En virksomhed kan få en foreløbig godtgørelse (aconto godtgørelse) i den enkelte momsperiode (måned/kvartal/ halvår) for afgift af energi, der købes til forbrug til blandet anvendelse.

Virksomheder med bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter kan opnå aconto godtgørelsen månedsvis. De almindelige regler for fremskyndet tilbagebetaling gælder også for aconto godtgørelse. Se afsnit E.A.4.6.15.8 om fremskyndet tilbagebetaling.

Aconto godtgørelsen omfatter udover olie- og kulprodukter løbende leverancer af fx el og naturgas. Aconto ordningen kan anvendes i de tilfælde, hvor der sker månedsvis eller kvartalsvis slutafregning af fx naturgas mellem leverandøren og virksomheden.

Virksomheden skal foretage en endelig opgørelse af godtgørelsen ved kalenderårets udløb. Hvis den ikke anvender kalenderåret som opgørelsesperiode, er perioden en 12 måneders periode.

Aconto godtgørelsen beregnes på grundlag af den faktiske fordeling det foregående år. Hvis der det foregående år er brugt fx 80 pct. af energiforbruget til procesformål, kan der aconto regnes med 80 pct. af energiforbruget til procesformål det efterfølgende år.

Ved opgørelsesperiodens udløb foretages en endelig opgørelse og fordeling af årets indkøbte energi (årsregulering). Opgørelsen/fordelingen sker på baggrund af den målte fordeling af energiforbruget.

Aconto godtgørelsen reguleres på grundlag af resultatet af den endelige opgørelse. Eventuelle differencer trækkes fra henholdsvis lægges til godtgørelsen for energiafgiften.

I en virksomheds første år anvendes et sandsynligt skøn for aconto godtgørelsen. Det samme gælder, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens fordeling af energiforbrug til rumvarme/varmt brugsvand og til procesformål i forhold til det foregående år.

Hvis forbruget af ledningsført el og gas aflæses månedsvis (evt. kvartalsvis), og der sker slutafregning mellem energileverandøren og virksomheden for hver aflæst periode, kan virksomheden opgøre den godtgørelsesberettigede afgift for hver slutafregningsperiode i stedet for at anvende reglerne om a conto godtgørelse. Dette forudsætter dog, at virksomheden kan opgøre/dokumentere den godtgørelsesberettigede afgift af det aflæste forbrug for hver slutafregningsperiode.