Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelsespligt
  • Afgiftsperioder og angivelsesfrister
  • Flere virksomheder registreret
  • Ændring af afgiftsperioden på grundlag af 12-måneders periode
  • Ændring af afgiftsperioden efter anmodning
  • Betalingsfrist

Angivelsespligt

Virksomheder, der er registreret efter ML §§ 47, 49, 51 eller 51 a, skal angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden samt værdien af de leverancer, der efter ML §§ 14-21 d, eller ML § 34 er fritaget for afgift, efter udløbet af hver afgiftsperiode til Skattestyrelsen. Se ML § 57, stk. 1.

Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb. Se ML § 57, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for angivelsen. Se ML § 57, stk. 1. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021, kapitel 13.

Virksomheder skal angive afgift efter momslovens kapitel 15 elektronisk til Skattestyrelsen på skat.dk/TastSelv Erhverv. Se bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021 § 71. Beløbene skal anføres i de felter, der fremgår af it-løsningen. Se bekendtgørelsens § 13, § 1, stk. 2.

Afgiftsperioder og angivelsesfrister

Skemaet nedenfor viser afgiftsperioder og angivelsesfrister:

Værdien af virksomhedens samlede afgiftspligtige leverancer

Afgiftsperiode

Angivelsesfrist

Hjemmel

Overstiger 50 mio. kr. årligt

Kalendermåneden

Senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. For juni dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb

ML § 57, stk. 2

Overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt

Kvartalet

Senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb

ML § 57, stk. 3

Ikke overstiger 5 mio. kr. årligt

Første og anden halvdel af kalenderåret

Senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb

ML § 57, stk. 4

Er en virksomheds registrering blevet inddraget af skatteforvaltningen, skal virksomhedens angivelse foretages senest 14 dage efter meddelelsen om inddragelsen. Se ML § 57, stk. 9.

Ved ophør af momspligtig virksomhed gælder fristerne efter momslovens kapitel 15 for angivelse og indbetaling af afgift. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 3, stk. 1.

For virksomheder, der kun skal drives i kort tid, kan skatteforvaltningen fastsætte, at afgiftsperioden er det tidsrum, i hvilket virksomheden drives. Skatteforvaltningen kan endvidere forkorte fristerne for indsendelse af angivelse og indbetaling af afgift. Se ML § 60.

Flere virksomheder registreret

En afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig i henhold til ML § 47, stk. 3, 2. pkt., kan anvende kvartalet som afgiftsperiode, hvis den afgiftspligtige persons samlede afgiftspligtige leverancer for de registrerede virksomheder ikke overstiger grænsen i ML § 57, stk. 3. Se ML § 57, stk. 5.

En afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig i henhold til ML § 47, stk. 3, 2. pkt., kan anvende halvåret som afgiftsperiode, hvis den afgiftspligtige persons samlede afgiftspligtige leverancer for de registrerede virksomheder ikke overstiger grænsen i ML § 57, stk. 4. Se ML § 57, stk. 5.

Ændring af afgiftsperioden på grundlag af 12-måneders periode

Ændring af virksomhedens afgiftsperiode efter ML § 57, stk. 2, 3 og 4, sker på grundlag af virksomhedens afgiftspligtige leverancer i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvdel af det følgende kalenderår. Se ML § 57, stk. 6.

Ændringen har virkning fra og med den 1. januar i året efter udløbet af denne periode. Se ML § 57, stk. 6.

Virksomhedens afgiftsperiode kan kun forlænges, hvis virksomheden for afgiftsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt afgiften rettidigt. Se ML § 57, stk. 6.

Ændring af afgiftsperioden efter anmodning

Virksomheder, der efter ML § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode, kan anmode skatteforvaltningen om at anvende kalendermåneden efter ML § 57, stk. 2, som afgiftsperiode. Se ML § 57, stk. 7.

Virksomheder, der efter ML § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode, kan anmode skatteforvaltningen om at anvende kvartalet efter ML § 57, stk. 3, eller kalendermåneden efter ML § 57, stk. 2, som afgiftsperiode. Se ML § 57, stk. 7.

Ændring af afgiftsperioden efter anmodning kan dog kun ske med virkning fra 1. januar eller 1. juli, og anmodning herom skal fremsættes senest 1 måned, før ændringen ønskes iværksat. Se ML § 57, stk. 8.

Virksomheder, der får ændret afgiftsperioden efter anmodning, kan ikke inden for de følgende 2 år anmode om at anvende en anden afgiftsperiode. Se ML § 57, stk. 8.

Betalingsfrist

Moms forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Se OPKL § 2, stk. 4.

Betalingen sker via skattekontoen. Reglerne for skattekontoen er beskrevet i afsnit A.B.4.5. Se også afsnit A.B.4.7 om tilbagebetaling af negativt momstilsvar.