Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift, når indehaveren af en lønsumsafgiftspligtig virksomhed afgår ved døden.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Virksomheder, som efter LAL § 6 a først skal foretage en foreløbig opgørelse af lønsumsafgiften på grundlag af lønsummen, skal efter udløbet af virksomhedens indkomstår foretage en endelig opgørelse reguleret i forhold til virksomhedens samlede lønsumsafgiftsgrundlag, dvs. korrigeret for over-/underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ved den endelige opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften er opgørelsesperioden virksomhedens indkomstår.

Efter dødsboskatteloven vil der i det år, hvor indehaveren afgår ved døden, som udgangspunkt ikke blive foretaget en skatteansættelse for mellemperioden, dvs. perioden fra udløbet af det seneste indkomstår og indtil dødsdagen.

For ikke at pålægge boet at udarbejde en selvangivelse for mellemperioden alene for at kunne opgøre den endelige lønsumsafgift, er der mulighed for, at boet kan undlade at foretage en endelig opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften, når indehaveren af en registreret virksomhed dør.

Virksomhedens foreløbige angivelser og indbetalinger af den lønsumsafgift, som vedrører perioden fra afslutningen af virksomhedens seneste indkomstår og indtil dødsfaldet, er derfor endelige. Manglende angivelser og indbetalinger af lønsumsafgift for tidligere indkomstår skal fortsat indsendes og indbetales.

Arvingerne eller bobestyreren kan dog vælge at foretage en endelig opgørelse og angive virksomhedens lønsumsafgiftsgrundlag og lønsumsafgift for denne periode, når virksomhedens foreløbige indbetaling overstiger den endelige lønsumsafgift. Det vil typisk dreje sig om de tilfælde, hvor virksomheden har haft underskud i mellemperioden.

Opgørelsen af mellemperiodeindkomsten skal i så fald ske efter reglerne i dødsboskatteloven.

Vælger boet at foretage endelig opgørelse og angivelse, vil tilbagebetaling ske efter lønsumsafgiftslovens almindelige regler.

Se

Se også

Se også om angivelse og betaling af lønsumsafgift, hvis dødsboet efter indehaveren af en lønsumsafgiftspligtig virksomhed udsteder proklama, i afsnit A.B.4.3.6.