Dato for udgivelse
24 Oct 2012 08:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2012 15:09
SKM-nummer
SKM2012.590.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-116833
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri
Emneord
Moms, momsfritagelse, byggegrund, udlejning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at salget på tvangsauktion af et jordareal ikke var momspligtigt. Ejendommen var erhvervet til brug for sælgers udlejning af fast ejendom, og sælger havde ikke fradragsret for moms.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2 og
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4 samt
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 og
Momsloven § 13, stk.2
Bekendtgørelse til momsloven (bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.22.2

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at salget på tvangsauktion af jordarealet ikke er momspligtigt?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 2011 overtaget ejendommen ( ) på tvangsauktion. Ejendommen har et areal på ( ) m2, og er en ubebygget grund. Sælgeren var X under konkurs.

Såvel spørger som X ejes af NN.

NN har forklaret, at eftersom NN i forvejen hæftede for gælden i ejendommen overfor banken, valgte NN på den baggrund at overtage ejendommen.

Spørger har anmodet om bindende svar i sin egenskab af køber, for at kurator kan afslutte sagen.

NN har forklaret, at X overtog ejendommen som en nedlagt landejendom. Ejendommens beboer blev boende et par måneder efter salget. Der var dog ikke tale om udlejning, og X modtog intet vederlag fra beboeren.

Efter beboeren var flyttet ud, blev huset revet ned efter tilladelse fra kommunen. Der var planlagt opførelse af en ny bygning på grunden og i den forbindelse havde kommunen givet en zonetilladelse for genopførelse af en nedrevet ejendom. Det var hensigten at opføre et parcelhus med henblik på udlejning. Opførelsen af huset blev imidlertid ikke til noget på grund af krisetider.

X har drevet virksomhed med udlejning af ejendomme, udlejning af driftsmidler og varevogne samt konsulent- og transportvirksomhed. Selskabet har været momsregistreret i forbindelse med vognmands- og konsulentvirksomheden.

NN har i en årrække drevet virksomhed gennem flere forskellige selskaber - hovedsageligt indenfor transport og konsulentbranchen.

NN har forklaret, at X ud over ejendommen ( ) har ejet to andre ejendomme, én i ( ) og én i ( ). Disse to ejendomme var udlejet til beboelse, og er ligeledes solgt på tvangsauktion.

X har ligeledes ejet ejendommen ( ), som er solgt til NN.

NN ejer i privat regi ejendommen ( ), som er registreret som landbrug og hvor en del af jordtilliggendet er skov, hvoraf ca. ( ) % er fredsskov.

Spørger ejer ejendommen ( ). Selskabet ejer ligeledes ejendommen ( ), som er købt i 2006 og udlejet.

Gennem Ejendomsselskabet Y ejer NN ejendommene ( ) samt ( ). Disse to ejendomme er begge udlejet til selskabet Z A/S, som NN ejer.

Spørger har fremsendt følgende vejledende udtalelse, som han har modtaget fra SKAT:

"På baggrund af de forelagte oplysninger, er det SKATs opfattelse, at der ikke skal beregnes moms af salget af det nævnte jordareal, jf. nedenstående begrundelse.

Da der efter det oplyste er tale om et areal beliggende i landzone, hvor der er givet byggetilladelse til opførelse af en bolig, er det SKATs opfattelse, at arealet må anses for at være en byggegrund.

Det fremgår af det oplyste samt af SKATs registreringer, at sælger af ejendommen er et selskab, som har beskæftiget sig med udlejning af fast ejendom. Det er derfor SKATs opfattelse, at salg af grunden sker som led i sælgers økonomiske virksomhed.

Da der i det konkrete tilfælde efter det oplyste er tale om, at der skulle opføres en bolig på arealet, er det SKATs opfattelse, at ejendommen har været anvendt til brug for sælgers økonomiske virksomhed med udlejning af fast ejendom, som er momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Sælger har således ikke haft momsfradragsret for omkostninger ved anskaffelse af grunden, jf. momsloven kapitel 9.

Det er derfor SKATs opfattelse, at salget er fritaget for moms, jf. momsloven § 13, stk. 2. Der henvises til SKM2010.842.SR."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at der ikke er tale om en udstykning, men om en nedlagt landejendom i landzone, hvor der er givet zonetilladelse for genopførelse af en nedrevet ejendom. Spørger mener, at der skal være tale om udstykningsprojekter for at der er momspligt.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1,

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (---)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

   a) levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord

   b) levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

       levering af en bebygget grund

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt.

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen.

Momsloven § 13, stk. 2.

Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

Bekendtgørelse til momsloven (Bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39 c

"Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39a, stk. 1."

Praksis

Skatteministeriets vejledning: "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" kapitel 2 "Afgiftspligtige leveringer af byggegrunde og bebyggede grunde"

Skatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C 180/10 og C 181/10, Slaby & Kuc

SKM2012.315.SR

Spørgernes salg af landbrugsjord, som har været udlejet uden moms, er en momsfritaget levering, idet landbrugsjorden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

Begrundelse

Indledningsvis bemærkes, at et areal beliggende i landzone, hvor kommunen har givet zonetilladelse til opførelse af en bygning, i relation til momspligten anses for en byggegrund, jf. bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010 § 39c samt Skatteministeriets vejledning "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" kapitel 2.

Sælger er en afgiftspligtig person, som har været momsregistreret i forbindelse med vognmands- og konsulentvirksomhed.

Selskabets aktivitet vedrørende udlejning af fast ejendom har været momsfritaget, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8. Selskabet var ikke momsregistreret for aktiviteterne, jf. ML § 51.

Sælger har ikke haft fradragsret for moms omkostninger ved anskaffelse af grunden, jf. momsloven kapitel 9. Salget af ejendommen på tvangsauktion er derfor fritaget for moms, jf. momsloven § 13, stk. 2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.