åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.5.1 Efterbetaling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om efterbetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Urigtig angivelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Har en virksomhed afgivet en urigtig angivelse eller urigtig indberetning til indkomstregisteret mv., så virksomheden har angivet for lidt i skatter og afgifter eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, anmoder Skatteforvaltningen virksomheden om at betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav. Se OPKL § 5, stk. 1.

Efterbetalingsreglerne gælder for moms, lønsumsafgift, punktafgifter og indberetninger til indkomstregisteret af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Se OPKL - bilag 1.

Urigtig angivelse

Hvis det konstateres, at en virksomhed har

  • afgivet en urigtig angivelse, fx en forkert momsangivelse, eller lavet en urigtig indberetning til indkomstregisteret, fx forkert indberettet A-skat,
  • fået for meget udbetalt i godtgørelse, fx har fået udbetalt for meget i negativ moms,

anmoder Skatteforvaltningen virksomheden om, at betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav.

Det samme gælder, hvis virksomheden ikke har indsendt angivelse og tilsvaret er blevet foreløbigt fastsat, hvor det viser sig, at det foreløbigt fastsatte tilsvar er for lavt. Se om foreløbige fastsættelser i OPKL § 4, stk. 1.

De korrekte angivelser opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber i den udstrækning, disse kan benyttes som grundlag for opgørelse.

Hvis beløbet betales inden for 14-dages-fristen for Skatteforvaltningens betalingspåkrav efter OPKL § 5, stk. 1, skal der ikke betales renter. Betales beløbet først efter de 14 dage, skal beløbet forrentes fra den dag, Skatteforvaltningen har fremsat påkrav om betaling. I øvrigt anvendes forrentningsprincippet og rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1 og 2.

►Ifølge dommen SKM2021.409.ØLR skulle der tillægges rente fra 14 dage efter Skatteforvaltningens afgørelse, uanset at Landsskatteretten havde omgjort Skatteforvaltningens afgørelse. Det forhold, at selskabet under retssagen havde forespurgt Skatteministeriet om muligheden for at deponere det omtvistede beløb, afskar heller ikke rentetilskrivning efter lovens bestemmelser (dissens). Landsretten afviste herudover selskabets subsidiære påstand om, at forrentningen af kravet skulle ske efter opkrævningslovens § 7, således at kravet ikke skulle indgå på skattekontoen efter reglerne om én skattekonto i opkrævningslovens kapitel 5.  ◄

Se også

Afsnit A.B.4.6 Forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter.

Afsnit A.A.2.8 Særligt om efterangivelser og afsnit A.A.2.9 Særligt om Digital Ret Indberetning (DRI). 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretten - kendelser 

SKM2015.706.LSR

Et selskab havde indgivet urigtige momsangivelser af købsmoms som følge af en ansats bevidste momssvindel. Selskabet havde herefter fået tilbagebetalt negativ moms på et urigtigt grundlag, og den ansatte regnskabschef overførte beløbet til sin private konto. Selskabet hæftede for det manglede momsbeløb.

Landsretten

SKM2021.409.ØLR

►Det beløb, som et indeholdelsespligtigt selskab var ansvarlig for betaling af, i anledning af at selskabet havde forsømt en indeholdelsespligt, skulle tillægges rente fra 14 dage efter SKATs afgørelse om selskabets ansvar. Dette gjaldt, uanset at Landsskatteretten havde omgjort SKATs afgørelse. Det forhold, at selskabet under retssagen havde forespurgt Skatteministeriet om muligheden for at deponere det omtvistede beløb, afskar ikke rentetilskrivning efter lovens bestemmelser (dissens). Landsretten afviste selskabets subsidiære påstand om, at forrentningen af kravet skulle ske efter opkrævningslovens § 7, således at kravet ikke skulle indgå på skattekontoen efter reglerne om én skattekonto i opkrævningslovens kapitel 5. ◄