Indhold

Dette afsnit indeholder godtgørelsessatser ved eget forbrug og videredistribuering af overskudsvarme.

Dette afsnit indeholder:

  • Nedsættelse af godtgørelse
  • Overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse
  • Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeværk
  • Overskudsvarme fra landbrug, gartneri mv., mineralogiske processer mv. samt raffinaderier
  • Overskudsvarme, der afsættes
  • CO2-afgift før 1. januar 2010.

Nedsættelse af godtgørelse

Godtgørelsen af energiafgifter skal nedsættes med et beløb i kr. pr. gigajoule (GJ) overskudsvarme, der anvendes i virksomheden til rumopvarmning eller varmt brugsvand. For varme, der afsættes fx til et varmeforsyningsselskab, nedsættes godtgørelsen dog højst med 33,0 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Ved det samlede vederlag forstås både det vederlag, som afregnes i forhold til den leverede mængde varme, og faste bidrag.

Ved LOV nr. 1564 af 21/12 2010 skete der en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 blev ændret til 1,20 og E-formel 0,65 blev ændret til 0,67. Ændringerne trådte i kraft den 1.juli 2011.

Dette indebar, at en større mængde brændsel nu skal henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er reguleringssatserne for overskudsvarme fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg forhøjet tilsvarende som virkningen af de nye brændselsfordelingsnøgler har i form af en højere afgift på varme fra kraftvarmeværker.

De nye reguleringssatser er indarbejdet i nedenstående to oversigter under overskriften "Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmevarmeanlæg".

Ved LOV nr. 625 af 14/06 2011 skete der samlet set en lempelse af godtgørelsen af energiafgifter på erhverv med de ændringer, der er indført ved Forårspakke 2.0. Lempelserne er trådt i kraft den 1. januar 2012.

Afgiftslempelsen indebærer, at reguleringssatserne/overskudsvarmeafgiften samtidig hæves i forhold til reguleringssatserne på grund af Forårspakke 2.0. Dette gælder både for overskudsvarme fra varme og varer omfattet af den almindelige procesgodtgørelse og for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion.

Ved LOV nr. 70 af 30/01 2013 er der sket en forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler. Som følge af stigningen i afgiften på fossile brændsler anvendt til rumvarme, er satserne for nedsættelse af godtgørelsen (reguleringssatserne/overskudsvarmeafgiften) også forhøjet.    

Ved lov nr. 1174 af 5. november 2014 er der sket en reduktion af energiafgiften på fossile brændsler. Som følge af reduktionen i afgiften på fossile brændsler anvendt til rumvarme, er satserne for nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatserne/overskudsvarmeafgiften) også reduceret.

Reguleringssatserne er indarbejdet i nedenstående oversigter under overskriften "Overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse".

Overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse

Generel sats

For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer omfattet af den almindelige procesgodtgørelse for momsregistrerede virksomheder udgør nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatsen) følgende:

Periode:

Nedsættelse af godtgørelse (reguleringssats):

01.01.2016 - 31.12.2016

50,40 kr./GJ

01.01.2017 - 31.12.2017

50,70 kr./GJ 

01.01.2018 - 31.12.2018

51,00 kr./GJ

01.01.2019 - 31.12.2019

51,60 kr./GJ

01.01.2020 - 31.12.2020

52,10 kr./GJ

01.01.2021 - 31.12.2021

►52,50 kr./GJ◄

01.01.2022 - 31.12.2022

►52,70 kr./GJ◄

Reguleringssatsen er den samme for energiafgift af gas, kul og olie. 

Satserne for 2021 ►og 2022◄ fremgår af Skatteministeriets hjemmeside.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a.

Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg

Overskudsvarmeafgiften er lavere for nyttiggjort procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion sammenlignet med den generelle reguleringssats for overskudsvarme, se ovenfor.

Bemærk

Anvendelse af satsen for overskudsvarme, hvor energien oprindeligt kommer fra eget kraftvarmeanlæg, er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

Periode:

Nedsættelsen af godtgørelse (reguleringssats)

01.01.2016 - 31.12.2016

42,00 kr./GJ

01.01.2017 - 31.12.2017 

42,30 kr./GJ 

01.01.2018 - 31.12.2018

42,50 kr./GJ

01.01.2019 - 31.12.2019

43,00 kr./GJ

01.01.2020 - 31.12.2020

43,40 kr./GJ

01.01.2020 - 31.12.2020

►43,80 kr./GJ◄

01.01.2020 - 31.12.2020

►44,00 kr./GJ◄

Disse generelle satser gælder for overskudsvarme baseret på gas, kul og olie.

Satserne for 2021 og ►2022 fremgår◄ af Skatteministeriets hjemmeside.

Reglerne for overskudsvarme, hvor energien oprindeligt kommer fra eget kraftvarmeanlæg, fremgår af GASAL § 10, stk. 9, KULAL § 8, stk. 8 og MINAL 11, stk. 9.Satsen gælder for overskudsvarme baseret på gas, kul og olie.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset, se MINAL § 32 a.

Overskudsvarme fra landbrug, gartneri mv., mineralogiske processer mv. samt fra raffinaderier mv.

Generel sats

For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, fra virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug, og pelsdyravl og fra virksomhed med mineralogiske processer mv. og overskudsvarme fra raffinaderier udgør nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatsen) følgende:

Periode:

Nedsættelse af godtgørelse (reguleringssats):

01.01.2016 - 31.12.2016

54,90 kr./GJ

01.01.2017 - 31.12.2017

55,30 kr./GJ 

01.01.2018 - 31.12.2018

55,50 kr./GJ

01.01.2019 - 31.12.2019

56,20 kr./GJ

01.01.2020 - 31.12.2020

56,70 kr./GJ

01.01.2021 - 31.12.2021

►57,20 kr./GJ◄

01.01.2022 - 31.12.2022

►57,40 kr./GJ◄

Nedsættelsen er den samme for energiafgift gas, kul og olie. Nedsættelsen finder dog ikke anvendelse for raffinaderier mv. efter kulafgiftsloven, idet kulafgiftslovens almindelige regler om nedsættelsen finder anvendelse for raffinaderier mv.

Satserne for 2021 ►og 2022 fremgår◄ af Skatteministeriets hjemmeside.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a.

Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg

Nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatsen) udgør følgende:

Periode:

Nedsættelse godtgørelse (reguleringssats):

01.01.2016 - 31.12.2016

45,80 kr./GJ

01.01.2017 - 31.12.2017 

46,00 kr./GJ

01.01.2018 - 31.12.2018

46,30 kr./GJ

01.01.2019 - 31.12.2019

46,80 kr./GJ

01.01.2020 - 31.12.2020

47,30 kr./GJ

01.01.2021 - 31.12.2022

►47,70 kr./GJ◄

01.01.2022 - 31.12.2022

►47,90 kr./GJ◄

Satsen gælder for overskudsvarme baseret på gas, kul og olie.

Satserne for 2021 ►og 2022 fremgår◄ af Skatteministeriets hjemmeside.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a.

Overskudsvarme, der afsættes

For varme, der afsættes, har nedsættelsen i perioden 1. januar 2007 til og med 31. januar 2013 udgjort højst 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. I perioden 1. februar 2013 til og med 31. december 2014 har satsen udgjort 38 pct. Siden 1. januar 2015 har satsen været 33 pct.

Se også afsnit E.A.4.6.10.6 om videredistribueret overskudsvarme.

CO2-afgift før 1. januar 2010

Med virkning pr. 1. januar 2010 blev den dagældende CO2AL § 9, stk. 4, ophævet, så der ikke længere skal beregnes CO2-afgift af overskudsvarme fra procesenergi, der nyttiggøres af kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede virksomheder.

Se også

Se også PAVL, elektronisk udgave version: 5.3 - Dato: 23/01/2012 for yderligere oplysninger om de dagældende regler og praksis.