Dato for udgivelse
15 Oct 2012 09:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Jun 2012 11:03
SKM-nummer
SKM2012.567.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-2174-11 og B-2175-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sommerhusreglen, sommerbolig, skærpet, bevisbyrde, skattefri, privat
Resumé

  
Spørgsmålet var, hvorvidt appellanternes avancer ved afståelse af tre sommerhuse var skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Under sagen fremlagde appellanterne, der havde ejet sommerhusene i lige sameje, bl.a. oplysninger om forbrug samt kvitteringer fra køb i områderne, hvor sommerhusene lå. Desuden førtes en lang række vidner, som forklarede om besøg og overnatninger i sommerhusene.

Henset til antallet af køb og salg af sommerhuse, den samtidige besiddelse af flere sommerhuse placeret geografisk tæt på hinanden og flere ferielejligheder i udlandet samt det foreliggende mønster med køb, istandsættelse og videresalg efter en kortere ejertid fandt landsretten, at der påhvilede appellanterne en skærpet bevisbyrde for, at de tre omhandlede sommerhuse havde været benyttet til privat formål som krævet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Henset til, at de tre sommerhuse var under istandsættelse i en periode og til sagens øvrige oplysninger, fandt landsretten ikke, at de fremlagte oplysninger om omfanget af forbrug af el, vand og fjernvarme samt de fremlagte benzin- og restaurationsregninger udgjorde dokumentation for, at de tre sommerhuse havde været anvendt til privat formål.

Landsretten fandt endvidere ikke, at appellanterne ved de afgivne parts- og vidneforklaringer sammenholdt med sagens øvrige oplysninger havde løftet den skærpede bevisbyrde for, at deres eller deres husstandes tilstedeværelse i sommerhusene havde haft en sådan karakter, at nogen af dem kunne anses for reelt at have benyttet sommerhusene til privat formål i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2's, forstand.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.
  

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2
  
Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.H.2.1.15.2

Parter

A
(Advokat Morten W. Vandborg)

og

B
(Advokat Morten W. Vandborg)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager)

Afsagt af landsdommerne

Bodil Dalgaard Hammer, Gitte Rubæk Pedersen og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.).

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 20. juni 2011 er anket af A og B med påstand som i byretten om, at appelindstævnte tilpligtes at anerkende, at appellanternes indkomstopgørelser for indkomstårene 2005, 2006 og 2007, fastsættes i overensstemmelse med det selvangivne, således at appellanternes kapitalindkomst nedsættes med 478.878 kr. for indkomståret 2005, med 1.800.473 kr. for indkomståret 2006 og med 961.581 kr. for indkomståret 2007.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaringer af A og B og vidneforklaringer af ejendomsmægler LA og VVS-installatør LC.

A har forklaret, at de aldrig har haft overvejelser om at købe sommerhus andre steder. De har altid begge haft et særligt forhold til ...7 . Det har heller ikke været på tale, at de hver især skulle købe et sommerhus.

Istandsættelsen af sommerhuset på ...1 påbegyndtes i foråret 2004 og blev afsluttet i juni 2004, hvorefter de begyndte at benytte det i juli 2004. Renoveringen af huset på ...2 fandt sted fra umiddelbart efter overtagelsen i 2004 og indtil april eller maj måned i 2005. Der blev blandt andet bygget en garage. Istandsættelsen af sommerhuset på ...3 blev påbegyndt i januar 2007 og var færdig i løbet af foråret, således at de kunne benytte huset i løbet af april måned 2007. Det var den samme type træhuse med charme, som de kunne lide, og som de købte. Huset på ...2 var dog anderledes. Det var et muret hus, men det var større og havde andre fordele end de øvrige.

De besluttede at købe sommerhuset på ...1 for at have mulighed for, at deres familier kunne være i hvert sit sommerhus. Efterfølgende fandt de imidlertid huset på ...2, som var interessant på grund af beliggenheden, og fordi det var større. De besluttede herefter at sælge huset på ...1. Det er korrekt, at de en kort overgang havde tre sommerhuse, men de havde ikke mulighed for at bruge dem alle på samme tid, fordi huset på ...2 først skulle renoveres.

De havde ikke hjælp fra andre i forbindelse med købene af sommerhusene. Han anvendte således ikke mægler eller fik vejledning fra andre med henblik på vurdering af prisen af husene, heller ikke ved købet af sommerhuset på ...4. De købte sommerhuset på ...3, efter at de havde haft sommerhus i 16 år i ...7. De fandt det spændende at have en kombination af sommerhuse i ...7 og i ...8. Hans familie havde ikke samme tilhørsforhold til ...8 som til ...7. Han har ikke kørt frem og tilbage til ...7 for at besøge venner, og han er heller ikke taget dertil for at overnatte. Han og familien har brugt sommerhusene på anden vis.

De solgte huset på ...2 og ikke huset på ...4, fordi det sidstnævnte var drømmehuset, som de ikke var i tvivl om, at de skulle beholde. Det var således ikke meningen, at de ville sælge huset, og det blev heller ikke sat til salg. En ejendomsmægler kom imidlertid og fortalte, at der var en interesseret køber, og da han blev ved med at henvende sig, indvilligede de til sidst i at sælge huset. Det blev solgt i 2008, men det var før den økonomiske krise satte ind i løbet af 2008. De har ikke efterfølgende købt et andet sommerhus, og de har heller ikke gjort noget for at finde et.

Der fulgte ganske få møbler med ved salget af sommerhuset på ...3.

De fremlagte bilag vedrørende benzinregninger og restaurationsudgifter har han fundet frem i deres virksomhed. De har firmabiler, og derfor gemmer de bilag på køb af benzin. De bilag, der vedrører køb af benzin i ...9, angår i vidt omfang hans køb heraf. De medtagne restaurationsregninger har vedrørt forretningsmiddage.

B og han har ikke i årene 2005-2007 været på storbyferie eller holdt andre ferier sammen, bortset fra skiferier.

B har forklaret, at han og A har haft firma sammen i 30 år, og deres respektive familier har holdt ferie sammen gennem alle årene.

De købte huset på ...1 sammen, nok mest fordi de så ikke skulle diskutere, hvem der skulle have det sommerhus, de allerede havde. Deres firma er altid gået godt og har haft stigende omsætning hvert år. Som følge heraf, og fordi deres bank gav dem mulighed for billig finansiering, var det ikke en økonomisk byrde at have sommerhusene.

De arbejder meget sæsonbetonet. De knokler i nogle perioder og holder ferie i andre perioder. I perioden fra 2005 til 2008 havde de på grund af deres stressende arbejde behov for at komme væk, og de tog derfor op til sommerhusene. Det skete ofte spontant. De har ikke fotos fra deres ophold i sommerhusene, fordi opholdene i ...7 var en del af deres hverdag, og de har aldrig taget billeder af deres hverdag. Han tog ikke op til sommerhusene for at besøge venner i området. Sådan brugte han ikke sommerhusene. Han overnattede heller ikke hos andre i sommerhusområdet.

Lejlighederne i udlandet er blevet brugt i sommerperioderne og til ferier. De var ikke på ferie andre steder i de omhandlede år. Det kan dog godt være, at han har været på en tur til Sydeuropa.

De solgte huset på ...2 i stedet for huset på ...4, fordi sidstnævnte var et unikt hus, som de var blevet meget begejstrede for. At de ikke ville have begge huse havde nok sammenhæng med, at hans private forhold var noget turbulente. De solgte huset på ...4, fordi der kom nogen og bød på det. Det var ikke sat til salg, men en ejendomsmægler kom og oplyste, at der var en interesseret køber.

Det var på grund af sin skilsmisse, at han fra 2005 til 2006 tog alene i sommerhus. Han boede ikke i sommerhusene, idet han boede sammen med sin tidligere kone, indtil de blev skilt. Der var imidlertid weekender, hvor han havde "behov for luft", og hvor han derfor tog til ...7.

Han lånte ikke generelt sommerhusene ud til venner, men en veninde fik lov til at låne et sommerhus vist nok i en uges tid. Han husker ikke, hvilket sommerhus det var.

LA har forklaret, at han har været ejendomsmægler i ca. 20 år, herunder i 18 år i ...7 området. Han kender A og B, fordi han stod for salget af sommerhusene på ...1 og ...2. Han kendte dem ikke forud herfor.

Kontakten vedrørende salget af huset på ...1 blev nok etableret et par uger før, at formidlingsaftalen blev indgået. Da han blev bedt om at lave en salgsvurdering, holdt han møde med A og dennes familie, og det var hans indtryk, at de boede i huset på daværende tidspunkt. Der lå således tøj i huset, og der var legetøj i haven. Han husker ikke, hvornår på året huset blev sat til salg.

Han foretrækker, at ejerne ikke er til stede ved fremvisninger. I forbindelse med, at han mødte op til fremvisninger af huset på ...1, mødte han A og hans kone, men de forlod huset, inden der var fremvisning. Der var nok 8 til 10 fremvisninger. Det foregår typisk i weekender eller i slutningen af ugen.

Da han blev bedt om at foretage en salgsvurdering af huset på ...2, holdt han ligeledes et møde med ejerne, og ejendommen fremstod da, som om den blev brugt. Der lå blandt andet aviser og tøj i huset. Han erindrer, at han i forbindelse med salgsarbejdet bemærkede sig, at der i huset ikke var ryddet op på en sådan måde, som han fandt hensigtsmæssigt i forbindelse med fremvisninger, hvilket han påtalte over for A.

Han bor selv i området, og i forbindelse med sin daglige gang har han haft konstateret, at der har været lys og mennesker i huset.

LC har forklaret, at han har et mindre firma i ...10. Han kender A og B, som han har udført arbejder for igennem nogle år. Det har både været arbejder på deres sommerhus på ...2 og også nogle andre steder.

Han husker, at hans firma stod for at lave nye installationer til badeværelset og køkkenet på huset på ...1. Han udfører ikke selv de arbejder, hans firma påtager sig. Han varetager de administrative opgaver.

Vedrørende huset på ...2 var der tale om en renovering, hvor de blandt andet udskiftede sanitet og tagrender. Det foregik fra efteråret 2004 til juni 2005, hvor arbejderne vist stort set var færdige.

Huset på ...2 havde et ældre fjernvarmeanlæg, og på et tidspunkt blev han tilkaldt til ejendommen, fordi der manglede varmt vand. Det var efter, at hans folk var kørt hjem, og han blev derfor nødt til selv at køre derop. Da han kom til huset, kunne han se, at der var aktivitet i huset. Han mener, at han har været i huset 3 til 4 gange for at udføre forskellige arbejder, herunder for at justere og skifte nogle dele til toiletter. Den første gang var A og hans kone til stede, medens han en af de andre gange blev modtaget af B og dennes kæreste.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

A og B har i perioden fra den 1. november 1999 til den 1. april 2008 i lige sameje købt og solgt 6 sommerhuse beliggende i ...7 og et sommerhus beliggende i ...8, herunder de omhandlede sommerhuse beliggende ...1, ...2 og ...3. I 2003 har de endvidere købt 2 lejligheder i udlandet, og i 2005 har de sammen med en bekendt købt yderligere en lejlighed i udlandet.

Sommerhuset beliggende ...1 blev overtaget den 20. april 2004 og var herefter under istandsættelse, således at det kunne benyttes fra juli 2004. Der blev indgået salgsformidlingsaftale den 18. juli 2004, og huset blev den 12. januar 2005 solgt til overtagelse den 1. februar 2005. A og B ejede således ...1 i 9 måneder og 11 dage, og ejede i hele perioden yderligere sommerhuset på ...6, der ligeledes var beliggende i ...7.

Sommerhuset beliggende ...2 blev købt den 2. juli 2004 og overtaget den 1. september 2004, hvorefter huset var under istandsættelse, således at det kunne benyttes fra ca. 1. maj 2005. Der blev indgået salgsformidlingsaftale den 27. juni 2006, og huset blev den 23. august 2006 solgt til overtagelse den 1. oktober 2006. Ejertiden var således 2 år og 1 måned. I perioden frem til 3. oktober 2005 ejede A og B yderligere sommerhuset på ...6 og fra 1. oktober 2005 ejede de huset på ...4.

Sommerhuset beliggende ...3 i ...8 blev købt den 11. oktober 2006 til overtagelse den 15. november 2006. Efter A´s forklaring lægges det til grund, at huset var under istandsættelse fra januar 2007 frem til foråret 2007. Der blev indgået salgsformidlingsaftale den 8. maj 2007, og huset blev solgt den 28. juni 2007 til overtagelse den 4. juli 2007. A og B ejede således ...3 i 7 måneder og 19 dage og ejede i hele perioden yderligere sommerhuset på ...4 i ...7.

Henset til antallet af køb og salg af sommerhuse, den samtidige besiddelse af flere sommerhuse placeret geografisk tæt på hinanden og flere ferielejligheder i udlandet samt det foreliggende mønster med køb, istandsættelse og videresalg efter en kortere ejertid påhviler der A og B en skærpet bevisbyrde for, at de tre omhandlede sommerhuse har været benyttet til privat formål som krævet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

De tre sommerhuse var alle under istandsættelse i en periode. Herefter og henset til sagens øvrige oplysninger, udgør de fremlagte oplysninger om omfanget af forbrug af el, vand og fjernvarme samt de fremlagte benzin- og restaurationsregninger ikke dokumentation for, at de tre sommerhuse har været anvendt til privat formål.

Sammenholdes de afgivne parts- og vidneforklaringer med sagens øvrige oplysninger finder landsretten endvidere, at A og B ved disse forklaringer, der til dels har været upræcise, ikke har løftet den skærpede bevisbyrde for, at deres eller deres husstandes tilstedeværelse i sommerhusene har haft en sådan karakter, at nogen af dem kan anses for reelt at have benyttet sommerhusene til privat formål i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2's forstand.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A og B skal hver især betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 50.000 kr. inkl. moms til dækning af udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed samt at sagerne er behandlet sammen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A og B hver især betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.