Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke betingelser en bevisudstedende SIKAV skal opfylde for at blive anset for minimumsbeskattet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • En bevisudstedende minimumsbeskattet SIKAV

Regel

En SIKAV med minimumsbeskatning er omfattet af den subjektive skattepligt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 c.     

Investeringsinstituttet må gerne eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. 

SEL § 1, stk. 7 og 8, gælder ikke for SIKAV'er.

Bemærk

Det er en betingelse for at en SIKAV kan anses for minimumsbeskattet, at alle deltagerne i afdelingen er berettiget til samme forholdsmæssige andel af afkastet af hvert enkelt aktiv eller passiv i afdelingen. Det betyder, at der ikke må forekomme aktiver eller passiver, der er klassespecifikke for en andelsklasse. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, omfattes afdelingen derfor af ABL § 19, medmindre forskellen mellem andelsklasserne alene består i, at administrationsomkostningerne skævdeles. Se LL § 16 C, stk. 2. Skattestyrelsen finder, at en SIKAV også kan være minimumsbeskattet, hvis forskellen i andelsklaserne består i, hvilken valuta der anvendes eller den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten, mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende.

En bevisudstedende minimumsbeskattet SIKAV

Ved en SIKAV med minimumsbeskatning forstås en SIKAV, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at selskabets indkomst skal beskattes hos deltagerne. Se LL § 16 C, stk. 1.

Det er en betingelse for, at der foreligger en SIKAV med minimumsbeskatning, at beviserne i selskabet eller afdelingen berettiger alle deltagerne til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i selskabet eller afdelingen. De forholdsmæssige afkast mv. opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og pålydende af samtlige beviser i selskabet eller afdelingen. Er der oprettet andelsklasser, kan SIKAV'en være minimumsbeskattet uanset at omkostningerne skævdeles eller der anvendes forskellige valutaer eller den ene andelsklasse rent faktisk udbetaler minimumsindkomsten mens den anden andelsklasse er teknisk udbetalende.  

SIKAV'er med minimumsbeskatning opgør via minimumsindkomsten de indtægter og gevinster, der ville være skattepligtige ved personers direkte investering. SIKAV'en kan ligeledes i vidt omfang foretage fradrag i minimumsindkomsten for de tab, der ville være fradragsberettigede hos personer ved direkte investering. På den måde tilstræbes det, at deltageren beskattes som om investeringen var foretaget direkte, samt at beskatningen sker med det fulde beløb. Hvis der sker geninvestering af afkast uden fornyet indskud, beskattes afkastet som minimumsindkomst, og afkastet anses for et nyt indskud i selskabet. Endelig beskattes deltageren umiddelbart efter at afkastet optjenes.

Se også

Se også

  • C.D.1.1.10.8.2 "Hvordan beskattes en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning?", hvor det bl.a. beskrives, hvilke indtægter, et minimumsbeskattet investeringsinstitut beskattes af.
  • C.D.1.1.10.8.3 "Hvornår skal det besluttes, at foreningen skal være minimumsbeskattet?
  • C.D.1.1.10.10 "Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten" hvor det bl.a. beskrives, hvordan minimumsindkomsten skal beregnes, og hvad der skal ske, når der kommer nye deltagere i selskabet eller deltagere udtræder af selskabet. 
  • C.D.1.1.10.8.1 om "Hvad er en bevisudstedende investeringsforening med minimumsbeskatning?" under afsnittet "Ligningslovens § 16 C's baggrund, formål og historik" og "Oversigt over domme, kendeklser, afgørelser, SKM-meddelser m.v.".