Indhold

Dette afsnit handler om, at den, der udbetaler vederlag for personlige arbejds- eller tjenesteydelser, der er B-indkomst, og andre beløb, som ikke er A-indkomst, skal indberette oplysninger om de pågældende vederlag og beløb efter SKL § 7 A.

Afsnittet indeholder:

 • Indberetning til eIndkomst af hver måneds udbetaling af beløb efter SKL § 7 A
 • Oversigt over de enkelte arter af beløb, der skal indberettes efter SKL § 7 A 
 • Bemærkninger til visse arter af beløb, der skal indberettes efter SKL § 7 A
 • Den skattepligtiges oplysningspligt i forhold til den indberetningspligtige 
 • Indberetning ved udbetaling via mellemmand og ved ophør af skattepligt
 • Udbetaling af ydelser, der er fritaget for indberetning efter skattekontrolloven.  

Indberetning til eIndkomst af hver måneds udbetaling af beløb efter SKL § 7 A

Se SKL § 7 A, stk. 1.

Oversigt over de enkelte arter af beløb, der skal indberettes efter SKL § 7 A

I SKL § 7 A, stk. 2, nr. 1-15, ændret ved lov nr. 926 af 18. september 2012, er oplistet en række arter af beløb, der efter skatteministerens bestemmelse skal indberettes efter SKL § 7 A, i det omfang beløbene ikke er A-indkomst.   

Denne bemyndigelse er nærmere udmøntet i indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, litra a-d, og nr. 2-13, så det er følgende arter af beløb, der skal indberettes: 

 • Vederlag, som nævnt i SKL § 7 A, stk. 1, nr. 1:
 • Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, 
 • når beløbet er B-indkomst,
 • herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse.
 • Pligten til at indberette honorar, provision og andet vederlag for personligarbejds- eller tjenesteydelser gælder også
  • når modtageren af vederlaget ikke er skattepligtig til Danmark, og
  • vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Hvis den, der udbetaler eller godskriver beløbet, ikke er staten, en region eller en kommune, gælder indberetningspligten dog kun,  
 • hvis der efter momsloven ikke skal betales moms af beløbet, bortset fra
  • vederlag for personbefordring,
  • vederlag for udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom,
  • vederlag, der ydes af en forening, for arbejde for foreningen som i dennes skattefri virksomhed, når det samlede årlige vederlag, der af foreningen udbetales til den pågældende, ikke overstiger 1.500 kr., og
  • vederlag for sæddononation.   
 • Salær efter retsplejeloven til beskikkede advokater.
 • Vederlag, som nævnt i SKL § 7 A, stk. 1, nr. 2:
 • Vederlag for udnyttelse af
  • ophavsrettigheder,
  • patentrettigheder,
  • mønster,
  • varemærke og lignende samt
  • vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person.
 • Erstatning for arbejdsindtægt.
 • Ydelser, som nævnt i LL § 7 K,
  • dog ikke ydelser i form af legater, der skal indberettes efter SKL § 7 B.
 • Værdien ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, når retterne beskattes efter LL § 28, samt
 • værdien ved afståelse af sådanne rettigheder, når afståelsen er foretaget af den, der har modtaget købe- eller tegningsretten fra selskabet, der har ydet retten.
  • Værdien opgøres på udnyttelses- henholdsvis afståelsestidspunktet.
  • Hvis købe- eller tegningsretten er ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med selskabet i Danmark,
  • hvor den, der udnytter eller afstår retten, var ansat m.m. på tidspunktet, hvor retten blev ydet,
  • kan selskabet, hvor den pågældende var ansat m.m. på ydelsestidspunktet, pålægges indberetningspligten.
 • Vederlag i form af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter,
  • ydet som led i en ansættelse, en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse,
  • uden at vederlaget skal beskattes efter LL § 28.
 • Dette gælder også,
  • når vederlaget er ydet af et selskab, der efter KGL § 4, stk. 2, er koncernforbundet med selskabet, hvor erhververen er ansat.
  • Hvis vederlaget er ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med selskabet i Danmark, hvor erhververen er ansat,
  • kan selskabet, hvor erhververen er ansat, pålægges indberetningspligten.
 • Værdien af vederlag i form af aktier eller anparter, ydet som led i en ansættelse, en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse.
 • Dette gælder også,
  • når vederlaget er ydet af et selskab, der efter KGL § 4, stk. 2, er koncernforbundet med selskabet, hvor erhververen er ansat.
  • Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet.
  • Hvis vederlaget er ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med selskabet i Danmark, hvor erhververen er ansat,
  • kan selskabet, hvor erhververen er ansat, pålægges indberetningspligten.
 • Præmier og gevinster, ydet af virksomheder ved spil og konkurrencer som led iunderholdningsprogrammer i elektroniske medier,
  • hvor præmier og gevinster ikke er afgiftspligtige efter lov om afgifter af spil, og
  • gevinstens eller præmiens værdi overstiger 300 kr.

 • ►Markering for, at der er indgået en aftale om tildeling af vederlag i form af købe- og tegningsretter, der skal beskattes efter ligningslovens § 7 P.◄

Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, litra a-d, og nr. 2-13.

Bemærkninger til visse arter af beløb, der skal indberettes efter SKL § 7 A 

B-indkomst mv.

Indberetningspligten efter SKL § 7 A, stk. 2, nr. 1, ændret ved lov nr. 926 af 18. september 2012, omfatter B-indkomst, der udbetales for personlige arbejds- og tjenesteydelser uden for ansættelsesforhold. 

Personlige arbejds- eller tjenesteydelser i forhold til virksomhedsformer

Det er en konsekvens af, at der skal være tale om personlige arbejds- eller tjenesteydelser, at indberetningspligten efter SKL § 7 A, stk. 2, nr. 1, ikke omfatter tilfælde, hvor vederlag for det udførte arbejde udbetales til et aktieselskab eller anpartsselskab som selskabets indkomst. 

Udføres arbejdet derimod af en enkeltmandsvirksomhed eller fx et interessentskab, bestående af fysiske personer, er der indberetningspligt. Dette er også tilfældet, selv om der indgår betaling til lønnet medhjælp i vederlaget.

B-indkomst i forhold til rejse- og befordringsgodtgørelser 

For B-indkomstmodtagere gælder, at der er fuld indberetningspligt for beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse til fx rejse, befordring og ophold. Til modtagere af B-indkomst må der således ikke udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, fordi modtagerne ikke er omfattet af reglerne i ligningsloven for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser.

Momsfritagne ydelser i forhold til momspligtige ydelser

Indberetningspligten omfatter alle former for honorarer for personlige arbejds- eller tjenesteydelser, der ikke er momspligtige.

De ydelser, der er undtaget fra momspligten, fremgår af ML § 13. Dog er der ikke er indberetningspligt efter SKL § 7 A, stk. 2, nr. 1, for vederlag for personbefordring samt udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom, der hver især er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 8 og 9. Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, litra a og b.

Omvendt er der pligt til at indberette vederlag for momspligtige leverancer af ydelser, men hvor det konkrete vederlag er faktureret uden moms, fordi ydelsen er leveret af en person, hvis erhvervsmæssige omsætning ikke overstiger 50.000 kr. årligt, og som derfor ikke er registreringspligtig for moms efter momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt. Det kan fx være ydelser fra tolke, tegnere, fotografer mv.

Salær efter retsplejeloven til beskikkede advokater

Staten (Domstolsstyrelsen) skal indberette salær og godtgørelser, som staten udbetaler til beskikkede advokater efter retsplejeloven.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2, idet det underliggende lovgrundlag for indberetningspligten findes i SKL § 7 A, stk. 2, nr. 1, som ændret ved lov nr. 926 af 18. september 2012.

Der er tale om en ny indberetningspligt, der har virkning for indberetning vedrørende januar 2014 og senere. Se overgangsreglen i indberetningsbekendtgørelsens § 65, stk. 3.

Vederlag for immaterielle rettigheder

Der er indberetningspligt for vederlag - royalties - for udnyttelse af visse immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder samt vederlag til en person, der medvirker i reklamer. Hvis vederlaget helt eller delvis ydes som naturalieydelse, er også naturaliedelen omfattet af indberetningspligten. Se SKL § 7 A, stk. 2, nr. 2, og indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 3.

Indberetningspligten for royalties for ophavsrettigheder omfatter ud over anvendelse af

 • litteratur
 • musik
 • film
 • video og TV

også reklame, design og edb-programmer mv.

Indberetningspligten omfatter desuden royalties for anvendelse af eller retten til at anvende - men ikke køb af

 • ethvert patent
 • varemærke
 • mønster eller model
 • tegning
 • hemmelig formel eller fremstillingsmetode, og
 • vederlag for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer, det såkaldte know-how.

Indberetningsspligten er uafhængig af,

 • om vederlaget betales som en løbende ydelse eller som en sum én gang for alle, og
 • gælder uanset, om der skal svares moms af beløbet eller ej.
 • Det er også uden betydning, om indkomstmodtageren er en fysisk eller juridisk person.
 • Udenlandske personer og selskaber er også omfattet.

Hædersgaver

Indberetningspligten efter SKL § 7 A, stk. 2, nr. 3, omfatter både gaver og legatbeløb, der er ydet som et engangsvederlag af offentlige midler, legater, kulturelle fonds mv. som nævnt i LL § 7 O, stk. 1, nr. 1. Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 4.

Både pengeydelser og naturalieydelser er omfattet af indberetningspligten. Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv.

Der skal indberettes fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale mv., der ikke er A-indkomst. Se SKL § 7 A, stk. 2, nr. 4, og indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 5.

Indberetningspligten omfatter også den del af fratrædelsesgodtgørelsen, jubilæumsgratialet mv. der af arbejdsgiveren indbetales på en pensionsordning for modtageren. Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 6.

Vederlag for afløsning af pensionstilsagn

Indberetningspligten omfatter tillige vederlag for afløsning af pensionstilsagn, når beløbet ikke er A-indkomst. Se SKL § 7 A, stk. 2, nr. 5, og indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 7.

x

Erstatning for arbejdsindtægt

Arbejdsgivere, forsikringsselskaber og den selvejende institution Patienterstatningen m.fl. skal foretage indberetning om udbetalte erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste, der er B-indkomst, der kommer til udbetaling. 

Som B-indkomst anses herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der udbetales på civilretligt grundlag efter erstatningsansvarslovens § 2. Se SKL § 7 A, stk. 2, nr. 7, og indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 8.

Fagforeninger, der udbetaler en sådan erstatning efter forhandling med arbejdsgiveren, kan under visse omstændigheder blive omfattet af indberetningspligten, men som hovedregel er det fortsat arbejdsgiveren, der skal foretage indberetningen.

Indberetningspligten vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, der er B-indkomst, omfatter også en eventuel naturaliedel. Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Forsikringsselskaber, staten, regioner og kommuner skal ligeledes indberette en eventuel forrentning af erstatningssummer. Se indberetningsbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 2 og 3.

x

 

Præmier og gevinster ved spil og konkurrencer

En række spil og konkurrencer, der afholdes i underholdningsprogrammer i de elektroniske medier, og hvor præmierne ofte har en væsentlig værdi, må anses for egentlige spil, hvor der skal betales afgift af præmierne efter SPILAL § 15.

Derimod er spil og konkurrencer, som ikke er offentlige, og konkurrencer, hvor vinderchancen udelukkende beror på deltagernes personlige færdigheder, ikke omfattet af lov om afgifter af spil, og gevinster og præmier er indkomstskattepligtige for vinderne efter SL § 4, litra f. Det drejer sig fx om 

 • konkurrencer, hvor deltagerne er udvalgt ved casting - fx reality-shows,
 • talentkonkurrencer, og
 • gættekonkurrencer, hvor deltagerne er udvalgt ved casting eller lignende.

Virksomheder, der udbetaler eller uddeler præmier eller gevinster ved sådanne spil og konkurrencer, skal indberette præmier og gevinster for hver enkelt modtager under hensyn til en bagatalgrænse på 300 kr. efter SKL § 7 A, stk. 2, nr. 15, og indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 13. Ikke indberettede præmier og gevinster, der hver især er under 300 kr., er fortsat skattepligtige for modtagerne efter SL § 4, litra f

Hvis gevinsten udgøres af varer, skal den indberetningspligtige opgøre værdien heraf, som skal udgøre handelsværdien til en forbruger. Se 2009-10 - L 203 (som fremsat): Forslag til lov om afgifter af spil.

Vederlag, der udbetales blandet i penge og naturalier eller kun i naturalier 

 • Hvis 
 • udover ydelser i penge også omfatter ydelser i naturalier, skal ydelsen i naturalier også indberettes.
 • Naturalieydelsen skal i så fald ved indberetningen værdiansættes til markedsværdien.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 11, stk. 2, der henviser til stk. 1, nr. 3-5, 7 og 8.

Den skattepligtiges oplysningspligt i forhold til den indberetningspligtige

Den skattepligtige person, som indberetningen vedrører, skal meddele den indberetningspligtige de oplysninger, som er nødvendige for, at den indberetningspligtige kan foretage indberetningen.

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om den skattepligtiges oplysningspligt i forhold til den indberetningspligtige. 

Disse regler har navnlig sammenhæng med en forventet, men endnu ikke indført, pligt for kommunerne til at indberette tilskud til private dagplejere.

Se SKL § 7 A, stk. 4 og 5, indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012.

Indberetning ved udbetaling via mellemmand og ved ophør af skattepligt

 • Hvis beløb, der skal indberettes efter SKL § 7 A, udbetales til modtageren af en mellemmand på vegne af den egentlige hvervgiver/udbetaler, eller 
 • modtagerens fulde skattepligt til Danmark ophører,
 • gælder reglerne i SKL § 7, stk. 3 og 4, for indberetning af A-indkomst mv. ved udbetaling via mellemmand og ved ophør af skattepligt.

Se afsnit A.B.1.2.2.2.1 og SKL § 7 A, stk. 6 (stk. 4 rykket til stk. 6 ved lov nr. 926 af 18. september 2012), der henviser til SKL § 7, stk. 2-5.    

Udbetaling af ydelser, der er fritaget for indberetning efter skattekontrolloven

Følgende indkomstskattepligtige vederlag for ydelser er fritaget for indberetning efter skattekontrolloven:  

Ydelser, der er materielt fritaget for indkomstskat, og som udbetales efter lov om aktiv socialhjælp eller lov om social pension, er som hovedregel heller ikke omfattet af indberetningspligten.