Kemisk reduktion betyder elektronoptagelse, dvs. at et atom, molekyle eller en ion optager elektroner, som led i en produktionsproces.

Til kemisk reduktion anvendes afgiftspligtige brændsler såsom kulprodukter, fordi brændslet anvendes som reduktionsmiddel (særligt formål). Det er kun i disse situationer, at brændslerne omfattes af fritagelsen.

For så vidt angår processer med kemisk reduktion og elektrolyse er afgiftsfritagelse ikke betinget af, at der sker opvarmning i et anlæg

Det vurderes, at kemisk reduktion og elektrolyse kan foregå i tilknytning til processer, som er nævnt under nr. 23 på proceslisten.

Proceslisten nr. 23:

Der anvendes direkte ved fremstilling af hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen, dinitrogenmonoxyd, ozon og oxygen, herunder påfyldning af disse gasser i trykbeholdere, i det omfang gasserne anvendes i virksomhedens produktion i stedet for indkøbte gasser eller gasserne afsættes.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2014.630.SR

Henset til, at naturgas anvendt i en reformningsproces anses for at være en kemisk reduktion, bekræfter Skatterådet, at brug af naturgas i forbindelse med en reformingproces ikke kan anses for at være "anden teknisk brug en motordrift" efter gasafgiftslovens § 8, stk. 1.