Dato for udgivelse
07 Nov 2012 10:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2012 14:55
SKM-nummer
SKM2012.629.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Lyngby, BS 160-2311/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Personlig indkomst
Emneord
Maskeret, udlodning, ejendomshandel, ægtefælle
Resumé

Sagsøgeren var eneanpartshaver i et holdingselskab, hvis datterselskab i indkomståret 2007 erhvervede en større ejendomsportefølje fra ...1 kommune. Datterselskabet videresolgte straks ejendomsporteføljen med en fortjeneste på kr. 5.915.000,-. Fortjenesten blev hverken selvangivet eller beskattet, og skattemyndighederne havde på denne baggrund anset beløbet for tilgået A som maskeret udlodning.

Sagsøgeren gjorde under retssagen gældende, at beløbet var anvendt til køb af to lejligheder i selskabets interesse. Heri fik sagsøgeren ikke medhold, idet en række omstændigheder tværtimod viste, at det var sagsøgerens samlever, som havde erhvervet de to lejligheder, og i den forbindelse havde anvendt fortjenesten til delvis berigtigelse af købesummen.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 C.B.3.5.3.1

Parter

A
(Advokat Nicolai B. Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Flemming Krog Bjerre)

Afsagt af byretsdommer

Ulrik Finn Jørgensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, hvor stævning er modtaget den 8. september 2010, vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, A, har modtaget og dermed skal beskattes af maskeret udbytte fra et anpartsselskab, som hun var hovedanpartshaver i.

Sagsøgerens påstand er, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens kapitalindkomst for 2007 nedsættes med kr. 5.915.000.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

På baggrund af en klage fra A afsagde Landsskatteretten den 9. juli 2010 en kendelse, hvoraf det blandt andet fremgår:

"...

Sagen vedrører, hvorvidt klagerens indkomst skal forhøjes med maskeret udlodning vedrørende fortjeneste ved afståelse af ejendomme i et selskab, hvor klageren er hovedanpartshaver i et tilfælde, hvor der dels foreligger overdragelsesaftaler vedrørende datterselskabs køb af ejendomme af ...1 kommune eller ordre og dels overdragelsesaftaler vedrørende datterselskabets afståelse af samme ejendomme til tredjemand eller ordre.

Landsskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 5.915.000 kr. som maskeret udlodning.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

.....

Sagens oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet H1 ApS. H1 ApS er et holdingselskab og ejer aktierne i H1.1 ApS, der er under konkursbehandling. Aktiviteterne i dette selskab har bestået i ejendomsinvestering, herunder køb, salg og projektudvikling af fast ejendom.

H1.1 ApS har den 26. april 2007 afgivet et skriftligt "bindende købstilbud" til ...1 kommune på en række ejendomme for i alt 30.710.000 kr.

Der foreligger to købsaftaler mellem ...1 kommune og H1.1 ApS eller ordre. Af aftalerne fremgår, at H1.1 ApS den 19. juni 2007 har erhvervet henholdsvis 17 og 2 ejerlejligheder i ...1 kommune for henholdsvis 28.000.000 kr. og 2.710.000 kr. eller i alt 30.710.000 kr. Selskabet er aldrig tinglyst som ejer af de omhandlede ejendomme.

Videre foreligger der to købsaftaler mellem H1.1 ApS og henholdsvis "G1 ApS eller ordre" og "G2 A/S eller ordre" vedrørende salg af de pågældende 17 og 2 ejerlejligheder i ...1 kommune til i alt henholdsvis 28.625.000 kr. og 8.000.000 kr. i alt 36.625.000 kr. Købsaftalerne er begge underskrevet den 15. juni 2007.

Der foreligger derudover et brev dateret den 20. juni 2007 fra H1.1 ApS til G1 ApS og G2 A/S, hvoraf det fremgår, at H1.1 ApS kvitterer for modtagelse af deponering af 5.600.000 kr. fra G1 ApS vedrørende køb af de omhandlede 17 ejerlejligheder. Derudover er der kvitteret for modtagelse af deponering af 542.000 kr. fra G2 ApS for de sidste 2 lejligheder. Videre fremgår af brevet, at:

"...

Som aftale er det samlede deponeringsbeløb kr. 6.142.000 indbetalt direkte til Ejendomsmæglerfirmaet G3 A/S som deponering for ovennævnte handler, idet hhv., G1 ApS og G2 A/S i.h.t. købsaftaler af 15.06.2007 indtræder i stedet for H1.1ApS (eller ordre) i handlerne med ovennævnte ejendomme med ...1 kommune, som H1.1 ApS (eller ordre) d.d. har underskrevet bindende købsaftaler på. Der henvises til de af ovennævnte parter underskrevne købsaftaler af 15.06.2007.

..."

H1.1 ApS har ikke medtaget fortjeneste ved afståelse af de pågældende ejendomme ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2007.

Der er yderligere under sagens behandling for Landsskatteretten fremlagt yderligere materiale til sagen.

Der er herunder fremlagt en allonge til købsaftaler dateret den 15. juni 2007, hvoraf det bl.a. fremgår, at overdragelserne omfatter 2 lejligheder på ...2, 2 flerfamiliehuse i ...1 samt lejligheder på ...3 og ...4 i ...1. De anførte handler er ifølge allongen betinget af hinanden. For handlerne med ejendommene i ...1 indestår H1 ApS med datterselskaber, og for handlerne med lejlighederne på ...2 indestår G2 A/S som selvskyldnerkautionister. Det er bl.a. aftalt, at der kan foretages modregning i købesummer/refusionssaldi for på den ene side lejlighederne på ...2 og på den anden side flerfamiliehusene i ...1.

.....

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med maskeret udlodning med 5.915.000 kr. Der ved afgørelsen henset til, at datterselskabet H1.1 ApS har købt og solgt ejendomme, der ikke er medtaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fortjenesten er opgjort således:

Afståelsessum:

   

17 lejligheder

28.625.000 kr.

 

2 lejligheder

8.000.000 kr.

 

I alt

 

36.625.000 kr.

     

Anskaffelsessum:

   

17 lejligheder

28.000.000 kr.

 

2 lejligheder

2.710.000 kr.

 

I alt

 

30.710.000 kr.

     

Fortjeneste til beskatning

 

5.915.000 kr.

Da beløbet ikke er medtaget i opgørelsen af selskabets indkomst, er det anset for tilgået hovedanpartshaveren som maskeret udlodning i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1.

.....

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 16 A, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier mv. Til udbytte henregnes som udgangspunkt alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer mv., herunder såkaldt maskeret udbytte.

På grundlag af de foreliggende købsaftaler i sagen må H1.1 ApS anses som køber i relation til aftalerne med ...1 kommune og som sælger i relation til aftalerne med G1 ApS henholdsvis G2 A/S. Der er herved bl.a. henset til, at der i relation til aftalerne med G1 ApS henholdsvis G2 A/S er aftalt en ny overdragelsessum, hvorfor der allerede af denne grund ikke kan være tale om, at disse selskaber er indtrådt direkte som part i den oprindelige aftale med ...1 kommune. Der er derudover ikke fremlagt oplysninger, der hverken dokumenterer eller sandsynliggør, at H1.1 ApS ikke skulle være part i aftalerne med ...1 kommune.

Da der herefter ikke er selvangivet fortjeneste ved afståelse af de omhandlede ejendomme med 5.915.000 kr. som opgjort af SKAT, er Landsskatteretten enig med SKAT i, at klagerens indkomst skal forhøjes med et tilsvarende beløb som maskeret udlodning i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1. Der er herved henset til, at uanset, om der er anvendt et tilsvarende beløb til modregning i købesummen for ejendomme anskaffet fra G2, har H1.1 ApS haft en avance på 5.915.000 kr., der ikke er kommet til beskatning. Et beløb svarende hertil må derfor have været tilgået klageren eller passeret hendes økonomi, således at det er med rette, at klagerens indkomst er forhøjet med maskeret udlodning.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf det fremgår:

"...

En beskatning i medfør af Ligningslovens § 16 A forudsætter - både efter bestemmelsens ordlyd og domspraksis i øvrigt - at hovedanpartshaveren enten har modtaget et sådant beløb eller at selskabet har anvendt et sådant beløb i hovedanpartshaverens interesse.

Det gøres overordnet set gældende, at det omhandlede beløb, kr. 5.915.000, er modtaget af H1 ApS og anvendt som led i dette selskabs primære erhvervsudøvelse - køb salg og udvikling af fast ejendom, hvorfor der ikke er grundlag for at foretage en beskatning af sagsøger.

Det er i den forbindelse uden betydning, om beløbet oprindeligt er blevet beskattet i H1.1 ApS.

G1/G2-koncernen har købt de 17 lejligheder og to huse for kr. 36.250.000 af H1.1 ApS. G1/G2-koncernen har betalt herfor ved at erlægge kr. 30.710.000 til ...1 kommune og kr. 5.915.000 til H1.1 ApS ved deponering på konto ... i F1-Bank.

G1/G2-koncernen har selv foranlediget, at der fra denne konto er overført kr. 625.000 direkte tilbage G1/G2-koncernen til dækning af salgssalær. Yderligere har G1/G2-koncernen selv foranlediget, at der fra denne konto er overført det resterende beløb tilbage til G1/G2-koncernen til dækning af salgssummen for to lejligheder beliggende i ...5.

Beløbet har således aldrig været til reel disposition for H1.1 ApS. Således har G1/G2-koncernen selv sørget for at modtage beløbet tilbage, således at beløbet aldrig kom til fuld rådighed for H1.1 ApS.

Beløbet er således anvendt af H1.1 ApS til købet af to lejligheder beliggende i ...5.

De to lejligheder i ...5, har ikke været købt af BA, men derimod af H1.1 ApS.

Dette støttes af, at det er udokumenteret, at BA har betalt for det påståede køb af de to lejligheder, således som BA skulle, jf. sagsøgtes bilag E og den manglende besvarelse af opfordring 6.

Yderligere er den tinglysningsafgift, der blev betalt ved den fejlagtige tinglysning til BA blev tilbagebetalt, hvilket advokat MP har bistået med.

Yderligere er det dokumenteret, at de to lejligheder er blevet videresolgt af H1.1 ApS til G4 ApS, hvilket var umuligt, såfremt det var BA, der havde købt de to lejligheder. Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøgte ikke har dokumenteret, at der skulle være sket et salg fra BA til H1.1 ApS eller at H1.1 ApS skulle have betalt en købesum til BA.

..."

Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf det fremgår:

"...

Alt hvad en anpartshaver direkte eller indirekte modtager fra sit selskab skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens § 16A. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at A i 2007 har modtaget i alt kr. 5.915.000,- som maskeret udbytte, og at hun derfor med rette er beskattet af beløbet i henhold til ligningslovens § 16A.

Det er ubestridt, at der i H1.1 ApS er udeholdt en omsætning på kr. 5.915.000,- i indkomståret 2007. Det påhviler herefter A som eneanpartshaver i selskabet at godtgøre, at de i selskabet udeholdte indtægter ikke er tilgået hende, jf. eksempelvis SKM2008.85.HR, TfS 2009, 426 Ø [?.red.SKAT], SKM2010.452.BR og SKM2010.292.BR. Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

A har gjort gældende, at beløbet på kr. 5.915.000, der af skattemyndighederne er anset for at være maskeret udlodning, er anvendt til delvis berigtigelse af H1.1 ApS´s køb af to lejligheder, beliggende ...5 i ...6, fra G2 A/S.

Det fremgår imidlertid af den i allongen nævnte købsaftale, der vedrører lejlighederne på ...5, at køberen er H1.1 ApS (eller ordre). Videre fremgår det af refusionsopgørelsen, at køber af lejlighederne var H1.1 eller BA personligt.

Ifølge den historiske adkomst i tingbogen (bilag B) var det ikke H1.1 ApS, der købte de pågældende lejligheder på ...5, fra G2 A/S i juni 2007, men derimod BA personligt (A´s samlever).

Der skal i den sammenhæng yderligere henses til, at skødet viser, at det var BA personligt - og altså ikke H1.1 ApS - der erhvervede lejlighederne på ...5, fra G2 A/S.

At det var A´s samlever - og ikke selskabet - der købte lejlighederne fremgår også af den kendsgerning, at beløbet på kr. 5.915.000,- blev indsat på en konto tilhørende BA personligt, hvorfra beløbet efterfølgende blev modregnet i købssummen for lejlighederne på ...5. Den fortjeneste, som H1.1 ApS havde opnået ved salget af to flerfamiliehuse, endte således ikke i selskabet, men endte som en formuefordel for selskabets direktør (og A´s samlever) BA.

Herudover skal der henses til, at lejlighederne på ...5 ifølge H1.1 ApS´s årsrapporter var solgt ud af selskabet senest den 1. marts 2007, og ikke generhvervet. Det bemærkes hertil, at indholdet i årsrapporterne, der er aflagt af ledelsen under strafansvar, er godkendt og underskrevet af selskabets ejer (ultimativt A selv).

Endeligt bemærkes, at det var BA personligt, der udstedte 10 sælgerpantebreve til den næste køber i rækken efter salget mellem G2 A/S og BA, G4 K/S.

I øvrigt bemærkes det, at G2 A/S og G1 ApS ikke har gjort krav gældende mod H1.1 ApS under konkurs i anledning af salget af lejlighederne på ...5. Efter sagsøgtes opfattelse skal dette ses i lyset af, at det var BA, der købte ejendommene, og altså ikke H1.1 ApS, jf. ovenfor.

A´s anbringende om, at beløbet på kr. 5.915.000 er anvendt i selskabets interesse er således udokumenteret. Efter bevisførelsen må det tværtimod lægges til grund, at den reelle modtager af pengene er A´s samlever som har brugt pengene til køb af to lejligheder til sig selv.

Endvidere må det lægges til grund, at det var A eller hendes samlever der modtog fortjenesten, da de pågældende lejligheder efterfølgende blev videresolgt. Det var ikke H1.1 ApS.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Parterne er enige om, at H1.1 ApS, som A havde dominerende indflydelse i, i 2007 købte en ejendomsportefølje fra ...1 kommune og samtidig videresolgte ejendomsporteføljen med en fortjeneste på 5.915.000 kr. Parterne er endvidere enige om, at denne fortjeneste skulle være selvangivet af selskabet og dermed beskattet i regnskabsåret 2007, og at dette ikke skete.

Retten finder ikke, at denne manglende selvangivelse og beskatning i sig selv medfører, at A kan anses at have modtaget beløbet som maskeret udlodning.

Det afgørende er, om A kan godtgøre, at beløbet er forblevet i selskabet.

Det lægges til grund, at selskabet ikke har fået beløbet udbetalt, men at det ved modregning er anvendt som delvis betaling for 2 ejerlejligheder beliggende i ...5. Lejlighederne er ved købsaftale af 15. juni 2007 købt af "H1.1 ApS (eller ordre)". Købsaftalen er på købers vegne underskrevet af BA, der var selskabets direktør og ægtefælle til A. Der blev udstedt og tinglyst et betinget skøde, hvori BA er anført som og på egne vegne har underskrevet som køber. Det betingede skøde blev efter begæring aflyst den 28. april 2008. Ved endeligt skøde tinglyst samme dato blev lejlighederne solgt til G4 K/S. I skødet er H1.1 ApS angivet som utinglyst adkomsthaver og sælger. I henhold til skødet skulle den samlede købesum på 17.250.000 kr. berigtiges ved udstedelse af sælgerpantebreve. Der er i den forbindelse udstedt sælgerpantebreve med pålydende værdi 9.250.000 kr. med BA som kreditor. Det er ikke oplyst, hvem der var kreditor på sælgerpantebreve for så vidt angår den resterende del af købesummen.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvorfor pantebrevene er udstedt med BA som kreditor.

På denne baggrund lægges det til grund, at selskabets fortjeneste på 5.915.000 kr. ved videresalget af ejendomsporteføljen købt fra ...1 kommune er overført til BA via de pågældende sælgerpantebreve.

Der er ingen oplysninger om eller anbringender fra A om, at dette er sket uden hendes viden eller ønske. Det lægges derfor til grund, at beløbet har passeret hendes formuesfære, hvorfor der er tale om skattepligtigt maskeret udbytte for hende.

Med disse bemærkninger frifindes Skatteministeriet.

A skal i sagsomkostninger betale Skatteministeriet et passende beløb til dækning af advokatudgifter. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i den skattemæssige værdi af det omstridte beløb og i overensstemmelse med de vejledende satser, idet der er taget hensyn til sagens begrænsede omfang, herunder hovedforhandlingens varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale 110.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.