Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 27 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 4.

►◄

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten. 

►MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Ungarns indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Ungarn har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2022.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2022.

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2.

Som følge af Danmarks og Ungarns indgåelse af MLI’en skal præamblen i DBO’en, erstattes af præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1.

Som følge af Danmarks og Ungarns indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 7, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT". Den forenklede LOB-bestemmelse i MLI’en finder ikke anvendelse.

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret.

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6.

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.◄

Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten

Artikel 1 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artikel 1 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter omfattet af overenskomsten

Artikel 2 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 3 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder til

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af området.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

"Selskab" omfatter interessentskaber, der er oprettet i Ungarn og beskattet i Ungarn som selskaber. De er hjemmehørende i Ungarn. Se protokollen til DBO'en, punkt 2.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artikel 3 i DBO'en indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også

 • Artikel 4 i DBO'en om definition af "sædet for den virkelige ledelse"
 • Afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

En juridisk person, som er etableret i et af landene efter dette lands lovgivning, og som generelt er skattefritaget i dette land, skal anses for hjemmehørende i dette land. Se artikel 4, stk. 2, i DBO'en.

"Sædet for den virkelige ledelse", som er nævnt i artikel 4, stk. 4, er det sted, hvor ledelsen af et foretagende og den overordnede leder eller gruppen af øverste ledere af foretagendet, som leder hele foretagendets daglige arbejde, er placeret for at udøve deres virksomhed.

Skulle det sted, hvor ledelsen har sit sæde, afvige fra det sted, hvor den daglige ledelse har sit sæde, vil "sædet for den virkelige ledelse" være det sted, hvor den daglige ledelse udøves. Se protokollen til DBO'en, punkt 1.

Artikel 4, stk. 4, i DBO'en nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

En installation, en borerig eller et skib, der anvendes ved efterforskning af naturforekomster udgør et fast driftssted, hvis virksomheden varer ved i mere end 12 måneder. Virksomhedsperioder for forbundne foretagender lægges sammen, medmindre de er samtidige. Se artikel 5, stk. 4, i DBO'en. 

I artikel 5, stk. 5, litra a)-d), i DBO'en er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 6, i DBO'en fremgår, at hvis en afhængig agent handler på et foretagendes vegne og i en stat har og udøver i en stat en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagende ( medmindre denne persons virksomhed er begrænset til den type virksomhed, som er nævnt i artikel 5, stk. 5, i DBO'en og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i artikel 5, stk. 5, i DBO'en).

Artikel 5, stk. 6, i DBO'en om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 4, i DBO'en.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 5, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 7 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: International transport

Artikel 8 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 8 i DBO'en omfatter fortjeneste ved udlejning af skibe og fly med besætning (time- eller voyage-charter), og fortjeneste ved udlejning af skibe og fly uden besætning (bareboat-charter), hvis disse skibe og fly anvendes i international trafik af lejeren, eller hvis lejeindtægten har nær tilknytning til fortjeneste ved drift af skibe og fly i international trafik. Se artikel 8, stk. 2, i DBO'en.

Fortjeneste fra brug, rådighedsstillelse eller udlejning af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere, der anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet, der har fortjenesten, er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 3, i DBO'en.

Hvis skib- eller luftfartsvirksomhed drives i form af et konsortium, fx SAS, kan Danmark beskatte den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som det danske selskab har i det pågældende konsortium. Se artikel 8, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10 C.F.8.2.2.10

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct. af bruttobeløbet, såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Ejerandelskrav

Hvis det modtagende selskab, der direkte ejer mindst 10 pct., (og har ejet denne andel i en uafbrudt periode på mindst et år) af kapitalen i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab, som ikke er skattepligtigt) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 0 pct.   

Hvis det modtagende selskab er en pensionskasse eller anden lignende institution, som udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på, at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden lignende institution er oprettet og skattemæssigt godkendt i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat, og det anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 0 pct.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner, samt om begrebet retmæssig ejer, samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber)

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat. 

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 11, stk. 1, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 11 i DBO'en indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.12 om OECD's modeloverenskomst artikel 12.

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 13 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere, der anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 5, i DBO'en.

Hvis foretagender fra flere lande driver skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik sammen, kan det enkelte foretagende kun beskattes af sin andel af fortjenesten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 7, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 13 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 4, i DBO'en (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Personligt arbejde i ansættelsesforhold

Artikel 14 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Lønindkomst fra arbejde ombord på et skib eller et fly i international trafik kan beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 14, stk. 3, i DBO'en.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent fra et fast driftssted i Danmark ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan beskattes i Danmark. Se artikel 14, stk. 4, i DBO'en. Det betyder, at Danmark kan beskatte lønindkomst til personer hjemmehørende i Ungarn, hvis de arbejder ombord på et SAS-fly, der flyver i international trafik og som har fast driftssted i Danmark (OY-fly).

Se også

Se også

 • Artikel 15 i DBO'en om bestyrelseshonorarer
 • Artikel 16 i DBO'en om løn til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 18 i DBO'en om løn for offentligt hverv
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 15: Bestyrelseshonorarer

Artikel 15 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 15 i DBO'en omfatter foruden medlem af bestyrelse også medlem af et tilsynsførende råd for et selskab.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 16: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 16 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet, kan vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 16, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 18 i DBO'en, medmindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 18, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 17: Pensioner, sociale ydelser og lignende betalinger

Artikel 17 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner og andre lignende vederlag kan kun beskattes i bopælslandet, hvad enten de stammer fra tidligere tjenesteforhold eller ikke. Se artikel 17, stk. 2, i DBO'en.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildelandet kan beskatte private pensioner og andre lignende vederlag, hvis

 • modtageren har haft fradrag i kildelandet for betalte bidrag til pensionsordningen, eller
 • modtageren ikke er blevet beskattet i kildelandet af bidrag, som er indbetalt af en arbejdsgiver.

Kildelandet kan i disse tilfælde beskatte pension, der udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig for at sikre sig pensionsydelser. Pensionskassen eller institutionen skal være oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret efter landets lovgivning. Se artikel 17, stk. 3, i DBO'en.

Overgangsregel

Personer, som den 27. april 2011 var hjemmehørende i Ungarn, og som på dette tidspunkt modtog privat pension fra Danmark, der er omfattet af artikel 17, stk. 2, i DBO'en kan kun beskattes af pensionen i Ungarn, så længe modtageren af pensionen bliver ved med at være hjemmehørende i Ungarn. Fritagelsen for dansk skat gælder også for andre danske pensioner, som først udbetales senere, hvis personen modtog anden dansk pension senest den 27. april 2011. Se artikel 26, stk. 3, i DBO'en og bemærkningerne til artikel 26 i L 121 af 28. marts 2012.

Sociale ydelser

Betalinger efter

 • den sociale sikringslovgivning i kildelandet
 • en anden obligatorisk pensionsordning i kildelandet
 • enhver anden ordning, der stammer fra offentlige midler i kildelandet, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og uddannelsesstøtte (SU)

kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 17, stk. 1, i DBO'en og protokollen til DBO'en, punkt 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Offentlige hverv

Artikel 18 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 18, i DBO'en medmindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 18, stk. 2, i DBO'en.

Bemærk

Tjenestemandspensioner er også omfattet af artikel 18 i DBO'en, selv om de ikke er nævnt på samme måde som i modeloverenskomsten. Pensionen beskattes i samme land som lønnen. Se bemærkningerne til artikel 18 i L 121 af 28. marts 2012.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 19: Studerende

Artikel 19 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 20: Andre indkomster

Artikel 20 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 21: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 21 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Ungarn kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 21, stk. 2, litra a og b, i DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Ungarn, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Ungarn. Se artikel 21, stk. 2, litra c, i DBO'en.

Ungarn giver som hovedregel exemptionlempelse på skat af indkomst, der efter DBO'en kan beskattes i Danmark. Den fritagne indkomst medregnes ved beregning af skatten på øvrig indkomst. Se artikel 21, stk. 1, litra a og c, i DBO'en.

Indkomst, der er omfattet af artikel 10 (udbytte) i DBO'en, lempes i Ungarn efter metoden almindelig credit. Se artikel 21, stk. 1, litra b, i DBO'en.

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 22: Ikke-diskriminering

Artikel 22 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 23: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artikel 23 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

►MLI’en

Bemærk

Danmark har taget forbehold efter MLI’ens artikel 28, stk. 2, således at MLI’ens bestemmelser om voldgift ikke finder anvendelse i forhold til sager, der drejer sig om DBO’er mellem Danmark og andre EU-lande. Inden for EU gælder EU-voldgiftskonventionen og EU-voldgiftsdirektivet, og det vil herefter alene være disse EU-retsakter, der vil være gældende i forholdet mellem Danmark og Ungarn.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.28 om MLI’ens artikel 28.◄

Artikel 24: Udveksling af oplysninger

Artikel 24 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 25: Medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artikel 25 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 26: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 15. juli 2012 og har virkning fra den 1. januar 2013.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om ikrafttræden.

Artikel 27: Opsigelse

Artikel 27 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.