Skatteforvaltningen kan kræve sikkerhed for igangværende virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, som ikke er etableret her i landet, når virksomheden ikke betaler rettidigt eller ikke overholder de administrative forpligtelser. Det er samtidig en betingelse, at Skatteforvaltningen konkret vurderer, at det indebærer en risiko for tab for statskassen at undlade kravet om sikkerhedsstillelsen.

Sikkerheden skal stilles for et beløb, der svarer til det forventede momstilsvar for en 3-måneders periode samt et beløb, der svarer til virksomhedens restance. Sikkerheden skal dog som minimum fastsættes til 15.000 kr.

Sikkerheden skal stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontant indskud eller anden betryggende sikkerhed efter Skatteforvaltningens bestemmelse. Se momsbekendtgørelsen § 68, stk. 1.

Der er udarbejdet et paradigma til brug for sikkerhedsstillelse med en bankgaranti.

Sikkerheden skal normalt ophøre efter 12 måneder, hvis virksomheden har betalt rettidigt. Skatteforvaltningen kan dog kræve sikkerhedsstillelsen forlænget ud over de 12 måneder, hvis Skatteforvaltningen på baggrund af konkrete oplysninger skønner, at det vil være forbundet med nærliggende risiko for tab, hvis sikkerheden frigives.

Konsekvensen af, at der ikke stilles sikkerhed kan være, at Skatteforvaltningen afmelder virksomheden fra registrering. Se ML § 62 a, stk. 5 . Det vil herefter være strafbart at fortsætte med virksomheden. Se ML § 81, stk. 3.