Indhold

Dette afsnit handler om det danske lovgrundlag og det EU-retlige grundlag for indgivelse, behandling og afgørelse af ansøgning om godtgørelse af moms til afgiftspligtige personer inden for EU.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Administrative regler.

Regel

ML § 45, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, ikke er registreringspligtige her i landet og hverken er valgfrit eller frivilligt registreret her i landet, kan få godtgjort den afgift, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug. Godtgørelse indrømmes dog kun, i det omfang den afgiftspligtige persons transaktioner berettiger til fradrag i det land, hvor vedkommende er etableret, og i det omfang virksomheder registreret her i landet kan foretage fradrag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvar efter loven. For en virksomhed, der er etableret i et land uden for EU, som ikke har et merværdiafgiftssystem, der svarer til det, som findes her i landet, indrømmes godtgørelse kun, i det omfang virksomhederne registreret her i landet kan foretage fradrag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvaret efter loven."

ML § 45, stk. ►17◄, har følgende ordlyd:

"Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse, behandling og afgørelse af ansøgning om godtgørelse af afgift."

►Bestemmelsen var tidligere stk. 15, men blev stk. 17 ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.◄

Administrative regler

Der er fastsat nærmere administrative regler for indgivelse, behandling og afgørelse af ansøgning om momsgodtgørelse til afgiftspligtige personer inden for EU.

Se

Artikel 5 og 6 i RDIR 2008/9/EF af 12. februar 2008 (om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat) har følgende ordlyd:

Art. 5. "Hver medlemsstat tilbagebetaler til en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, moms, der er pålagt varer eller ydelser, der er leveret til ham af andre afgiftspligtige personer i denne medlemsstat, eller for import af varer til denne medlemsstat,...

Uanset artikel 6 fastsættes med henblik på dette direktiv retten til tilbagebetaling af en indgående afgift efter direktiv 2006/112/EF som anvendt af tilbagebetalingsmedlemsstaten."

Art. 6. "For at være berettiget til tilbagebetaling i tilbagebetalingsmedlemsstaten skal en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, gennemføre transaktioner, der giver ret til fradrag i den medlemsstat, hvor han er etableret.

Når en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, i den medlemsstat, hvor han er etableret,både gennemfører transaktioner, der giver ret til fradrag, og transaktioner, der ikke giver ret til fradrag i den pågældende medlemsstat,må af det beløb, der kan betales tilbage ifølge artikel 5, kun den del af momsen, der knytter sig til førstnævnte transaktioner, tilbagebetales af tilbagebetalingsmedlemsstaten,..."