Indhold

Afsnittet handler om konsekvensen af, at en igangværende virksomhed ikke stiller den krævede sikkerhed rettidigt.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Sikkerheden er ikke stillet rettidigt
 • Hæftelsesgennembrud
 • Påbud og daglige bøder.

Regel

Stiller virksomheden ikke den krævede sikkerhed rettidigt, inddrages virksomhedens registrering. Se OPKL § 11, stk. 9.

Ejeren eller den ansvarlige ledelse af en virksomhed må ikke fortsætte eller indlede driften af virksomheden, hvis virksomhedens registrering er ophørt, inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, eller efter en eller flere andre skatte- og afgiftslove. Se OPKL § 11, stk. 11.

Ledelsen hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for tilsvar, der opstår som følge af uregistreret virksomhed efter en inddragelse. Det er en forudsætning, at ledelsens videreførelse af virksomheden er sket forsætligt eller groft uagtsomt. Se OPKL § 11, stk. 12.

Derudover kan ledelsen pålægges daglige bøder efter OPKL § 18 a. Se OPKL § 11, stk. 11.

Sikkerheden er ikke stillet rettidigt

Har Skatteforvaltningen stillet krav om sikkerhed for en igangværende virksomhed, se afsnit A.D.9.3 om sikkerhedsstillelse, og har virksomheden ikke rettidigt stillet sikkerheden, inddrager Skatteforvaltningen virksomhedens registrering. Se OPKL § 11, stk. 9.

Inddragelsen vil gælde alle virksomhedens registreringsforhold, hvor opkrævningsloven er gældende, dvs.

 • moms
 • lønsumsafgift
 • A-skat
 • arbejdsmarkedsbidrag.

Muligheden for at inddrage virksomhedens registrering kan i sjældne tilfælde udelukke den retlige interesse i en insolvent virksomheds konkurs. Se SKM2007.653.SKAT og afsnit G.A.3.4.1 om konkurs.

Hvis virksomhedens registreringer er inddraget, fordi sikkerheden ikke er stillet rettidigt, kan virksomheden efterfølgende genregistreres. Skatteforvaltningen kan i denne forbindelse kræve en ny registreringsanmeldelse fra virksomheden og evt. træffe ny afgørelse om sikkerhedsstillelse, der kan afvige fra den afgørelse, der resulterede i inddragelsen.

Herudover kan registreringen (midlertidigt) inddrages for punktafgifter indtil sikkerheden stilles. Se nærmere nedenfor.

Hæftelsesgennembrud

Ledelsen i en virksomhed hæfter for tilsvar, der opkræves efter opkrævningsloven, når disse opstår som følge af den uregistrerede virksomhed, hvis ledelsen forsætligt eller groft uagtsomt starter eller fortsætter virksomheden på trods af, at registrering er nægtet eller inddraget efter OPKL § 11, stk. 9.

Ledelsens hæftelse for disse skatter og afgifter er personlig, ubegrænset og solidarisk. Se OPKL § 11, stk. 12. Afgørelsen om solidarisk hæftelse kan træffes administrativt.

Skatteforvaltningen kan inddrive de solidariske pålagte tilsvar ved udlæg mv. efter SKINDL § 1.

Påbud og daglige bøder

Skatteforvaltningen kan give ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden påbud om at efterleve forbuddet mod at fortsætte virksomheden, efter at registreringen er inddraget. Skatteforvaltningen kan desuden pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder efter OPKL § 18 a, indtil påbuddet efterleves.

Påbuddet skal

 • meddeles skriftligt
 • henvise til den eller de relevante regler
 • anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde reglerne
 • oplyse, at Skatteforvaltningen, hvis påbuddet ikke er efterlevet inden for en nærmere fastsat frist, kan pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se OPKL § 11, stk. 11.