelse

Den subjektive betingelse er, at Skatteforvaltningen på baggrund af en risikovurdering skønner, om

  • der er undskyldelige omstændigheder for, at virksomheden nu opfylder de objektive betingelser for forkortet afregning, eller
  • virksomhedens drift indebærer risiko for, at virksomheden vil oparbejde yderligere restancer.

Undskyldelige omstændigheder kan fx være pludselig opstået sygdom eller ulykkestilfælde i en enkeltmandsvirksomhed, en betydelig kundes manglende betaling som følge af konkurs eller lignende.

Skatteforvaltningen kan eventuelt indhente regnskab og budget til brug for sin risikovurdering og foretage sin kreditvurdering ud fra en samlet vurdering af dette sammen med sit øvrige kendskab til virksomheden og dens ejerkreds og tidligere betalingsmønster.

Se også

Se også afsnit A.D.9.1.2 om tilknytningsforhold og tab efter det tredje punkt.