Indhold

Dette afsnit handler om ordningen for momsgodtgørelse ved leverancer af varer og ydelser til fremmede staters ambassader, diplomater samt internationale organisationer og deres personale.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem kan modtage godtgørelse?

  • Hvilke køb, kan der modtages godtgørelse for?

  • Administration af ordningen

Bemærk

►Bemærk, at der den 1. juli 2022 indføres adgang til momsgodtgørelse til væbnede styrker fra andre EU-lande i forbindelse med aktiviteter under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Samtidig indføres der en udtrykkelig adgang til momsgodtgørelse til udenlandske NATO-styrker. Se D.A.10.1.1.7.7.◄  

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.1.7 om salg til diplomater m.fl. i andre EU-lande.

Hvem kan modtage godtgørelse?

Fremmede staters herværende ambassader og personale, der er diplomatisk anmeldt kan modtage godtgørelse.

Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale og det udsendte og konsulært anmeldte personale kan modtage godtgørelse.

Herværende internationale organisationer og tilknyttet personale, der i henhold til den enkelte organisations værtskabsaftale er omtalt som godtgørelsesberettiget, kan modtage godtgørelse.

NATO-personale som ifølge aftale med NATO er udsendt til tjeneste i et af alliancens medlemslande kan modtage godtgørelse.

Se ML § 45, stk. 2, 1.-3. pkt., og momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Bemærk

Bemærk, at EU-organer og -institutioner ikke er omfattet af ordningen. De er i stedet omfattet af en fritagelsesordning. Se D.A.10.1.1.7.2 om EU-organer og -institutioner.

Diplomatisk anmeldt personale

Diplomatisk anmeldt personale udgøres af udsendt personale, som har diplomatisk rang, og udsendte medarbejdere blandt det administrative og tekniske personale. Se forarbejderne til § 1, nr. 2, i lov nr. 1888 af 29. december 2015.

Konsulater

Der skelnes mellem to forskellige typer konsulater:

  • Konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale

  • konsulære repræsentanter med honorære konsuler og disses evt. personale.

Konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale samt det udsendte og konsulært anmeldte personale modtager momsgodtgørelser på samme vilkår som ambassader og diplomatisk anmeldt personale. Konsulært anmeldt personale udgøres af udsendte konsulatsembedsmænd og udsendte konsulatsfunktionærer. En konsulatembedsmand er enhver person, inklusive konsulatchefen, som i den pågældende egenskab er betroet varetagelse af konsulære opgaver. Konsulatfunktionærer er personer, der er beskæftiget med administrative eller tekniske opgaver ved en konsulær repræsentation. Se forarbejderne til § 1, nr. 2, i lov nr. 1888 af 29. december 2015.

Honorære konsuler er omfattet af en særlig godtgørelsesordning. Se evt. D.A.12.3.3.

NATO-personale

NATO er en international organisation. Tilsvarende gælder organisationer tilknyttet NATO. Deltagere i Partnerskab for Fred (P-f-P) og NATO's personale, som ifølge aftale med NATO er udsendt til tjeneste i et af alliancens medlemslande kan modtage godtgørelse. Se forarbejderne til § 1, nr. 2 og 3, i lov nr. 1888 af 29. december 2015.

Hvilke køb, kan der modtages godtgørelse for?

Der ydes godtgørelse af moms, betalt ved indkøb af varer og ydelser her i landet. Se ML § 45, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Der ydes ikke godtgørelse af moms ved køb af antikviteter, løsøre købt på auktion, brugt løsøre, gavekort og gavemærker, broafgifter, entrébilletter til underholdning, medlemskaber af klubber og foreninger, medicin, ammunition og våben. Se ML § 45, stk. 3, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit.

For at opnå godtgørelse af moms skal det enkelte køb mindst udgøre et grundbeløb på 1.432 kr. inklusive moms (2010-niveau) og fremgå af én regning eller faktura og være betalt i én transaktion. Godtgørelsen opgøres pr. kvartal, og anmodning skal være indgivet senest den 20. i måneden efter kvartalets udløb. Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet kan dog vælge at behandle en anmodning om momsgodtgørelse, som er indgivet efter fristens udløb, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen skal underskrives af chefen for den pågældende ambassade, konsulat eller internationale organisation eller en person, som er bemyndiget af denne til at underskrive anmodninger om momsgodtgørelse. Se ML § 45, stk. 9, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Beløbsgrænsen nævnt i ML § 45, stk. 9, gælder ikke for leverancer af elektricitet, bygas, naturgas, vand, fyringsolie, fjernvarme, renovation og kloakydelser. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20. Se ML § 45, stk. 10-11, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Bemærk

Bemærk, at der er fastsat en særlig fritagelsesordning for teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, der kan købes punktafgiftsfrit. Se evt. D.A.12.3.4.

Administration af ordningen

Ordningen administreres af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Se ML § 45, stk. 5-6 og stk. 8.