Dato for udgivelse
16 Oct 2012 15:11
SKM-nummer
SKM2012.577.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-0299669
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Godkendelse, menighed
Resumé

Et religiøst samfund havde alene 20 myndige medlemmer. Der blev givet afslag på ansøgning om godkendelse efter LL § 8A og § 12 stk. 3, da medlemstallet var under 50.

Reference(r)

Ligningsloven § 8A, stk. 2
Ligningsloven § 8A, stk. 3
Ligningsloven § 12, stk. 3
Ligningsloven § 12, stk. 4

Henvisning

-

Klagen skyldes, at kirken H1 ikke er godkendt efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 efter reglerne for religiøse samfund mv.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentret har nægtet godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 efter reglerne for religiøse samfund mv.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

For kirken H1 er ansøgt om godkendelse efter reglerne for religiøse samfund mv., jf. ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, jf. brev af 2. november 2010 med ansøgningsskema af 29. november 2010 og senere supplerende oplysninger.

I ansøgningsskemaet under "Antal myndige medlemmer: (religiøse samfund)" er anført "20".

I vedtægterne af 7. marts 2010 hedder det i punkterne 1.-5. og punkterne 18.-19.:

"Navn, hjemsted og grundlag.

1. Menighedens navn er: H1.

2. Menigheden er beliggende i byen Y1.

Menigheden er en evangelisk frikirke, der er medlem af kirken H2. Menigheden er dog selvbestemmende i forhold til andre menigheder og organisationer.

Bekendelse og formål

3. Menigheden er en del af den kristne kirke og bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse med Bibelen. Menighedens formål er at virke for evangeliets udbredelse og at fremme nytestamentligt menighedsliv til Faderens, Sønnens og Helligåndens ære.

4. Menighedens fastsætter gennem en af menighedsmødet vedtaget målsætning rammerne for menighedens opfyldelse af menighedens bekendelse.

5. Menigheden praktiserer kun troendes dåb.

(...)

Menighedens rekonstruktion

18. Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 9 - om ikke før - skal der ske henvendelse til H2's ledelse for sammen med den at afklare menighedens fremtid. Derefter træffes der på to efter hinanden følgende forhandlingsmøder beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller sammenlægges med en anden menighed.

Opløsning og sammenlægning

19. Beslutning om menighedens opløsning eller sammenlægning med en anden menighed kan gennemføres med 3/4 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende ordinære menighedsmøder. Såfremt menigheden opløses uden sammenlægning med anden menighed, overføres resterende aktiver til H2."

Ifølge vedtægternes punkt 6, består menigheden af de til enhver tid værende medlemmer, og optagelse sker ved troendes dåb, på bekendelse eller tilflytning fra anden menighed efter nærmere fastlagte retningslinjer. Det er herved til SKAT oplyst, at optagelse af medlemmer sker efter nærmere fastlagte retningslinjer, fordi der først må holdes en samtale med menighedens ledelse om vedkommendes tro og motivation.

Menighedens øverste myndighed er menighedsmødet, hvortil alle menighedens medlemmer har adgang og stemmeret, jf. vedtægternes punkt 8.

Den administrative og åndelige ledelse af menigheden, herunder udførelse af de på menighedsmøderne trufne afgørelser, forestås af et af menigheden efter særlige regler valgt menighedsråd og af præsten, jf. vedtægternes punkt 11. Om særlige regler for valg til menighedsråd er det til SKAT oplyst, at valgperioden er for 4 år, og at menighedsrådet ikke først og fremmest er en bestyrelse, men en åndelig ledelse, dvs. mennesker, der går ind i menighedens arbejde. Menighedsrådet består af menighedens præst(er) samt mindst 3 andre valgte medlemmer, og menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær, jf. vedtægterne punkterne 12 og 13.

Ifølge "Budget for 2010" for H1, som omfatter perioden januar 2010 - oktober 2010, indgår indtægter menighedsbidrag 6.180 kr., søndagskollekt 5.745 kr. og gaver 32.533 kr. (i alt 44.458 kr.) og udgifter konferencer & møder 3.300 kr., administration 2.500 kr. og gaver til lån af kirken 3.000 kr. (i alt 8.800 kr.). Gavebeløbet på 32.533 kr. er inkl. 24.207 kr. fra H2 for musikinstrumenter.

Det er under sagens behandling for Landsskatteretten oplyst, at H2 er en national frikirke, der består af 55 selvstændige menigheder. H2 anser en menighed på 9 medlemmer eller flere for værende i stand til at fungere som selvstændig menighed, men en menighed på 9 medlemmer eller derunder mister dog ikke af den grund sit medlemskab. Den enkelte menighed understøttes med administrative opgaver og præsteuddannelse af H2.

Menigheden H1 blev stiftet med vedtægter af 7. marts 2010, der kan beskrives som en standardvedtægt for lokale menigheder i Danmark. Menigheden blev optaget som medlem af H2 i juli 2010, hvilket skete efter en gennemgang af ansøgerens tro og lære, organisation og økonomiske formåen.

For så vidt det i klagen til Landsskatteretten oplyses, at H1's medlemstal på ansøgningstidspunktet udgjorde 21 myndige personer, var der rettelig tale om antallet på klagetidspunktet. Menighedens daglige drift, herunder omkostninger til præst er baseret på medlemskredsens frivillige gaver og forpligtede bidrag. En større gruppe af menighedens medlemmer er første generations indvandrere fra Øst - og Centralafrika. Menigheden betjenes af en i Danmark uddannet, men ulønnet præst, RG. En række af menighedens medlemmer, herunder et navngivent medlem, har ønsket at yde gaver til menigheden og har forudsat fradragsret for disse efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3.

Skattecenters afgørelse

Ansøgningen om godkendelse for H1 efter reglerne for religiøse samfund m.v., jf. ligningslovens § 8 og § 12, stk. 3, er ikke imødekommet.

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008.

Ifølge ansøgningsskemaet er der kun 20 myndige medlemmer, hvor det er opfattelsen, at der skal være mindst 50 myndige medlemmer. Antallet af myndige medlemmer er ikke anset at kunne fraviges, da Y1 ikke kan anses for at være et tyndt befolket område. Der er henvist til Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund 4. rev. udgave, 15. december 2010. SKAT har ikke retningslinjer for, hvor mange medlemmer et religiøst samfund og et trossamfund eller en menighed skal have for at blive godkendt, og SKAT henholder sig derfor til Det rådgivende Udvalg vedr. Trossamfunds vejledende retningslinjer herfor.

Videre skal vedtægterne opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008, § 5, nr. 2-3, hvori det hedder:

"2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

3) Foreningen mv. er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her eller i et andet EU/EØS-land."

Uden at det er en betingelse for at blive godkendt efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, anses der i øvrigt under henvisning til fondslovens § 48, stk. 1, nr. 5 -7 (ud fra en analogifortolkning) at mangle følgende i vedtægterne (fremhævet med fed skrift):

"5) medlemmernes indbyrdes forhold, herunder indtræden og udtræden (udmeldelse af foreningen),

6) medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser og

7) regnskabsaflæggelse (fx efter årsregnskabsloven eller efter gældende lovgivning), herunder regnskabsåret."

"Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund 4. rev. udgave, 15. december 2010" stiller følgende krav til antal medlemmer:

"Endvidere skal ministeriet have sikkerhed for et religionssamfunds fortsatte beståen, dels gennem præsteuddannelse og dels gennem medlemstallet. Det er organisationen, som opnår offentlig godkendelse. Hvad medlemstallet angår, skal ansøgere have en størrelse på minimum 150 myndige medlemmer (fyldt 18 år) for et trossamfund og 50 for en menighed.

Desuden tillægges tilknytning til de store verdensreligioner speciel betydning. Verdensreligioner forstås som de store verdensomspændende religioner: kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. Grupper, der bredt forstået kan falde ind under disse religioner, vil være omfattet af begrebet menighed og kan derfor søge om godkendelse som menighed i stedet for som trossamfund.

I forhold til bestemmelsen om minimum 50 medlemmer for menigheder inden for verdensreligionerne kan minimumsgrænsen undtagelsesvis fraviges i forbindelse med mindre menigheder i tyndtbefolkede områder som f.eks. Grønland"

I øvrigt oplyses om praksis følgende:

"Siden 2000 har man anvendt begrebet, "menighed" i ministeriernes forvaltningspraksis. Ved begrebet menighed forstår udvalget en mindre gruppe eller afdeling indenfor eller i relation til én af de store verdensreligioner (...). Udvalgets vurdering af, hvorvidt der er tale om en menighed, afhænger imidlertid ikke af, om modersamfundet accepterer denne relation."

Skattecenters udtalelse

Skattecenter har indstillet, at afslaget fastholdes.

Det Rådgivende Udvalg for Trossamfund (Familiestyrelsen, under Justitsministeriet) anfører vedrørende antallet af medlemmer for religiøse samfund mv. på side 6: "Hvad medlemstallet angår, skal ansøgere have en størrelse på minimum 150 myndige medlemmer (fyldt 18 år) for et trossamfund og 50 for en menighed." På side 5 begrundes disse minimumsgrænser med sikkerhed for trossamfundets fortsatte beståen og forsyning med præster.

SKAT afviser, at Det Rådgivende Udvalgs vejledning (4. rev. udgave) kun kan være udstedt med virkning for ansøgninger, der indsendes efter den 15. december 2010, da vejledningen har eksisteret siden marts 1999, efter at Det Rådgivende Udvalg for Trossamfund blev nedsat i 1998, jf. herved citater i udtalelsen fra 1. - 4. udgave (uddrag vedr. medlemsantallet). Herunder hedder det i citatet fra 3. rev. udgave af 1. juli 2008: "Hvad medlemstallet angår, foreligger der ingen retningslinjer, men i praksis har udvalget indstillet til godkendelse når ansøgere har en størrelse på minimum 150 myndige medlemmer (fyldt 18 år) for et trossamfund og 50 for en menighed."

H1 er med 20 myndige medlemmer ikke bæredygtig, jf. budget for 2010. Ses der bort fra en gave fra H2 til musikinstrumenter på 24.207 kr., er der reelt indtægter 20.251 kr. (udgør 45,55 % af indtægterne). Indtægterne anses ikke at kunne dække udgifter til leje af lokale, forbrugsudgifter, administrationsudgifter, udgifter til konferencer mv., løn til præst/prædikant(er) osv.

Siden 2006 er det Told- og Skatteforvaltningen, der fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, jf. ligningslovens § 8 A, stk. 3 og § 12, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til Skatteministeriets svar på spørgsmål nr. 75 af 16. november 2010 i brev af 23. februar 2011, j. nr. 2011-349-2077 (uddrag):

"Ved vurderingen af, om et religiøst samfund efterlever kravet om gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære, anvendes de vejledende retningslinjer om trossamfund, udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedrørende trossamfund under familiestyrelsen."

Klagerens påstand og argumenter

Der nedlægges påstand om, at SKAT meddeler H1 godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.

Menigheden vil være indstillet på at tilrette sin vedtægt i overensstemmelse med de krav, som SKAT i øvrigt har stillet, forudsat at disse ligger indenfor de i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 fastlagte retningslinjer. Yderligere krav anses at gå ud over, hvad der kan kræves opfyldt.

H1 er et religiøst samfund oprettet af en kreds af trossamfundsmedlemmer. Menigheden har organiseret sig i en demokratisk, foreningsretlig baseret struktur som H2, som blev anerkendt som trossamfund i 1953. Det er den nyetablerede menigheds overbevisning, at denne har den fornødne størrelse og organisation til at kunne virke som en selvstændig menighed. Dette understøttes af H2's opfattelse.

Trossamfundsforhold er ikke reguleret udover, hvad der fremgår af Grundlovens § 67. Inden for det foreningsretlige område er der ikke lovgivet om trossamfunds forhold.

I skatteretlig henseende opfylder H1 betingelser og forudsætninger beskrevet i ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008, både § 5, nr. 2 og 3 og § 6, stk. 1.

Der er ikke i relation til de to bestemmelser i ligningsloven opstillet betingelser for forståelsen af medlemskab eller betingelser, der regulerer trossamfunds medlemsantal. Tværtimod beskrives i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, at "Trossamfund ... kan godkendes uden yderligere betingelser", når de heri nærmere angivne krav er opfyldt.

SKATs afslag begrundes i afgørelsen med henvisning til, at menighedens medlemstal "skal være minimum 50 myndige medlemmer (fyldt 18 år)", og at "kravet til antallet af myndige medlemmer ikke kan fraviges, da Y1 ikke er et tyndt befolket område." SKAT henviser i sin begrundelse til indholdet i "Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, 4. rev. udgave, 15. december 2010." Der er ikke stillet spørgsmål ved, om menigheden kan anses for at opfylde betingelserne for at være et trossamfund, der foretager gudsdyrkelse i bekendtgørelsens forstand.

SKATs begrundelse bør tilsidesættes som uhjemlet og uden støtte i menighedens vedtægt eller i skatteretlige hensyn. Den af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund i en Vejledning opstillede minimumsbetingelse på 50 medlemmer over 18 år kan ikke tilsidesætte den i skattelovgivningen fastlagte "ubegrænsede" forståelse af trossamfund. Bekendtgørelsen beskriver, at et trossamfund kan etableres af "en kreds af trossamfundsmedlemmer" uden angivelse af, om medlemmerne skal have en nærmere defineret alder, og der er heller ikke grundlag for at foretage en vurdering af et trossamfunds økonomiske bæredygtighed. Man kan (gennem dåb eller bekendelse) optages som medlem af en menighed uden krav om, at en person skal være fyldt 18 år. Personer over 15 år kan råde over selverhvervede midler, herunder yde gaver til trossamfund og organisationer godkendt efter ligningslovens § 8 A med deraf følgende fradragsret for de ydede gaver. Opnået godkendelse efter ligningslovens §§ 8 A og/eller 12, stk. 3 begrænser ikke anvendelse af fradragsretten til kun at gælde menighedens eller trossamfundets medlemmer. I art. i TfS1992.582 hedder det bl.a. også: "Godkendelsesmyndigheden skal dog påse, at der er tale om et selvstændigt retssubjekt og ikke blot en uformel sammenslutning af nogle få mennesker, men der stilles ikke længere krav til befolkningsunderlag, medlemsantal, antal bidragydere eller til økonomien.", jf. citat i SKATs udtalelse side 2.

Det kriterium, at menigheden ikke ligger i et tyndbefolket område, er også uforståeligt. En række medlemmer af en lokal menighed bevarer ofte deres medlemskab af en bestemt menighed, uanset om medlemmet flytter til en anden landsdel.

Endeligt kan Det Rådgivende Udvalgs Vejledning kun være udstedt med virkning for ansøgninger, der indsendes efter den 15. december 2010. Vejledningen eller SKAT forholder sig i øvrigt ikke til, hvorledes der i givet fald skal forholdes med allerede udstedte tilladelser, hvis medlemsantal falder til under minimumsgrænsen.

Godkendelse i henhold til ligningslovens §§ 8 A og § 12, stk. 3 pålægger alene de godkendte trossamfund en skatteregistrerende administration og dermed en personel byrde. Det virker derfor mere som et indgreb i den religiøse forsamlingsfrihed, end en varetagelse af et samfundsrelevant synspunkt, at begrænse antallet af godkendelser med henvisning til antallet af medlemmer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ligningslovens § 8 A og § 12 omhandler muligheden for fradrag for hhv. gaver og ensidigt påtagne løbende ydelser, hvor den modtagende forening m.v. er godkendt, jf. hhv. § 8 A, stk. 2 og 3, samt § 12, stk. 3 og 4. I disse bestemmelser hedder det:

Ligningslovens § 8 A

"Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1, er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er tale om et trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v., organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes anvendelse m.v. (...)"

Ligningslovens § 12

"Stk. 3. Fradragsretten efter stk. 2 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, jf. § 8 A, stk. 2. Det skal tilsvarende fremgå, at likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v. Endvidere må midlerne kun anvendes til humanitære formål, til forskning, til beskyttelse af naturmiljøet eller til et trossamfund.

Stk. 4. Told- og Skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v., organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes anvendelse m.v. (...)"

Der er i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 fastsat nærmere regler om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.

Klagen anses alene at angå, at H1 henset til antallet af myndige medlemmer - 20 ifølge ansøgningsskemaet (21 på klagetidspunktet) - ikke er anset at kunne godkendes efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 efter reglerne for religiøse samfund mv.

I § 6 i bekendtgørelse nr. 837/2008 hedder det:

"Religiøse samfund, trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, som er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer, kan godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, uden yderligere betingelser, når kravene til vedtægterne i § 5, nr. 2 og 3, og når kravet til gudsdyrkelse i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 2. Ved et trossamfund forstås en sammenslutning eller forsamling (religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en åndelig bevægelse kan karakteriseres som et trossamfund, kan spørgsmålet forelægges for Justitsministeriet til udtalelse."

SKAT har lagt til grund, at der skal være mindst 50 myndige medlemmer (fyldt 18 år), herunder er dette antal ikke anset at kunne fraviges, da Y1 ikke kan anses for at være et tyndt befolket område. Der er henvist til Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund 4. rev. udgave, 15. december 2010. Det fremgår også, at de heri fastsatte minimumsgrænser begrundes med sikkerhed for trossamfundets fortsatte beståen og forsyning med præster.

Der ses ikke at være grundlag for at tilsidesætte SKATs afslag på godkendelse af H1 efter reglerne i ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 efter reglerne for religiøse samfund m.v.

Godkendelse efter disse regler forudsætter, at ansøgeren kan betegnes som et religiøst samfund, trossamfund m.v. Det forhold, at kravet til antallet af medlemmer ikke er præciseret i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008, medfører ikke, at der ikke kan stilles krav herom ved vurderingen af, om der er tale om et religiøst samfund m.v., og det fremgår også af ansøgningsskemaet, at "Antal myndige medlemmer: (religiøse samfund)" skal oplyses. Det ses heller ikke at være i strid med bekendtgørelsen, at SKAT følger de Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund.

Synspunktet, at kravet til antallet af myndige medlemmer skulle være i strid med lovteksten eller bekendtgørelsen, og at den enkelte menigheds retningslinjer skulle være afgørende, kan derfor ikke tiltrædes.

I øvrigt bemærkes angående SKAT henvisning til de "Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund" 4. rev. udgave 15. december 2010, at tilsvarende retningslinjer angående antal af medlemmer fremgik af 3. rev. udgave 1. juli 2008, jf. citat fra disse udgaver i SKATs udtalelse til Landsskatteretten.

Idet sagens oplysninger i øvrigt ikke giver grundlag for en ændret bedømmelse, stadfæstes afslaget.