Indhold

Dette afsnit handler om pligt til at anmelde ophør af momspligtig virksomhed og forbud mod at indlede eller fortsætte driften af momspligtig virksomhed, der ikke er registreret for moms, samt om Skatteforvaltningens adgang til at gennemtvinge disse regler ved hjælp af påbud og daglige bøder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Påbud
  • Daglige bøder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bemærk, at ML § 47, stk. 6-8, blev stk. 7-9 den 1. juli 2021. Se § 1, nr. 16, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Regel

Ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed for moms, skal underrette Skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret. Ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed må ikke fortsætte eller indlede driften af momspligtig virksomhed, hvis virksomhedens registrering er ophørt, inddraget eller nægtet efter reglerne i momsloven eller opkrævningsloven. Se ML § 47, stk. 7.

Om inddragelse eller nægtet registrering af virksomhed efter momsloven. Se ML § 62 a, stk. 1 og 5.

Om inddragelse eller nægtet registrering af virksomhed efter opkrævningsloven. Se OPKL § 4, stk. 3, og § 11, stk. 9.

Påbud

Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige person et påbud om at efterleve reglerne om registrering efter ML § 47, stk. 1-3, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7. Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves.

Skatteforvaltningens påbud skal i givet fald henvise til de relevante regler og anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde disse regler. Skatteforvaltningen skal meddele påbuddet skriftligt, og det skal fremgå af den skriftlige meddelelse, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan Skatteforvaltningen pålægge modtageren af påbuddet daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se ML § 47, stk. 7 og 8, (stik. 8, som ændret ved lov nr. 288 af 7. marts 2022).

Daglige bøder

Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed daglige bøder, hvis ejeren eller ledelsen af virksomheden ikke efterlever Skatteforvaltningens påbud efter ML § 47, stk. 8 og 9. De daglige bøder skal i givet fald udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

Se ML § 77.

Se også

Om det generelle forbud mod at indlede eller fortsætte driften af en virksomhed, hvis virksomhedens registrering er ophørt, nægtet eller inddraget efter OPKL § 11, stk. 9, eller efter en eller flere andre skatte- og afgiftslove, og om Skatteforvaltningens adgang til at gennemtvinge forbuddet ved hjælp af påbud og daglige bøder:

Om Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer for at forebygge restancer: Forkortet afregningsperiode, krav om sikkerhedsstillelse samt nægtelse og inddragelse af virksomhedsregistrering:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2013.509.BR

Stadfæstelse af et fogedforbud mod udøvelse af registreringspligtig virksomhed uden momsregistrering.

Sagsøgte havde ikke stillet den af SKAT krævede sikkerhed for momsregistrering, og SKATs afgørelse herom var endelig, da den ikke rettidigt var indbragt for Landsskatteretten.

Byretten fandt det videre bevist, at sagsøgte på tidspunktet for fogedforbuddets nedlæggelse havde drevet registreringspligtig virksomhed uden tilladelse. Retten lagde i den forbindelse vægt på sagsøgtes hjemmeside, hans egne vidneforklaring om, at han på baggrund af hjemmesiden modtog henvendelser fra potentielle kunder, samt at han havde udfærdiget et tilbud i en konkret sag påført eget logo.

På den baggrund fandt byretten, at fogedforbuddet var lovlig foretaget, ligesom sagsøgte blev tilpligtet ikke at udøve momspligtig virksomhed uden momsregistrering.