Hvis et selskab er i væsentlig restance med restskat, kan Skatteforvaltningen fremrykke forfaldstidspunktet for betaling af selskabsskatten. Se SEL § 30, stk. 6.

Restancen skal være mindst 100.000 kr, for at den kan anses for væsentlig. Det beror dog på en konkret vurdering, om restancen anses for væsentlig. Det vil sige, at hvis der er tale om et lille anpartsselskab med et tyndt kapitalgrundlag, vil en restance på 100.000 kr. formentlig være væsentlig, mens det for et stort aktieselskab med et solidt kapitalgrundlag formentlig ikke vil være en væsentlig restance.

En fremrykning af forfaldstiden betyder, at selskabets restskat forfalder til betaling samtidig med, at selvangivelsen skal indsendes til skattemyndighederne, dvs. senest seks måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL § 4, stk. 2. Restskatten skal altså indbetales senest den 20. i den måned, hvor selvangivelsen skal indsendes.

Skatteforvaltningen har mulighed for at tvangstilmelde selskaber, der ellers ikke er omfattet af acontoskatteordningen til denne, hvis de har væsentlig restance. Udgangspunktet er, at selskaber, hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, ikke omfattes af acontoskatteordningen.

Forfaldstidspunktet kan også fremrykkes for acontoskat, hvis selskabet har væsentlig restance vedrørende dette. Denne fremrykning har i realiteten dog kun betydning for 2. rate, fordi opgørelse og opkrævning først finder sted i februar med ordinær betaling i marts og november. Det er derfor ikke praktisk muligt at fremrykke 1. rate.