Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når varer fra et andet EU-land leveres og herefter installeres eller monteres i Danmark. Se ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udenlandske afgiftspligtige personer (som kunde) ML § 46 a
  • Administrative regler
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.  

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret og installeret eller monteret varerne i Danmark af en virksomhed, der er etableret i udlandet. Virksomheden er også omvendt betalingspligtig for moms af varerne, hvis leverancen af varerne sker for sælgers regning.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Om leverandørens etableringssted, se "Udenlandsk leverandør" i afsnit D.A.13.2.2.3.

Levering og installering eller montering af varer er juridisk set en integreret leverance af varer, der i faktisk forstand typisk består af bygningsinstallationer, udstyr og maskiner (varer), der leveres og herefter bliver installeret eller monteret (ydelser).

Se om afgrænsning af momspligtige transaktioner ved levering og installering eller montering af varer i: 

Udenlandske afgiftspligtige personer (som kunde) ML § 46 a

Selv om en afgiftspligtig person må anses for at være etableret i udlandet og ikke i Danmark, kan en udenlandsk afgiftspligtig person, der som led i en entreprise aftager varer, som leveres og installeres eller monteres i Danmark, være omvendt betalingspligtig for dansk moms ved levering og installering eller montering af varerne i Danmark.

Se ML § 46 a og afsnit D.A.13.11.

Bemærk

Hvis den, der får leveret og installeret eller monteret varer med leveringssted i Danmark, ikke er en afgiftspligtig person men fx en privat forbruger, skal den udenlandske afgiftspligtige person registreres for moms hos SKAT og betale den danske moms ved leveringen og installeringen eller monteringen af varerne i Danmark. Se

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer og installerer eller monterer varer til en dansk betalingspligtig person

Der er særlige oplysningskrav til faktura, når en udenlandsk afgiftspligtig person leverer og installerer eller monterer varer i forhold til en dansk betalingspligtig person. Se momsbekendtgørelsens § 59 og afsnit A.B.3.3.1.5.

Den betalingspligtige person i Danmark

Der er særskilt registreringspligt, hvis den betalingspligtige person i Danmark ikke i forvejen er momsregistreret på andet grundlag. Se ML § 50 b og afsnit D.A.14.4.

Der er fikseret angivelsesperiode og -frister efter ML § 57, stk. 3 (kvartalet) ved særskilt registrering efter ML § 50 b. Se ML § 64, stk. 1, der henviser til ML § 50 b og ML § 57, stk. 3. Se evt. afsnit A.B.4.2.1.4.

Der er bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4, nr. 3. Se afsnit A.B.3.3.3.2.1.

Udenlandsk afgiftspligtig person, der skal registreres for levering og installering eller montering af varer i Danmark

Der er angivelsespligt for en udenlandsk afgiftspligtig person, der er registreringspligtig for levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark. Se

Bemærk

Hvis en dansk afgiftspligtig person leverer og installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal den danske afgiftspligtige person angive værdien uden dansk moms af leverancen i momsangivelsens "rubrik B ikke EU-salgsangivelse". Se

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:

  • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.
  • Afsnit A.B.3.3.3.2 Særlige konti og rubrikker.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Dette skema viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2016.307.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers levering og installering/montering af lyselementer og reklameudstyr mv. momsmæssigt udgør en samlet leverance, som er en vareleverance. At installeringen/monteringen efter det oplyste udgør ca. 60 pct. af den samlede værdi af leverancen medfører ikke et andet resultat. Da spørger ikke er etableret i Danmark, er spørgers kunde derfor betalingspligtig for momsen på leverancen efter reglerne om levering og installering/montering af varer. Demontering og fjernelse af eksisterende elementer kan ligeledes anses for en del af vareleverancen.

SKM2013.708.SR 

Skatterådet kan bekræfte, at en forening ikke er betalingspligtig for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 2, ved køb af et svaleredeorgel af en spansk leverandør, idet orglet leveres og monteres i Danmark af den spanske leverandør. Skatterådet henser herved ligeledes til, at foreningen ikke driver selvstændig økonomisk virksomhed.