Omfattet af dette punkt er brændsler og varme fra brændsler, der anvendes direkte til opvarmning i mineralogiske processer. Opvarmningen skal foregå i anlæg, og de anvendte materialer skal gennem opvarmningen i anlæggene ændre kemisk eller indre fysisk struktur.

Det vurderes, at mineralogiske processer umiddelbart er relevante i forhold til følgende numre på proceslisten.

Proceslisten nr. 10:

Der anvendes direkte ved fremstilling af glas.

Proceslisten nr. 11:

Der anvendes direkte ved fremstilling af

a)      slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer henhørende under position 6806 i EU's kombinerede nomenklatur,

b)      glasfibre, herunder glasuld, henhørende under position 7019 i EU's kombinerede nomenklatur.

Proceslisten nr. 12:

Der anvendes direkte til keramisk brænding samt forudgående tørring af varer bestemt hertil samt til fremstilling af porebeton.

Proceslisten nr. 13:

Der anvendes direkte til opvarmning, inddampning, tørring eller brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumcarbonatprodukter, flint, gips, moler, bentonit og andre lerarter, ferrosulfat, kobbersulfat og calciumoxid samt gødningsstoffer med et tørstofindhold på mindst 90 pct., heraf mindst 5 pct. fosfat efter tørring.

Proceslisten nr. 29:

Der anvendes direkte til fremstilling af cement.

Proceslisten nr. 30:

Der anvendes direkte til smeltning af metaller og glas og varmholdelse af smeltede metaller og glas samt direkte til fremstilling af valsede eller kontinuert støbte slabs og knipler samt til videreforarbejdning af slabs og knipler ved varmvalsning til plader, tråd, stænger og lignende varer af jern og stål, ikke yderligere forarbejdet ved fx sandblæsning mv., til metalvarmebehandlingsanlæg og til ventilation af lokaler, hvor smeltet metal og glas forarbejdes. Kun opvarmning af glas til over 300 grader samt varmholdelse af glas, der har været opvarmet herover i fremstillingsprocessen, betragtes som smeltning af glas samt varmholdelse af smeltet glas.

Det skal dog bemærkes, at smeltning af metaller er en metallurgisk proces.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.9 om proceslisten.

Øvrige numre på proceslisten

Hvis der er andre punkter i proceslisten, der er relevante i forhold til mineralogiske processer, er det et krav at disse er omfattet af NACE-nomenklaturen, afdeling DI, "Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter", jf. RFO 3037/90 af 09/10 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber, som senest ændret ved KFO 29/2002 af 19/12 2001 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-426/12

Sagen drejede sig om fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, som ændret ved Rådets direktiv 2004/74/EF af 29. april 2004. Artikel 2, stk. 4, litra b, skal fortolkes således, at den omstændighed, at der anvendes dels kul som brændsel i sukkerfremstillingsprocessen, dels kuldioxid frembragt ved forbrændingen af energiproduktet med henblik på at fremstille kunstgødning, ikke udgør "dobbelt anvendelse" som omhandlet i denne bestemmelse.

Derimod udgør den omstændighed, at der anvendes dels kul som brændsel i sukkerfremstillingsprocessen, dels kuldioxid frembragt ved forbrændingen af energiproduktet med henblik på samme fremstillingsproces, en sådan "dobbelt anvendelse", såfremt det kan lægges til grund, at sukkerfremstillingsprocessen ikke kan gennemføres uden anvendelsen af den kuldioxid, der er frembragt ved forbrændingen af kul.

En medlemsstat har ret til i sin nationale lovgivning at tillægge begrebet "dobbelt anvendelse" en mere restriktiv betydning end den, der tillægges det i artikel 2, stk. 4, litra b, andet led, i direktiv 2003/96, som ændret ved direktiv 2004/74, for at afgiftspålægge de energiprodukter, der er udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.49.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskabs ovnproces var en mineralogisk proces, og at de anvendte materialer gennem opvarmning i ovnen måtte anses at forandre indre fysisk struktur i henhold til gasafgiftslovens § 10 d, stk. 4, 2. pkt. Selskabet fik herefter medhold i, at godtgørelse af gasafgift ikke skulle nedsættes efter gasafgiftslovens § 10 a.