Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for selvangivelse ved ophør af skattepligt til Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Ophør af selvangivelsespligt
  • Skattepligtige indkomster, omfattet af den afsluttende ansættelse
  • Ophør af begrænset skattepligt.

Ophør af selvangivelsespligt

En person, hvis skattepligt ophører af anden grund end ved død, skal selvangive til SKAT inden den 1. maj året efter det indkomstår, hvor skattepligten ophører, hvis personen er omfattet af ordningen med forenklet selvangivelse/årsopgørelse.

For personer, der som selvstændigt erhvervsdrivende mv. skal anvende den udvidede selvangivelse, er fristen den 1. juli året efter indkomstårets udløb.

Se § 11, stk. 1, 1. pkt., i BEK nr. 1044 af 8. november 2012 om visse ligningslovsregler m.v.

Skattepligtige indkomster, omfattet af den afsluttende ansættelse

Selvangivelsen for den afsluttende ansættelse skal omfatte skattepligtige indkomster for det indkomstår, der løber fra udgangen af det seneste indkomstår og indtil ophøret af skattepligten.

En person, der skal indgive en selvangivelse som led i en afsluttende ansættelse efter § 11, stk. 1, 1. pkt., i BEK nr. 1044 af 8. november 2012, kan vælge, at der ikke skal ske helårsomregning efter PSL § 14, stk. 1. I så fald skal selvangivelsen indeholde

  • de skattepligtige indkomster for det indkomstår, der løber fra udgangen af det seneste indkomstår og indtil ophøret af skattepligten, og
  • de skattepligtige indkomster for perioden fra ophør af skattepligten indtil udløbet af det pågældende indkomstår, som om den pågældende fortsat var skattepligtig efter KSL § 1.

Se § 11, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, i BEK nr. 1044 af 8. november 2012 om visse ligningslovsregler m.v.

Ophør af begrænset skattepligt

Ved ophør af begrænset skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, er fristen den 1. juli året efter indkomstårets udløb, medmindre den pågældende bliver fuldt skattepligtig efter KSL § 1.

Hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal der også indgives selvangivelse eller foretages en afsluttende ansættelse med frist den 1. juli efter indkomstårets udløb.

Se § 11, stk. 3, nr. 1 og 2, i BEK nr. 1044 af 8. november 2012 om visse ligningslovsregler m.v.