Dato for udgivelse
05 Jul 2012 09:19
SKM-nummer
SKM2012.429.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-019211
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC, fritagelse, filial, fusion
Resumé

Skatterådet giver tilladelse til, at A's to filialer kan fritages for CFC-beskatning fra og med 1. januar 2012 og i de følgende 10 indkomstår, dog kun indtil afslutningen af den planlagte omstrukturering af livsforsikringsvirksomheden. Skatterådet henviser til de almindelige bestemmelser i selskabsskattelovens § 8, stk. 2 vedrørende evt. avancer på aktiver tilknyttet de udenlandske filialer, som bliver realiseret i forbindelse med den påtænkte disposition.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1 S.D.5.7

A anmoder Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning fra og med 1. januar 2012 og de følgende 10 indkomstår (dog kun indtil afslutningen af den planlagte omstrukturering af virksomheden i xx lande) i relation til Selskabets to udenlandske filialer i henholdsvis x-land og y-land, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, herunder med den virkning, at evt. avancer på aktiver tilknyttet de udenlandske filialer, som måtte blive realiseret i forbindelse med den påtænkte fusion, ikke beskattes i Danmark.

Afgørelse

Skatterådet tillader, at As ansøgning om fritagelse for de to filialer i henholdsvis X-land og Y-land imødekommes for den maksimale periode på 10 år gældende fra og med 1. januar 2012, dog kun indtil afslutningen af den planlagte omstrukturering af livforsikringsvirksomheden i de nordiske lande.

Skatterådet henviser til de almindelige bestemmelser i selskabsskattelovens § 8, stk. 2 vedrørende evt. avancer på aktiver tilknyttet de udenlandske filialer, som bliver realiseret i forbindelse med den påtænkte fusion. Sådanne avancer vil på baggrund af de forelagte oplysninger ikke være skattepligtige til Danmark.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet er et 100 % ejet datterselskab af B, som er et 100 % ejet datterselskab af C. Selskabet har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark omfattende livsforsikringsklasse I, almindelig forsikring, og livsforsikringsklasse III, forsikringer der er tilknyttet investeringsfonde.

Selskabet driver livsforsikringsvirksomhed i X-land og Y-land gennem filialerne i de pågældende lande.

De totale præmieindtægter var i 2010 på DKK xx fordelt med DKK xx til filialen i X-land og med xx til filialen i Y-land. Den forvaltede portefølje udgør pr. 31. december 2010 DKK xx.

Det er besluttet at omstrukturere livsforsikringsvirksomheden i de nordiske lande. Konkret er det besluttet, at Selskabets moderselskab i Z-land, B, etablerer et nyt selskab i Y-land. Herefter er det hensigten at gennemføre en skattepligtig fusion mellem Selskabet og det nyetablerede selskab i Y-land (med Selskabet som det ophørende selskab og selskabet i Y-land som det fortsættende selskab). Efter fusionen vil skattepligten til Danmark være ophørt.

I henhold til årsrapport 2010 har selskabets ingen kunder i Danmark.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2 kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

1.   Datterselskabets skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.

2.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

3.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.

4.   Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.

5.   Det er yderligere en betingelse, at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Opfyldelse af betingelsen vurderes derfor kun på udenlandske datterselskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

1)      Koncession til at udøve forsikringsvirksomhed

Selskabet har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark, og koncessionen omfatter ligeledes den forsikringsvirksomhed, som udøves gennem filialerne i X-land og Y-land.

Der er fremsendt udskrift fra Finanstilsynets hjemmeside. Betingelsen er derfor opfyldt.

2)      Offentligt tilsyn

De udenlandske filialer i X-land og Y-land er underlagt offentligt tilsyn af Finanstilsynet via tilsynet af Selskabet. Finanstilsynets tilsyn med filialerne i X-land og Y-land sker i samarbejde med de respektive finanstilsyn i X-land og Y-land, og som bilag er fremsendt udskrift fra Finanstilsynet i X-land og Y-land. Betingelsen er derfor opfyldt.

3)      Indkomstens oprindelse

I relation til filialerne i X-land og Y-land stammer den væsentligste del af indkomsten fra virksomhed med kunder i de lande, hvor filialerne er hjemmehørende.

Som bilag er fremsendt bekræftelse fra regionschefen i X-land, hvoraf det fremgår, at ud af de totale forsikringsindtægter i filialen i X-land stammer ca. 97,9 % af forsikringsindtægterne fra indenlandske kunder.

Som bilag er fremsendt bekræftelse fra regionschefen i Y-land, hvoraf det fremgår, at ud af de totale forsikringsindtægter fra filialen i Y-land stammer 99,3 % af forsikringsindtægterne fra indenlandske kunder.

Langt den væsentligste del af indkomsten kommer således fra virksomhed med kunder i de lande, hvor filialerne er hjemmehørende, og betingelsen er derfor opfyldt.

Det er i den forbindelse vores opfattelse at realisering af evt. avancer på aktiver tilknyttet filialerne i forbindelse med gennemførelse af den påtænkte skattepligtige fusion, ikke skal medregnes ved vurderingen af, hvorvidt indkomsten i filialerne i X-land og Y-land stammer fra virksomhed med kunder i de lande, hvor filialerne er hjemmehørende.

4)      Koncernindkomst

Den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med filialen.

I relation til filialerne i X-land og Y-land er fremsendt bilag med bekræftelser fra regionscheferne, hvoraf det fremgår, at ingen af koncernens selskaber betaler forsikringspræmier til filialer i X-land og Y-land.

Filialen i Y-land modtager - i forhold til de samlede forsikringsindtægter - mindre beløb fra koncernselskaber. I 2010 drejede det sig konkret om (i) salgsprovision fra D, (ii) refusion af 50 % af kundeprovisionerne betalt til C filialvirksomheden i Y-land, (iii) refusion af servicegebyrer betalt til C filialvirksomheden i Y-land, (iv) kompensation fra C filialvirksomheden i Y-land for brug af to salgsmedarbejdere og (v) kompensation fra E og F for administration af deres forsikringsprodukter. De samlede indtægter udgjorde omkring EUR xx, hvilket udgør under 6 % af præmieindbetalingerne i 2010 på omkring DKK xx i filialen i Y-land.

Filialen i X-land modtager - i forhold til de samlede forsikringsindtægter - små beløb fra koncernselskaber. Det drejer sig om renteindtægter på xx kr. fra Cs filial i y-land og vedrører normale armslængde renteindtægter fra indlånsbeløb stående på Selskabets bankkonto.

I tillæg hertil modtager filialen provision fra G på xx kr.

Således stammer langt den væsentligste del af indkomsten i filialerne i X-land og Y-land fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med filialerne, og betingelsen er derfor opfyldt.

5)      Kapitalgrundlag

Selskabet driver almindelig forsikringsvirksomhed via filialerne i X-land og Y-land.

Filialer er ikke selvstændige subjekter i civilretlig eller skattemæssig forstand, men er en del af hovedkontoret. Når selskaber driver livsforsikringsvirksomhed i udlandet gennem filialer, er filialerne underlagt tilsyn og solvenskrav gennem det danske hovedkontor i henhold til lov om finansiel virksomhed. Derfor stilles der ikke selvstændige krav til solvensen i udenlandske filialer, og virksomheden i udenlandske filialer er en del af hovedkontorets kapitalgrundlag. Filialer har derfor heller ikke - i modsætning til datterselskaber - en egentlig egenkapital. Efter rådgivers opfattelse kan man derfor ikke tale om, at filialer er overkapitaliserede.

Selskabets filialer i X-land og Y-land har således ikke nogen egenkapital, og der kan ikke foretages en selvstændig solvenskravsopgørelse for filialerne, som hvis der havde foreligget en selvstændig juridisk enhed.

Regnskabsteknisk bliver der dog internt allokeret egenkapital til filialerne i X-land og Y-land.

Af årsrapporten for 2010 for Selskabet, fremgår det, at Selskabets egenkapital pr. 31. december 2010 udgør DKK xx. Siden 2006 har egenkapitalen ligget på et gennemsnit på omkring DKK xx.

Som bilag er fremsendt en intern opgørelse fra september 2011 for Selskabet, hvor egenkapitalen regnskabsmæssigt er allokeret mellem hovedkontoret i Danmark og filialerne i X-land og Y-land. Det fremgår heraf, at egenkapitalen er på i alt xx kr., og fordelt på Danmark, X-land og Y-land med henholdsvis DKK xx, DKK xx og DKK xx.

Som bilag er fremsendt en oversigt over udviklingen i den regnskabsmæssige allokering af egenkapitalen mellem hovedkontoret og filialerne siden 2003. Som det fremgår, har allokeringen af egenkapitalen til filialen i X-land fra 2006 og indtil 2008 været på DKK xx, og efterfølgende er filialen regnskabsmæssigt blevet tilført kapital i 2009 og 2010 på henholdsvis DKK xx og DKK xx. Resultatet i den norske filial har i 2010 og 2009 været et underskud efter skat på henholdsvis DKK xx og DKK xx. Fra 2006 til 2008 har allokeringen af egenkapitalen til filialen i Y-land været på DKK xx. Efterfølgende i 2009 og 2011 har filialen i Y-land tilbageført i alt DKK xx allokeret kapital i Danmark, da filialen ikke havde brug for så meget kapital. Resultatet af filialen i Y-land var et overskud på DKK xx og xx i henholdsvis 2010 og 2009.

Baggrunden for den regnskabsmæssige allokering af egenkapitalen mellem hovedkontoret og filialerne har således været begrundet i et ønske om at skabe et kapitalgrundlag som svarer til det kapitalgrundlag, som er nødvendigt for at drive filialerne.

Allokeringen har derfor igennem årene haft sammenhæng med de kapitalbehov, som opstod i filialerne i X-land og Y-land. Den konkrete allokering mellem hovedkontoret og filialerne har da også medført, at X-land har fået tilført kapital, medens Y-land har tilbagebetalt kapital.

6)      Udbytte

Filialer udlodder ikke udbytte, og betingelsen er derfor ikke relevant i det foreliggende tilfælde.

På baggrund af ovenstående er det rådgivers opfattelse, at der igennem filialerne drives almindelig forsikringsvirksomhed i X-land og Y-land, og at ansøgningen om fritagelse for filialerne for CFC-beskatning kan imødekommes, herunder med den virkning, at evt. avancer på aktiver tilknyttet de udenlandske filialer som måtte blive realiseret i forbindelse med den påtænkte fusion ikke beskattes i Danmark.

Bemærkninger fra SKAT, Store Selskaber

SKAT, Store Selskaber, indstiller, at selskabets ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for dets to udenlandske filialer imødekommes.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Koncession mv

Det findes dokumenteret, at der er de fornødne koncessioner til at drive forsikringsvirksomhed, og at der er tilsyn.

Kundeforhold (lokale og koncernforbundne)

Ud fra det oplyste, finder Skatteministeriet, at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med uafhængige kunder i henholdsvis X-land og Y-land.

Kapitalgrundlag

Når et dansk forsikringsselskab driver virksomhed i udlandet gennem en filial, er filialen underlagt tilsyn og solvenskrav gennem det danske hovedkontor i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Der stilles ikke direkte krav til solvensen i den udenlandske filial, men filialens kapitalgrundlag indgår som en integreret del af hovedkontorets kapitalgrundlag.

Filialens kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af virksomheden tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå: den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land, samt kapitalstyrken i andre selskaber (inden for samme branche) i samme koncern.

Filialer har ikke en egentlig egenkapital, men efter oplysningerne er der allokeret egenkapital mellem hovedkontoret og filialerne i X-land og Y-land.

Det fremgår af oplysningerne, at allokeringen til filialen i X-land fra 2006 og indtil 2008 har været på xx kr., og efterfølgende i 2009 og 2010 er der allokeret henholdsvis xx kr. og xx kr. Filialen i X-land har haft underskud i 2009 og 2010, som efter skat har udgjort henholdsvis xx kr. og xx kr.

Det fremgår af oplysningerne, at allokeringen til filialen i Y-land fra 2006 og indtil 2008 har været på xx kr., og efterfølgende i 2009 og 2011 har filialen tilbageført i alt xx kr., da filialen i Y-land havde overskud i 2009 og 2010 på henholdsvis xx kr. og xx kr.

På baggrund heraf og en samlet konkret vurdering af filialerne finder Skatteministeriet ikke, at filialerne er overkapitaliseret.

Lempelse af beskatning af udbytte

Betingelsen er ikke relevant, da ansøgningen vedrører filialer.

Indstilling

På baggrund af ovenstående og på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt, indstiller Skatteministeriet, at As ansøgning om fritagelse for de to filialer i henholdsvis X-land og Y-land kan imødekommes for den maksimale periode på 10 år gældende fra og med 1. januar 2012, dog kun indtil afslutningen af den planlagte omstrukturering af livforsikringsvirksomheden i de nordiske lande.

Det er oplyst i forbindelse med ansøgningen, at der vil blive foretaget en fusion mellem et nyt selskab i Y-land og A, med det danske selskab som det ophørende selskab. Det er oplyst, at en af bevæggrundene for denne fusion er, at selskabet ikke har nogen kunder i Danmark. Dette fremgår af Årsrapport 2010. Henset til de forretningsmæssige overvejelser bag fusionen, samt en formålsfortolkning af bestemmelserne vedrørende fritagelse for CFC-beskatning, mener Skatteministeriet ikke, at den konkrete fusion vil være til hinder for, at betingelserne for fritagelse ikke kan anses for opfyldt. I den forbindelse er det tillagt vægt, at fusionen er forretningsmæssigt begrundet. Skatteministeriet henviser derfor i øvrigt til de almindelige bestemmelser i selskabsskattelovens § 8, stk. 2 vedrørende evt. avancer på aktiver tilknyttet de udenlandske filialer, som bliver realiseret i forbindelse med den påtænkte fusion. Sådanne avancer vil på baggrund af de forelagte oplysninger ikke være skattepligtige til Danmark.

Det betinges dog, at A årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i al væsentlighed er uændrede.

Der forbeholdes den skatteansættende myndighed ret til at efterprøve om erklæringen er korrekt, og A er således forpligtet til på forlangende at dokumentere i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v. der er lagt til grund ved denne tilladelse ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.