Der er siden 1. januar 1996 sket følgende lovændringer mv. (ikke udtømmende), hvor de enkelte ændringslove indeholder ændringer af bl.a. flere energiafgiftslove og CO2-afgiftsloven:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

417 af 14. juni 1995

Ændring af reglerne for tilbagebetaling. Proceslisten som bilag 1 til CO2-afgiftsloven (historisk).

1220 af 27. december 1996

Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift, lempelse for vækstlys mv.

I kraft fra 01/10 1997. Se BEK nr. 755 af 24/09 1997.

444 af 10. juni 1997

Justering af rumvarmeafgiften.

Ikrafttrædelse 01/01 1998. Se BEK nr. 1076 af 23/12 1997.

389 af 02. juni 1999

Indførelse af El-distributionsbidrag mv. (historisk).

963 af 20. december 1999

Ændring af proceslisten og afgift af rumvarme (historisk).

1289 af 20. december 2000

Afvikling af skyggeafgiften på naturgas og forlængelse af overgangsordningen for bygas mv.

393 af 06. juni 2002

Ændret kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv. (historisk).

462 af 09. juni 2004

Implementering af Energibeskatningsdirektivet og forenkling af energiafgifterne (se note 1).

Loven trådte i kraft 01/07 2004 henholdsvis 01/01 2005. Efter lovens § 7, stk. 1 og 3, jf. stk. 2 havde visse bestemmelser virkning tilbage til 01/01 2004.

For øvrige dele af ændringsloven har skatteministeren iværksat:

Ikrafttrædelse 01/09 2004 se BEK nr. 807 af 12/07 2004; ikrafttrædelse 01/06 2005 se BEK nr. 372 af 25/05 2005 og ikrafttrædelse 01/08 2005 med virkning fra 01/07 2004 se BEK nr. 708 af 05/07 2005.

464 af 09. juni 2004

Tilpasninger af CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug som følge af indførelse af CO2-kvoteordning (historisk).

1391 af 20. december 2004

Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug mv. Nedsættelsen vedrører virksomheder med et kraftvarmeværk/kedelcentral, der er udlagt som en selvstændig juridisk person/enhed, som på visse betingelser kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgiften af forbruget af damp/varme, der leveres direkte fra den CO2-kvoteomfattede produktionsenhed (kraftvarmeværket / kedelcentralen).

I kraft fra 15/10 2005 virkning fra 01/07 2004 henholdsvis med virkning fra 01/01 2005 se BEK nr. 941 nr. af 12/08 2005, og i kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1125 af 01/12 2009.

1416 af 21. december 2005

Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler og afgiftsnedsættelse på overskudsvarme (historisk).

1417 af 21. december 2005

Afgiftslempelser på fjernvarme mv. som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering mv. (se note 2).

I kraft fra 01/01 2008 se BEK nr. 327 af 30/11 2007, og i kraft fra 01/01 2008 se BEK nr. 1353 af 07/12 2007.

520 af 07. juni 2006

Ændring af CO2AL § 9, stk. 2, vedrørende forbrug af el til tung proces. Virksomheder omfattet af proceslistens nr. 1-1, og 4 kan herefter få godtgjort 61/86 af CO2-afgiften af el, som bruges til fremstilling af varme til tung proces.  I kraft fra 01/01 2008 se BEK 1326 af 30/11 2007.

1536 af 19. december 2007

Indeksering af energiafgifterne.

I kraft fra 01/01 2008.

524 af 17. juni 2008

Undtagelser til energibeskatningsdirektivet.

I kraft fra 01/09 2008 henholdsvis 01/10 2008 se BEK nr. 836 af 18/08 2008.

528 af 17. juni 2008

Implementering af energiaftalen (se note 3).

I kraft fra 01/04 2009 se BEK nr. 241 af 27/03 2009, og

i kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1125 af 01/12 2009, og

i kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1429 af 21/12 2009.

461 af 12. juni 2009

Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften (se note 4).

I kraft fra 01/08 2009 se BEK nr. 662 af 26/06 2009, og

i kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1125 af 01/12 2009, og

i kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1432 af 21/12 2009.

527 af 12. juni 2009

Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie mv. og forhøjelse af affaldsafgiften (se note 5).

I kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1125 af 01/12 2009.

1384 af 21. december 2009

Ændringer som følge af EU-Kommissionens afgørelse i statsstøttesag m.m.

I kraft fra 01/01 2010 se BEK nr. 1430 af 21/12 2009 (se note 6).

1385 af 21.december 2009

Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv 2008/118/EF af 16/12 2008 om den generelle ordning for punktafgifter.

I kraft fra 01/04 2010.

722 af 25. juni 2010

Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 mv.

I kraft fra 01/11 2011 se BEK nr. 998 af 25/10 2011.

1564 af 21. december 2010

Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet.

I kraft fra 01/07 2011 se BEK nr. 504 af 24/05 2011, og

I kraft fra 01/11 2011 se BEK nr. 998 af 25/10 2011.

625 af 14. juni 2011

Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug. Med henblik på at understøtte beskæftigelsen i virksomhederne reduceres de kommende afgiftsforhøjelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål i Forårspakke 2.0 til omkring en tredjedel af det oprindeligt aftalte, men til gengæld indfases afgiftsforhøjelsen gradvist fra 2012.

I kraft fra 01/11 2011 se BEK nr. 998 af 25/10 2011.

277 af 27. marts 2012

Konsekvensændring af energiafgiftslove som følge af ophævelse af godtgørelsesreglerne i ML § 45, stk. 3 og 4.

1353 af 21. december 2012

Tekniske ændringer i lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, objektiv regel vedrørende efterregulering af energiafgifter, tilpasninger af afgiftsregler for CO2-kvoteomfattede affaldsforbrændingsanlæg og øvrige tekniske justeringer.

I kraft fra 1. januar 2013. Enkelte elementer træder i kraft på andre tidspunkter.

1395 af 23. december 2012

Nedsættelse af elvarmeafgiften og forhøjelse af delvis godtgørelse af elektricitet til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder.

I kraft fra 1. januar 2013.

70 af 30. januar 2013 

Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi.

I kraft fra 1. februar 2013. 

903 af 04. juli 2013 og

93 af 29. januar 2014

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffes, og afgiftssatsen efter elafgiftsloven hæves tilsvarende. Nedsættelse og forenklinger af afgiften på elektricitet til proces og nedsættelse af energiafgifterne på brændsler til proces.

I kraft fra 1. januar 2014. (Se note 7)

555 af 2. juni 2014

Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet.

Opgørelse på timebasis for kraftvarmeværker i kraft fra 1. juli 2014, ændrede afgiftsregler for biogas i kraft fra 1. januar 2015, og afgiftsnedsættelsen for erhvervsskibe er ved redaktionens afslutning ikke sat i kraft.

1174 af 5. november 2014

Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften og tilpasning af afgiftsreglerne for VE-brændsler (afgift på bioolier, afgiftsfritagelse for VE-affald)

I kraft fra 1. januar 2015. Afgiftssatserne for elektricitet er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1292 af 11. december 2014.

1532 af 27. december 2014

Afgiftssatser for overskudsvarme fra biogas mv. og afgiftssats efter CO2-afgiftsloven for syntetisk metanol.

I kraft fra 1. januar 2015.

578 af 4. maj 2015

Tilpasning af elafgiftsloven til el-engrosmodellen.
I kraft den 1. april 2016.
Bek. nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

104 af 13. februar 2018

Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne. Afgiftspligtig elektricitet som en campingplads/lystbådehavn forsyner sine gæsters medbragte campingvogne m.v./ lystbåde med uden særskilt betaling, anses for at være forbrugt af campingpladsen/lystbådehavnen.

I kraft den 1. januar 2018.

331 af 30. marts 2019

Ophæver fra 1. januar 2023 bilaget til elafgiftsloven. Herefter sidestilles de liberale erhvervs med øvrige momsregistrerede erhverv.

2225 af 29. december 2020

Godtgørelsen for el til rumvarme m.v. øges, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse). Der gælder herefter samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces. I den forbindelse er en række regler, herunder målerregler, som vedrører sondringen mellem rumvarme m.v. og proces, ophævet.

Godtgørelse af elafgift kan være omfattet af statsstøttereglerne. Metoderne til opgørelse af støttebeløb for procesformål er fastsat i en bekendtgørelse, se § 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 566 af 3. maj 2019 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1356 af 16. juni 2021.

Overskudsvarmeafgiften i elafgiftsloven ophæves. 

For forbrug af elektricitet i ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, reduceres elafgiften til 0,8 øre pr. kWh for forbrug, som overstiger 4.000 kWh årligt.

Elpatronsatsen efter elpatronordningen er reduceret til 2,2 kr. pr. GJ varme ab værk eller 0,8 øre pr. kWh varme ab værk i elafgiftsloven.

Omvendt er elpatronsatsen øget fra 45,4 kr. til 49,8 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) i energiafgiftslovene for brændsler.

Momsregistrerede virksomheder, der forbruger afgiftspligtige brændsler til jordbrug, gartneri og skovbrug mv. har mulighed for godtgørelse af det fulde energiafgiftsbeløb efter en nedsættelse. Nedsættelse af godtgørelsen ændres fra 1,8 pct. til 1,6 pct.

Rumvarmeafgiften for fossile brændsler forhøjes fra 56,7 kr. pr. GJ til 62,3 kr. pr. GJ i 2020-priser.

I kraft den 1. januar 2021.

For bilagsvirksomheder, jf. bilag 1 til LBK nr. 308 af 24. marts 2017, finder ændringerne vedrørende elafgift først anvendelse fra og med den 1. januar 2023. Før denne dato har bilagsvirksomheder ikke mulighed for at få godtgjort afgiften af elektricitet til procesformål. Godtgørelsen for rumvarme m.v. er dog øget fra 1. januar 2021, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse).

Vedrørende anvendelse af opnåede målerdata på tidligere perioder før den 1. januar 2021 med henblik på godtgørelse af elafgift (treårsregel) anvendes den tidligere elafgiftslov, jf. LBK nr. 308 af 24. marts 2017.

138 af 25. februar 2020, bekendtgørelse nr. 2099 af 22. november 2021 og2606 af 28. december 2021

Med denne lovgivning ændres reglerne om overskudsvarmeafgift i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven.

Overskudsvarmeafgiften pr. GJ overskudsvarme er væsentligt nedsat. Desuden gælder der kun én afgiftssats pr. GJ for afgiftspligtig overskudsvarme. Der gælder dog særlige lavere satser for overskudsvarme, som er baseret på afgiftspligtig biogas mv.

Der er indført regler om afgiftsfritagelse for leverancer af overskudsvarme (kun ekstern overskudsvarme), når leverandøren af overskudsvarmen indgår i en energieffektiviseringsordning i henhold til varmeforsyningsloven.  

Der er indført regler om, hvorledes der skal foretages specifikke energimålinger vedrørende overskudsvarme sammen med regler om, at der ikke kan ydes godtgørelse af energiafgifter (procesgodtgørelse), hvis virksomheden ikke har overholdt reglerne om energimålinger. 

Der er sket ophævelse af reglen om, at afgiften af overskudsvarme højst kan udgøre 33 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen (vederlagsreglen).

Der er sket ophævelse af afgiftsfritagelsen for eget forbrug af afgiftspligtig overskudsvarme til opvarmning af rum eller til fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september.

Reglen om at der i stedet for overskudsvarmeafgift kan betales en afgift pr. kvadratmeter opvarmet rum i perioden 1. oktober til 31. marts er ophævet.

Forskellige særlige afgiftssatser vedrørende afgiftspligtig overskudsvarme er ophævet. Ophævelsen omfatter de særlige afgiftssatser for fx raffinaderier, virksomheder med kraft-varme-værker, landbrug m.v. og mineralogiske processer.

I kraft den 1. januar 2022.

832 af 14. juni 2022

Harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter. Der er indsat et nyt stk. 6 i ELAL § 11a, GASAL § 12, KULAL § 9, MINAL § 12. Ændringerne i disse afgiftslove træder i kraft den 1. januar 2023. 

906 af 21. juni 2022

Nedsættelse af den almindelige elafgift fra og med den 1. juli 2022. Der er vedtaget en ændring af ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. 

1268 af 13. september 2022

►Nedsættelse af den almindelige elafgift fra og med den 1. oktober 2022. Dette vedrører ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. ◄

1389 af 5. oktober 2022

►Forskellige ændringer af den almindelige elafgift fra og med den 1. januar 2023 og i tiden derefter. Dette vedrører ELAL § 6, stk. 1, 2. pkt. 
Derudover fremgår det af lov nr. 1389 af 5. oktober 2022, § 5, stk. 5, at foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne af elektricitet før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen af elafgiften. Der er tale om en undtagelse til den traditionelle tidsbaserede opgørelse af elafgiften i § 5, stk. 4.◄

Note 1

Loven forenkler reglerne for momsregistrerede virksomheder, der bruger energi til lette procesformål.

Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

 • CO2-afgiftssatserne nedsættes med 10 pct.
 • Den hidtidige afgiftsgodtgørelse for momsregistrerede virksomheder på 10 pct. af CO2-afgiften af energi til lette procesformål ophæves
 • Energiafgiftssatserne hæves med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med.

Adgangen til godtgørelse af energiafgifter til procesformål blev ikke ændret.

Godtgørelse af CO2-afgift for energi til tung proces blev nedsat fra 75 pct. af CO2-afgiften til 13/18, svarende til 72,22 pct. af CO2-afgiften.

Selv om godtgørelsesandelen blev nedsat, så var virksomhedernes betaling af CO2-afgift den samme.

Skema over godtgørelsesprocenter for CO2-afgift:

CO2-afgift - procesformål

Godtgørelse indtil 01/01 2005

Godtgørelse pr. 01/01 2005

Let proces

10 pct.

0 pct.

Tung proces

75 pct.

13/18

For virksomheder, der har en procesaftale eller promsaftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, blev satsen for tilskud til CO2-afgift ændret fra 22 pct. til 11/45 af CO2-afgiften.

Tilskuddet for energiforbrug omfattet af aftaler for rumvarme forblev uændret 22 pct. af energi- og CO2-afgiften.

Note 2

Loven ændrer bestemmelserne for momsregistrerede virksomheders opgørelse af godtgørelsesberettiget energi- og CO2-afgift:

 • Energiafgiften af elektricitet forhøjes med 0,1 øre pr. kWh
 • CO2-afgiften af elektricitet nedsættes med 0,4 øre pr. kWh
 • Godtgørelse af CO2-afgift af elektricitet til tung proces ændres fra 13/18 til 61/86
 • Godtgørelse af CO2-afgift af elektricitet til vækstlys ændres fra 75 pct. til 61/86
 • Tilskud til CO2-afgift af elektricitet omfattet af en procesaftale og promsaftale ændres fra 11/45 til 11/43.

Note 3

Loven ændrer energiafgiftslovgivningen på følgende områder:

 • CO2-afgiften på brændsel forhøjes fra 91,6 kr. pr. ton CO2 (90 kr. pr. ton CO2 i 2007) til 150 kr. pr. ton CO2, svarende til den forventede kvotepris. Samtidig nedsættes energiafgifterne med ca. 4 kr. pr. GJ. Netto vil den samlede energiafgift inklusive CO2-afgift blive den samme som før afgiftsomlægningen
 • For brændsler til rumvarme og almindelig benzin og diesel til transportformål, hvor der både er energiafgifter og CO2-afgifter, er omlægningen neutral. Biobenzin og biodiesel falder dog netto. Der kan betales afgift efter energiindholdet
 • For brændsel til proces og brændsel til el-fremstilling uden for kvotesektoren stiger den effektive afgift til 150 kr. pr. ton. På denne måde bliver incitamentet til at reducere CO2 uden for og inden for kvotesektoren ens
 • Proceslisten for brændsler til procesformål ophæves, men opretholdes for elforbrug
 • Der indføres et bundfradrag for brændsler for virksomheder med tung proces uden for kvotesystemet. Bundfradraget er et fast beløb, der kan trækkes fra den skyldige afgift vedrørende procesformål. Bundfradraget er baseret på historisk energiforbrug og afgiftsbetaling i en basisperiode
 • Der indføres en fritagelse for CO2-afgift for ikke-kvoteomfattede virksomheder, der aftager fjernvarme fra kvoteomfattede virksomheder til procesformål
 • CO2-afgiften på elektricitet nedsættes med 1,8 øre pr. kWh
 • Bestemmelserne i CO2-afgiftsloven om overskudsvarmeafgift udgår
 • El-producenterne, der ikke er kvoteomfattede, opnår kompensation for betaling af CO2-afgift af brændselsforbruget.

Note 4

Loven omlægger forbrændingsafgiften af affald til en almindelig afgift på energi og CO2 ved at gennemføre følgende initiativer:

 • Afskaffelse af affaldsforbrændingsafgiften
 • Indførelse af tillægsafgift til affaldsvarmeafgiften
 • Der indføres CO2-afgift ved affaldsforbrænding
 • Statstilskuddet til decentral affaldsbaseret elproduktion afskaffes.

Note 5

Loven forhøjer energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie mv. og forhøjelse af affaldsafgiften.

Loven er en udmøntning af Skattereformen, Forårspakke 2.0, på følgende aftalepunkter:

 • Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med henholdsvis 15 pct. og 5 pct.
 • Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 6 øre pr. kWh (Ikrafttræden: 1. januar 2011) For erhvervenes fremstilling udgør afgiften lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri
 • Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv med 15 kr. pr. GJ. Afgiften udgør lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri
 • Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske processer friholdes for afgift i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv 2003/96 af 27. oktober 2003
 • Med aftalen "Lavere skat på arbejde" fra 2007 blev energiafgifterne indekseret frem til 2015. Med Forårspakke 2.0 indekseres energiafgifterne også efter 2015
 • Der indføres ens beskatning af central og decentral kraftvarme
 • Energiafgift på el til belysning
 • Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformerstationer mv. præciseres, så der betales afgift heraf
 • Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og nedkøling
 • Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indeksering af forbrændingsafgiften og afgift på farligt affald
 • Der indføres afgift på smøreolier, hydraulikolier mv.

Note 6

Siden 1. januar 2010 er benævnelsen for CO2-afgift af forbrug af elektricitet ændret til energispareafgift.

Note 7

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er der sket følgende ændringer af energiafgiftslovene og CO2-afgiftsloven:

 • Energispareafgiften for elektricitet efter CO2-afgiftsloven er afskaffet. Samtidig er satsen efter elafgiftsloven hævet tilsvarende
 • Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget falder bort (1 øre/kWh af de første 15 mio. kWh pr. kalenderår for elektricitet til proces) 
 • De samlede lempelser vedrørende elektricitet til proces medfører, at der alene skal betales 0,4 øre/kWh på elektricitet til proces svarende til EU´s minimumsafgift. Særordninger for elektricitet til tung proces, mineralogiske processer mv., landbrug, gartneri mv. falder således bort
 • Afgiften for procesenergi reduceres i 2014 fra 12,7 pct. af energiafgiften til 9 pct. af energiafgiften.

Fra 2015 reduceres energiafgiften for brændsler til proces yderligere til 4,5 kr./GJ, svarende til 6,16 pct. i 2015 af energiafgiften.

Ved lov nr. 93 af 29. januar 2014 fremrykkes reduktion i afgiften for energi til proces, således at energiafgiften for brændsler til proces er 4,5 kr./GJ pr. 1. januar 2014, svarende til 6,27 pct. af energiafgifterne.

Ved lov nr. 1174 af 5. november 2014 reduceres energiafgifterne. Energiafgiften for brændsler til proces er fortsat er 4,5 kr./GJ pr. 1. januar 2015, svarende i 2015 til 8,26 pct. For biogas mv., som anvendes til procesformål, godtgøres afgiften bortset fra 4,9 øre/Nm3 gas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ, se lov nr. 555 af 2. juni 2014.