Indhold

Dette afsnit indeholder alle 37 processer omfattet af proceslisten. Se CO2AL § 9, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Kriterier for optagelse af en proces på proceslisten
  • Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Kriterier for optagelse af en proces på proceslisten

En produktionsproces kan blive optaget på proceslisten, hvis produktionsprocessen er energiintensiv.

For at kunne vurdere energiintensiteten i en produktionsproces, ses der på den økonomiske belastning af virksomheden og/eller branchen som følge af CO2-afgiften. I vurderingen lægges virkningen af en CO2-afgift på 50 kr. pr. ton til grund.

Følgende tre forhold (A-C) er af afgørende betydning for, hvornår en produktionsproces kan blive optaget på proceslisten.

A) Den samlede CO2-afgiftsbetaling i udgangspunktet skal belaste virksomheden a) med mere end tre pct. af værditilvæksten og b) med mere end en pct. af produktionens værdi

Begge delkriterier a) og b) skal være opfyldte.

Afgiftsbelastningen skal beregnes ud fra en afgift på 50 kr./ton. Dette skyldes, at det var den gældende sats, dengang listen blev indført. Evt. nye processer skal vurderes på samme måde som de processer, der allerede er optaget på listen.

Den samlede CO2-afgiftsbelastning er alle de CO2-afgifter, som virksomheden betaler, dvs. CO2-afgifter for energi brugt til

  • rumopvarmning og varmt vand
  • tunge produktionsprocesser
  • andre produktionsprocesser (kaldet lette processer).

Tallet opgøres brutto, dvs. uden tilbagebetaling af CO2-afgifter for energi anvendt til proces.

Værditilvæksten skal beregnes som

  • omsætning (målt i markedspriser eksklusiv moms og afgifter) fratrukket
  • køb af rå- og hjælpestoffer (målt i markedspriser eksklusiv moms og afgifter), der indgår i produktionen.

Hvis virksomheden har foretaget investeringer i det pågældende år, må der kun fratrækkes afskrivninger, der svarer til et naturligt, langsigtet investeringsniveau. Der kan dermed ikke fratrækkes store engangsinvesteringer for at opnå en lav værditilvækst.

Produktionens værdi skal opgøres som omsætningen (målt i markedspriser eksklusiv moms og afgifter).

B) En optagelse på proceslisten må ikke resultere i, at afgiftsbelastningen pr. produceret mængdeenhed bliver lavere end belastningen for en indenlandsk konkurrent, der anvender mindre energi pr. produceret mængdeenhed

Kriteriet sikrer, at den producent, der bruger relativt mest energi, også betaler relativt mest i afgifter.

Konkurrencehensynet om at sikre lige konkurrence, kan betyde, at ikke-energiintensive processer optages på proceslisten, fordi indenlandsk konkurrerende processer allerede er energiintensive og dermed i forvejen er optaget på listen. Derved stilles virksomhederne konkurrencemæssigt lige.

C) Virksomhedens optagelse på proceslisten må ikke resultere i, at virksomheden bliver nettovinder

Der ses her på, om virksomheden - hvis dens produktionsproces optages på proceslisten - vil få tilbageført mere, end den betaler i afgift.

Der foretages en beregning af, hvilken samlet afgiftsbetaling virksomheden vil få med den lavere afgiftssats for tung proces. Både CO2-og energiafgifter regnes med, dvs. både CO2-afgifter, der er betalt for energi til procesformål, og CO2- og energiafgifter betalt for energi til rumvarme mv.

Det nye, samlede afgiftsbeløb bliver sammenlignet med det beløb, virksomheden får tilbageført, som følge af en historisk nedsættelse af arbejdsgivernes andel af arbejdsmarkedsbidraget. Ved omlægningen af energiafgiftssystemet i 1995 blev CO2- og energiafgifterne øget mod en tilbageføring til erhvervene via en reduktion af arbejdsgiverens andel af arbejdsmarkedsbidraget. Det er denne nedsættelse, der indgår i beregningen. Tilbageføringsbeløbet opgøres som 0,53 pct. af den samlede lønsum knyttet til den relevante produktionsproces.

Kriteriet sikrer, at den enkelte virksomhed ikke får tilbageført mere, end der betales i afgift.

Udover ovennævnte tre objektive forhold vurderes yderligere to forhold (D-E), processens flytbarhed og administrative overvejelser.

D) Processens flytbarhed

Hvis en proces er flytbar, og der er risiko for, at processen flyttes til udlandet for at undgå den danske afgiftsbelastning, kan det indgå positivt i vurderingen af, om processen optages på listen. Dette skyldes, at selv om en udflytning reducerer CO2-udledningen på dansk grund, så reduceres den globale udledning ikke, hvis produktionen flyttes til et land uden regulering af CO2-udledningen.

Omvendt vil en ikke-flytbar proces ikke kunne optages på proceslisten.

Kriteriet sikrer derfor, at der tages højde for, at CO2-udledning netop er et globalt problem.

E) Administrative overvejelser

Ud over de omtalte kriterier kan særlige administrative forhold medvirke til, at en proces optages på proceslisten. Det vil typisk være, hvis en samlet produktionsproces i forvejen består af flere andre, individuelle processer, der allerede er optaget på listen. Da vil virksomheden skulle opgøre godtgørelsen ud fra disse øvrige processer. Dette medfører unødvendig administration ved ansøgningsproceduren hos både virksomhed og myndighed.

Den samlede produktionsproces kan derfor optages som selvstændigt punkt på listen frem for at være dækket af en række andre punkter.

Hvis der ikke er særlige administrative konsekvenser ved at optage en proces på listen, taler det ikke yderligere for, at processen optages.

Bemærk

Proceslisten er et bilag til CO2-afgiftsloven, og listen kan derfor kun ændres ved lov. Processer, der ikke er på proceslisten, kan dermed kun opnå den særlige godtgørelse efter en lovændring, hvor processen anføres på listen.

Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling:

Procesnr.:

Procesbeskrivelse:

 

1

Der anvendes til opvarmning af væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m2 i gartneriet og vækstlys i disse, dog bortset fra væksthuse, hvorfra der foregår detailsalg.

2

Der anvendes direkte ved inddampning og tørring af vandopløst natriumklorid. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

3

Der anvendes direkte ved fremstilling af mælkebaserede produkter med et tørstofindhold på mindst 90 pct. Den særlige tilbagebetaling omfatter både elektricitet og brændsler. Forbruget af varme, varmt vand og varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstillingen af varme eller varmt vand, og som anvendes i lokaler, hvori ovennævnte produkter fremstilles, er endvidere omfattet af den forhøjede tilbagebetaling. Tilbagebetalingen ydes dog højst for 0,1 kWh elektricitet og 2 MJ brændsel pr. kg ostepulver med et tørstofindhold på mindst 90 pct., højst 0,7 kWh elektricitet og 14 MJ brændsel pr. kg vallebaserede mælkeprodukter samt kaseiner og kaseinater med et tørstofindhold på mindst 90 pct. og højst 0,35 kWh elektricitet og 7 MJ brændsel pr. kg af andre fremstillede mælkebaserede produkter med et tørstofindhold på mindst 90 pct.

4

Der anvendes direkte ved fremstilling af foderstoffer, fodertilsætning, herunder foderfosfat, og foderblandinger samt tørring og inddampning af vinasse, mask, roepiller og lignende varer bestemt til dyrefoder. Dette gælder dog ikke forbrug til tørring af korn og frø. Til fremstilling af varmebehandlet og pilleteret foderstof ydes dog særlig tilbagebetaling for et forbrug af elektricitet på op til 15 kWh pr. t færdigt foderstof.

5

Der anvendes direkte ved fremstilling af mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald, uegnet til menneskeføde, henhørende under position 23.01.10 i EU's kombinerede nomenklatur bortset fra fedtegrever egnet til menneskeføde. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

6

Der anvendes direkte ved fremstilling af grøntmel, grøntpiller og andet kunsttørret grønt. Til fremstillingen af pilleteret grøntfoder ydes dog særlig tilbagebetaling for et forbrug af elektricitet på op til 15 kWh pr. ton færdigt foderstof.

7

Der anvendes direkte til fremstilling af pectinstoffer, pectinater og pectater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302. 20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur og modificeret stivelse henhørende under position 3505 i EU's kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af emulgatorer bestemt til fødevarefremstilling eller til teknisk brug på basis af vegetabilske eller animalske fedt- og oliestoffer. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

8

Der anvendes direkte ved destillering af alkohol og i kombination hermed fremstilling af gær, herunder efterfølgende tørring af gær. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

9

Der anvendes direkte ved tørring eller inddampning af papir- eller papmasse eller andre stoffer eller produkter opløst i eller iblandet vand med et tørstofindhold på højst 40 pct. før tørring og et tørstofindhold på mindst 90 pct. efter tørring. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

10

Der anvendes direkte ved fremstilling af glas. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

11

Der anvendes direkte ved fremstilling af

a)      slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer henhørende under position 6806 i EU's kombinerede nomenklatur,

b)      glasfibre, herunder glasuld, henhørende under position 7019 i EU's kombinerede nomenklatur,

c)      spånplader, træfiberplader og krydsfiner mv. henhørende under position 4410, 4411 og 4412 i EU's kombinerede nomenklatur og preskorkplader eller

d)      plader eller blokke af ekspanderet polystyren.

Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under litra a, b, c og d nævnte varer er dog også omfattet, i det omfang elektriciteten udelukkende anvendes til opvarmning og varmholdelse af disse produkter samt mellemprodukter hertil i fremstillingsprocessen eller anvendes til ventilation af lokaler, hvori disse processer foregår. Ud over de i 2. pkt. nævnte anvendelser ydes der endvidere tilbagebetaling for elektricitet anvendt direkte til fremstilling af slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld samt de under litra b nævnte varer for et forbrug på op til 150 kWh pr. t isoleringsmateriale.

12

Der anvendes direkte til keramisk brænding samt forudgående tørring af varer bestemt hertil samt til fremstilling af porebeton. (Ikke relevant for godtgørelse af energispareafgift).

13

Der anvendes direkte til opvarmning, inddampning, tørring eller brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumcarbonatprodukter, flint, gips, moler, bentonit og andre lerarter, ferrosulfat, kobbersulfat og calciumoxid samt gødningsstoffer med et tørstofindhold på mindst 90 pct., heraf mindst 5 pct. fosfat efter tørring. Elektricitet anvendt direkte til fremstilling af calciumcarbonatprodukter dog alene i form af opvarmning og tørring samt til drift af særlige anlæg, hvorved der som led i forarbejdningsprocessen sker en koncentration af calciumcarbonatprodukterne samt afgiftspligtige varer bortset fra elektricitet til opvarmning af gipspladehærdelokaler, er dog også omfattet. Desuden omfattes elektricitet anvendt direkte ved produktion af moler og bentonit for den del af forbruget, der ikke overstiger 60 kWh pr. t færdigt materiale.

14

Der anvendes direkte ved fremstilling af vegetabilske olier, sukkerstoffer og proteiner på baggrund af olieholdige frø, nødder og frugter. Videreforarbejdning af vegetabilsk olie til teknisk eller kemisk brug er også omfattet. Forbrug af elektricitet ved ekstraktion eller presning af olie fra frugter og nødder mv. samt ved ekstraktion eller presning af proteinstoffer fra den oliefrie kage er omfattet.

15

Der anvendes direkte til fremstilling af K-sorbat.

16

Der anvendes direkte ved fremstilling af fiskeolie samt fiskemel henhørende under position 23.01.20 i EU's kombinerede nomenklatur på baggrund af fisk og krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr samt affald heraf. Dette gælder dog ikke forbrug af elektricitet til fremstilling af fiskemel, efter at fiskeolien og limvand er blevet udskilt fra pressekagen, og efter at fiskeolien er blevet separeret fra solubles i produktionsprocessen. Det gælder heller ikke forbrug af elektricitet til videreforædling af fiskeolien, efter at denne er blevet separeret fra solubles.

17

Der anvendes direkte ved fremstilling af rør- og roesukker henhørende under position 1701 i EU's kombinerede nomenklatur på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

18

Der anvendes direkte ved fremstilling af stivelse henhørende under position 11.08 i EU's kombinerede nomenklatur, hvis tørstofindholdet er på mindst 80 pct.

19

Der anvendes direkte til tørring og brænding af malt.

20

Der anvendes direkte til frysning af vand til is henhørende under position 22.01 i EU's kombinerede nomenklatur. Det er en forudsætning, at mindst 75 pct. af den fremstillede is afsættes til uafhængige aftagere. Uafhængige aftagere er andre virksomheder end dem, som er forbundet med den pågældende virksomhed, ved at samme ejere direkte eller indirekte ejer 90 pct. eller mere af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over 90 pct. eller mere af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i personskattelovens § 19 a, stk. 3, anses for én og samme person.

21

Der anvendes direkte til fremstilling af papir og pap på basis af retur- og affaldspapir og pap eller pulp heraf eller cellulose samt anvendes til formaling af calciumcarbonatprodukter til pulver med en diameter på højst 3 my, i det omfang pulveret er bestemt til at anvendes til fremstilling af papir. Dette gælder dog ikke afgiftspligtige varer, der anvendes til efterbehandling af papir eller pap, herunder efterfølgende fremstilling af papir og pap eller andre papir- og papprodukter på basis af færdigfremstillet papir, bortset fra coatning eller glitning. Elektricitet anvendt til fremstilling af papir og pap i andre former end ruller eller ark er dog ikke omfattet, når papiret eller pappet har andre former end æggebakker. Afgiftspligtige varer anvendt direkte til fremstilling af æggebakker af andre materialer er også omfattet.

22

Der anvendes direkte til fremstilling af cellulose eller pulp af retur- og affaldspapir og pap.

23

Der anvendes direkte ved fremstilling af hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen, dinitrogenmonoxyd, ozon og oxygen, herunder påfyldning af disse gasser i trykbeholdere, i det omfang gasserne anvendes i virksomhedens produktion i stedet for indkøbte gasser eller gasserne afsættes.

24

Der anvendes direkte ved fremstilling af mineralske eller kemiske gødningsstoffer henhørende under kapitel 31 i EU's nomenklatur samt anvendes direkte ved fremstilling af kaliumnitrat og magnesiumsulfat henhørende under henholdsvis position 28.34.21 og position 28.33.21 i EU's kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af salpetersyre, svovlsyre og fosforsyre, uanset om disse finder anvendelse ved gødningsfremstilling.

25

Der anvendes direkte ved fremstilling af vitaminer henhørende under position 29.36 i EU's kombinerede nomenklatur.

26

Der anvendes direkte ved fremstilling af enzymer henhørende under position 35.07 i EU's kombinerede nomenklatur.

27

Der anvendes direkte ved fremstilling af hormoner og andre steroider, der hovedsageligt anvendes som hormoner, henhørende under position 29.37 i EU's kombinerede nomenklatur.

28

Der anvendes direkte ved raffinering og destillering af mineralolieprodukter samt stenkulstjære og andre mineraltjærer samt produkter udvundet heraf.

29

Der anvendes direkte til fremstilling af cement.

30

Der anvendes direkte til smeltning af metaller og glas og varmholdelse af smeltede metaller og glas samt direkte til fremstilling af valsede eller kontinuert støbte slabs og knipler samt til videreforarbejdning af slabs og knipler ved varmvalsning til plader, tråd, stænger og lignende varer af jern og stål, ikke yderligere forarbejdet ved fx sandblæsning mv., til metalvarmebehandlingsanlæg og til ventilation af lokaler, hvor smeltet metal og glas forarbejdes. Alene opvarmning af glas til over 300 grader samt varmholdelse af glas, der har været opvarmet herover i fremstillingsprocessen, betragtes som smeltning af glas samt varmholdelse af smeltet glas.

31

Der anvendes direkte ved fremstilling af kemiske stoffer og produkter, når mindst 75 pct. finder anvendelse ved fremstilling af varer henhørende under position 38.08 i EU's kombinerede nomenklatur.

32

Der anvendes direkte ved fremstilling af regenereret plastic i form af pellets, pulver eller granulat på baggrund af plastikaffald mv. eller direkte ved fremstilling af gummipulver på baggrund af brugte dæk (gummiaffald).

33

Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under punkt 1-16 nævnte varer, i det omfang elektriciteten anvendes i inddampningsanlæg, hvor mindst 40 pct. af væsken fordampes ved en temperatur på under 90 pct. af væskens kogepunkt under normalt tryk, dog højst 4 kWh pr. ton bortdampet væske.

34

Der anvendes direkte til blanding mv. af forskellige gummiarter med henblik på fremstilling af ubearbejdede plader, bånd eller batch af ikke vulkaniserede gummiblandinger, samt fremstilling af kalandrerede transportgummibånd på basis heraf ikke yderligere forarbejdet end vulkaniseret.

35

Der anvendes direkte til fremstilling af syntetiske organiske pigmenter og fremstilling af præparater i forbindelse hermed.

36

Der anvendes direkte til fremstilling af katalysatorer under position 38.15 i EU's kombinerede nomenklatur. For elektricitet ydes dog højst tilbagebetaling i følgende omfang: Op til 4.000 kWh pr. ton produceret ammoniakkatalysator, op til 2.000 kWh pr. ton produceret røgrensningskatalysator, op til 2.500 kWh pr. ton produceret olie-

og gasrensningskatalysator og op til 1.500 kWh pr. ton produceret øvrig katalysator. Tilbagebetaling af afgift af afgiftspligtige varer efter dette nummer udelukker tilbagebetaling efter andre numre i dette bilag.

37

Der anvendes direkte til fremstilling af aminosyrer ved en aerob fermenteringsproces, dog højst 2 kWh elektricitet pr. kg aminosyrer.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.66.VLR

Elektricitet anvendt til ventilatorer og kompressorer, der er indgået som hjælpemidler i opvarmningsproces i forbindelse med fremstilling af glasuld var ikke omfattet af "tung proces" og kunne derfor ikke give ret til refusion af CO2-afgift. Se CO2AL § 9, stk. 2, og proceslistens nr. 11. Ikke refusion af CO2-afgift som tung proces ved forbrug af el ved glasuldsfremstilling.

Landsskatteretskendelser

SKM2002.495.LSR

En virksomheds forbrug af elektricitet i forbindelse med tilførsel af farvepigment fra et mellemlager til en blandingssilo anså LSR for en fortsat forandring af pigmentet, så elektricitet forbrugt i processen måtte anses for anvendt til tung proces. Se CO2AL § 9, stk. 2, og proceslistens nr. 35. Dele af fremstillingsproces for pigment anset for tung proces.

 SKM2012.572.LSR

En virksomhed, der fremstillede emballage af glas, blev nægtet godtgørelse af afgift efter reglerne om tung proces ved anvendelse af el til trykluft og maskinkøleluft til formningsmaskiner.