Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for væksthusgartnerier og EU's minimumssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Godtgørelse af afgift af energiprodukter
  • Godtgørelse af CO2-afgift
  • EU's minimumsafgifter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Godtgørelse af afgift af energiprodukter

Væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m2 i gartnerier kan opnå godtgørelse af den betalte afgift af brændsler og varme, der anvendes til opvarmning. Bestemmelsen gælder dog ikke for væksthuse, hvorfra der foregår detailsalg. Se GASAL § 10 c, stk. 1, KULAL § 8 c, stk. 1, og MINAL § 11 c, stk. 1.

Godtgørelsen nedsættes med EU's minimumsafgifter for varer.

Afgift af forbrug af elektricitet i væksthusgartnerier godtgøres efter de almindelige regler for godtgørelse af elafgift.

Godtgørelse af CO2-afgift

Kvoteomfattede væksthusgartnerier kan opnå fuld godtgørelse for CO2-afgift af varme og afgiftspligtige brændsler. Se CO2AL § 9 a, stk. 1.

Væksthusgartnerier, der indkøber varme fra en kvoteomfattet leverandør, kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgiften af det kvoterelaterede forbrug i virksomheden. Se CO2AL § 9 b, stk. 1.

Ikke-kvoteomfattede væksthusgartnerier kan under nærmere forudsætninger opnå et bundfradrag før beregning af CO2-afgift. Se CO2AL § 9 c, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.5 om bundfradrag i betalingen af CO2-afgift.

EU's minimumsafgifter

Det følger af energibeskatningsdirektivet "Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelser for beskatning af energiprodukter og elektricitet", at virksomheder skal betale afgifter efter satser, der opfylder EU's minimumsafgifter for energiforbrug.

EU's minimumssatser anvendes bl.a. ved beregning af nedsættelse af godtgørelse af brændselsafgifter for brændsler, der er anvendt i væksthuse på mindst 200 m2. Se GASAL § 10 C, stk. 1, KULAL § 8 c, stk. 1, og MINAL § 11 c, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2020.280.SR

En virksomhed kunne ikke få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter MINAL § 11, stk. 3, såfremt den forbrugte dieselolie i virksomhedens skovmaskiner ikke var farvet.

 

SKM2015.480.SR

Et kraftvarmeværk kan fakturere og specificere tillægsafgift og CO2-afgift af affaldsvarme på varmeleverancer til Fjernvarmeselskaber, således at de tilknyttede gartnerier til Fjernvarmeselskaber kan opnå afgiftsgodtgørelse efter KULAL §§ 8, stk. 1, og 8 b, og CO2AL § 9 b.