Dato for udgivelse
04 Sep 2012 09:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Aug 2012 14:19
SKM-nummer
SKM2012.488.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-120256
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, fri computer mv., kommunalbestyrelsesmedlemmer
Resumé

Skatterådet bekræfter, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i X Kommune ikke skal beskattes af fri computer og fri internetforbindelse, når de har adgang til samme funktioner og dokumenter som tidligere, hvor de havde en direkte opkobling til kommunen, men hvor adgangen nu i stedet sker via en webløsning som kommunen har købt sig adgang til.

Hjemmel

Ligningsloven § 16, stk. 13

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 13

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-2, afsnit C.A.5.2

Spørgsmål:

  1. Er kommunalbestyrelsesmedlemmer skattefri af fri computer og fri internetforbindelse, når internetforbindelsen ikke kan undværes i forbindelse med deres arbejde i Kommunalbestyrelsen?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Kommunalbestyrelsens medlemmer stilles en computer og internetforbindelse til rådighed for deres arbejde i Kommunalbestyrelsen. Hidtil har de via opkobling til kommunens net tilgået dagsordener og bilag forud for møder i Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, nævn mv. samt mails til og fra administrationen og mellem hinanden.

Dagsordener og bilag mv. kan tilgås Politikerweb, som er en webbaseret løsning, ligesom mails kan tilgås via en webbaseret løsning; webmail. Derfor overvejes det pt. at ændre adgangen for Kommunalbestyrelsens medlemmer, sådan at de ikke længere får adgang til kommunens net, men fortsat har en computer og internetforbindelse stillet til rådighed for at tilgå dagsordener og bilag mv. samt mails via internettet.

Ifølge reglerne på SKATs hjemmeside skal Kommunalbestyrelsens medlemmer beskattes af Internetforbindelsen, hvis der ikke er direkte adgang til kommunens net.

Pt. har Kommunalbestyrelsens medlemmer adgang til kommunens net via en Internetforbindelse, der betales af kommunen. De logger sig på computeren hjemmefra med brugernavn og adgangskode, hvorefter de kan gå på Outlook og tjekke mails, og de kan gå på Politikerweb via Internettet for at læse dagsordener og bilag til deres udvalgsmøder.

Det påtænkes dog, at ændre ovennævnte, sådan at medlemmerne ikke længere får adgang til kommunens net, da deres behov kan dækkes fuldt ud af Internettet. I så fald behøver medlemmer ikke at taste brugernavn og adgangskode for at tænde Pc'en. For at benytte deres arbejdsredskaber som politikere, skal de benytte sig af web-mail og politiker-web. Begge dele tilgås via internettet. Desuden kan de tilgå kommunens intranet via internettet ved brug af NemID.

Spørger har supplerende oplyst, at Kommunalbestyrelsens medlemmer hidtil via en ADSL-opkobling i eget hjem har haft direkte adgang til kommunens servere og dermed systemer og programmer mv. De har logget sig på computeren med brugernavn og adgangskode - nøjagtigt som hvis de var fysisk placeret på rådhuset eller en kommunal institution el.lign.

Med den påtænkte ændring kobles kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke længere direkte op på kommunens servere, men kan i stedet via internettet tilgå de nødvendige programmer, mails og dokumenter via web-mail og politikerweb.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Der bør træffes en afgørelse, fra SKATs side, sådan at Kommunalbestyrelsens medlemmer ikke beskattes af en internetforbindelse, blot fordi forbindelsen ikke er koblet op på kommunens net. Internetforbindelsen er en nødvendig del af Kommunalbestyrelsens arbejde, uanset om man så vælger at give adgang til kommunens net eller ej.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke skal beskattes af fri PC og fri internetforbindelse, når PC og internetforbindelsen ikke kan undværes i forbindelse med deres arbejde i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

Skattepligten omfatter således også tillæg til arbejdsindkomst i form af naturalier, såkaldte personalegoder.

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Efter ligningslovens § 16 skal personalegoder som udgangspunkt værdiansættes til markedsværdien, men der er i bestemmelsen gjort en række undtagelser herfra, nemlig rådighed over bil, multimedier, sommerbolig og lystbåde til privat brug, samt køb af virksomhedens produkter.

Ligningslovens § 16, stk. 12 har følgende indhold:

Den skattepligtige værdi af en fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere m.v. som nævnt i stk. 1 for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau). Den skattepligtige værdi nedsættes svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed i indkomståret. Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes dog ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk. Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge er omfattet af 1. pkt. en del af eller hele indkomståret, nedsættes den skattepligtige værdi af fri telefon, herunder datakommunikationsforbindelse, for hver ægtefælle med 25 pct. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 3.300 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene i 1. og 5. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 16, stk. 13, affattes således:

"... Værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, beskattes ikke. Skattefriheden efter 1. pkt. gælder dog ikke, hvis arbejdstageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få stillet udstyret til rådighed. Har arbejdstageren kompenseret arbejdsgiveren som nævnt i 2. pkt., medregnes et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Har udstyret kun været til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori udstyret ikke har været til rådighed...

Af Juridisk Vejledning 2012-1, afsnit C.A. 5.2.1 fremgår bl.a. følgende:

"Fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012) er reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse ændret, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011. De nye regler kan i hovedtræk beskrives således:

  • medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. om året (2012), jf. LL § 16, stk. 12. 1. pkt.
  • Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes, jf. LL § 16, stk. 13.
  • En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk, jf. LL § 16, stk. 12, 3. pkt.

Praksis

Ingen

Begrundelse

Som anført i nugældende ligningslovs § 16, stk. 12 beskattes værdien af fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk Samme fremgår tillige af Skatteministeriets juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.2.5.

Ligeledes fremgår det af nugældende ligningslovs § 16, stk. 13, at hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes.

Det lægges til grund, at den tidligere løsning i kommunen, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne har haft direkte adgang til kommunens servere og dermed systemer og programmer, opfylder betingelsen for skattefrihed i ligningslovens § 16, stk. 12. Endvidere anses selve computeren for skattefri i medfør af ligningslovens § 16, stk. 13, da det ligeledes lægges til grund, at den er stillet til rådighed for arbejdet.

Af samme vejlednings afsnit C.A.5.2.2.fremgår følgende om kommunalbestyrelsesmedlemmer:

"... Beskatningen gælder også, hvis en person er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, og som en del af dette arbejde får stillet goderne til rådighed for privat brug.

I høringssvar til L 31, Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, fremsat den 21/11 2011 og vedtaget som Lov nr. 1382 af 28. december 2011 om afskaffelse af multimedieskatten og (gen-) indførelse af reglerne for beskatning af fri telefon og fri computer mv., blev der anført følgende om adgang til arbejdsstedets netværk:

"... En brancheforening anfører således, at forudsætningen om, at der skal være adgang til arbejdsstedets netværk, for at en datakommunikationsforbindelse kan være skattefri, bør ændres.

Ifølge pågældende brancheforening er mange funktioner flyttet fra arbejdsgiverens netværk over på eksterne servere, hvor arbejdstageren via forskellige tjenester har mulighed for at udføre arbejdet.

Efter pågældende brancheforenings opfattelse er det således ikke nødvendigvis adgangen til arbejdsgiverens netværk, der skal være afgørende, men om arbejdstageren gennem dataforbindelsen kan udføre væsentlige arbejdsfunktioner.

Pågældende brancheforening mener derfor at det bør være tilstrækkeligt, at arbejdstageren gennem dataforbindelsen kan udføre væsentlige arbejdsfunktioner..."

Skatteministeriet har hertil svaret, at:

"... Adgang via datakommunikationsforbindelse til arbejdsgiverens netværk skal forstås i bred forstand. En datakommunikationsforbindelse, der via forskellige tjenester giver adgang til eksterne servere, hvor arbejdsgiveren har købt sig adgang, sidestilles i denne forbindelse med "adgang til arbejdsgiverens netværk". Det afgørende er at arbejdstageren har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen...."

Efter det oplyste har kommunalbestyrelsens medlemmer fortsat adgang til de samme funktioner og dokumenter mv. som de havde før og som er nødvendige for at udføre arbejdet. Adgangen sker dog nu i stedet via web-løsninger som kommunen har købt sig adgang til.

Under henvisning hertil, er det Skatteministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke skal beskattes af fri computer og fri internetforbindelse, når de fortsat har adgang til de samme funktioner og dokumenter mv. som tidligere, nu blot via en webløsning som kommunen har købt sig adgang til.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.