Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 32 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 3.

Ved gennemgangen er som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

►MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Ukraine har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en. 

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2020. 

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2021.  

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en skal præamblen i DBO’en, erstattes af præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI'en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 11, stk. 8, og artikel 12, stk. 6, af MLI’ens artikel 7, stk. 1. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT". Artikel 30 A i DBO'en, som blev indsat ved artikel 16 i protokol af 2. februar 2021 (BKI nr. 12 af 16.12.2022), svarer endvidere til MLI'ens artikel 7, stk. 1 og 4. Den forenklede LOB-bestemmelse i MLI’en finder ikke anvendelse. 

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret. 

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6. 

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.

Artikel 1: De af overenskomsten omfattede personer

Artikel 1 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD' modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 1 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.◄

Artikel 2: De af overenskomsten omfattede skatter

Artikel 2 i DBO'en ►afviger fra ◄OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

►Artikel 2 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.

►Artikel 2 i DBO'en omfatter ikke formueskatter.◄

►Listen over omfattede indkomstskatter er opdateret ved artikel 1 i protokollen.◄

►◄

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

►Artikel 3 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder til

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • andre aktiviteter med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af området.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der udøves af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

►◄

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

►Artikel 4 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

Artikel 4, stk. 1 i DBO'en nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 i DBO'en nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Personer, der er fordrevet fra Ukraine og opholder sig midlertidigt i Danmark

Situationen i Ukraine betyder, at der er kommet et stort antal ukrainere til Danmark, som har fået midlertidig opholdstilladelse ifølge lov nr. 324 af 16/03/2022 (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine).

Generelle forventninger

Når det gælder de personer, der er fordrevet fra Ukraine, vil der som i andre tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af spørgsmål om indtræden af fuld skattepligt i Danmark og spørgsmål om skattemæssigt hjemsted ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine.

Når det gælder de personer, der er fordrevet fra Ukraine, er der imidlertid en række personlige og økonomiske forhold, som i den nuværende situation må forventes at gælde for flertallet af personerne, og som har betydning for vurderingen. Det gælder dels forholdene før flugten, dels forholdene efter flugten. Det bemærkes særligt, at familien er blevet splittet, dvs. at familiens medlemmer opholder sig i Ukraine (typisk mænd), i Danmark (typisk kvinder og børn) og måske flere lande.

Dansk skattepligt

Personer som kommer til Danmark som følge af krigen i Ukraine er omfattet af de sædvanlige regler om indtræden af fuld dansk skattepligt i kildeskattelovens § 1 og § 7.  

Se også afsnit C.F.1.2.2 om hvornår skattepligten indtræder ved tilflytning.

Skattemæssigt hjemsted

Det anses for overvejende sandsynligt, at de personer fra Ukraine, der er kommet til Danmark som følge af krigen i Ukraine, fortsat er fuldt skattepligtige i Ukraine. Hvis de også bliver fuldt skattepligtige i Danmark, opstår der således en dobbeltbeskatningssituation, hvor der skal ske en afklaring af, hvor personen er skattemæssigt hjemmehørende.

Vurderingen af skattemæssigt hjemsted for personerne fra Ukraine skal foretages efter artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine.

Fastlæggelse af det skattemæssige hjemsted er afgørende for fastlæggelsen af, om Ukraine eller Danmark ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten får ret til at gennemføre globalindkomstbeskatning og dermed også afgørende for fordelingen af beskatningsretten til forskellige indkomster.

Artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine bygger på OECD modellens artikel 4. Kommentarerne til OECD-modellen kan således anvendes ved fortolkningen af denne regel i overenskomsten. Se kommentarerne i punkt 13 og 15. Se også afsnit C.F.8.2.2.4.1.2 om OECD’s modeloverenskomst og skattemæssigt hjemsted for fysiske personer med dobbeltdomicil.

Det må forventes, at flertallet af personerne har haft deres bopæl i Ukraine, og at de har måttet forlade den bolig, som har været udgangspunktet for hele eller den væsentligste del af deres liv både personligt og økonomisk. Som nævnt i OECD kommentarernes punkt 13 kan enhver form for bolig tages i betragtning. Dette må gælde både boligen i Ukraine og boligen i Danmark.

For flertallet af personerne forventes det, at de har arrangeret det således, at boligen i Ukraine var tiltænkt at være til rådighed kontinuerligt til enhver tid, og ikke lejlighedsvis med henblik på et kortvarigt ophold. Når personerne ikke længere forbliver i deres bolig i Ukraine, skyldes det udefrakommende omstændigheder, nemlig invasionen den 24. februar 2022, og ikke et ønske om at ændre på deres boligforhold i normal forstand. Skulle man inddrage det forhold, at personens bolig i Ukraine faktuelt måske er ødelagt efterfølgende, ville dette umiddelbart være i modsætning til de overvejelser, der indgår i OECD-modellens kommentarer i punkt 13.

På den baggrund anses det for nærliggende at de pågældende personer i almindelighed vil være i en dobbeltdomicilsituation i dobbeltbeskatningsoverenskomstens forstand.

Det skal herefter fastlægges, hvor personerne har deres stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser) med henblik på at fastlægge det skattemæssige hjemsted ifølge artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine.

I den forbindelse er det i punkt 15 i OECD-modellens kommentarer angivet en række forhold, der kan tillægges vægt ved vurderingen.

I en indledende periode hvor personerne alene opholder sig og eventuelt arbejder her i landet i en tidsbegrænset periode (i første omgang 2 år), og hvor det forventes, at de fortsat ønsker at vende tilbage til deres bolig og familie i Ukraine, må personerne med henvisning til de overvejelser, der fremgår af punkt 15 i OECD-modellens kommentarer fortsat anses for at have deres stærkeste personlige og økonomiske forbindelser i Ukraine. Personerne forventes dermed i denne periode at være skattemæssigt hjemmehørende i Ukraine ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine artikel 4, stk. 2, litra a.

Heroverfor står, at personerne over tid og i forbindelse med en eventuel forlængelse af opholdet i stigende grad vil kunne anses for at have etableret et nyt liv i Danmark, som indebærer, at de stærkeste økonomiske interesser og måske også de personlige interesser ændrer sig til at være i Danmark. Dertil kommer, at ændrede familieforhold kan få betydning. Dermed vil personerne over tid kunne blive skattemæssigt hjemmehørende i Danmark ifølge artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine.◄

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

En lagerbygning eller en anden bygning, der fungerer som salgssted, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra g, i DBO'en.

►MLI’en

Når det gælder faste driftssteder beliggende i tredjelande, medfører Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en, at MLI’ens artikel 10, stk. 1-3, finder anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 10, stk. 1-3, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 10, stk. 1-3, indeholder en anti-misbrugsregel for faste driftssteder beliggende i tredje-jurisdiktioner. 

Reglen i MLI’ens artikel 10, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 8, i OECD’s modeloverenskomst. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 12, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 5, stk. 5, af MLI’ens artikel 12, stk. 1. MLI’ens artikel 12, stk. 1, vedrører fastlæggelse af fast driftssted i situationer, hvor en person handler på vegne af et foretagende (brug af afhængige agenter). 

Reglen i MLI’ens artikel 12, stk. 1, svarer til artikel 5, stk. 5, i OECD’s modeloverenskomst. 

Endvidere erstattes DBO’ens artikel 5, stk. 6, af MLI’ens artikel 12, stk. 2. MLI’ens artikel 12, stk. 2, indeholder en undtagelse fra MLI’ens artikel 12, stk. 1, i de tilfælde, hvor en person selv driver erhvervsvirksomhed i kildelandet (aktivitet, der udøves af uafhængige repræsentanter). 

Reglen i MLI’ens artikel 12, stk. 2, svarer til artikel 5, stk. 6, i OECD’s modeloverenskomst. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 13, stk. 2 (valgmulighed A), anvendelse på DBO’ens artikel 5, stk. 4. MLI’ens artikel 13, stk. 2, vedrører udtrykket "fast driftssted" og hvornår virksomhed er af forberedende eller afhjælpende karakter. 

Reglen i MLI’ens artikel 13, stk. 2, er baseret på artikel 5, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 13, stk. 4, anvendelse på DBO’ens artikel 5, stk. 4, som ændret ved MLI’ens artikel 13, stk. 2. MLI’ens artikel 13, stk. 4, vedrører situationer, hvor et foretagende eller et nært forbundet foretagende derudover driver erhvervsvirksomhed samme sted eller et andet sted i kildelandet gennem et fast driftssted, eller hvor den samlede virksomhed (kombinationen af disse virksomheder) ikke er af forberedende eller afhjælpende karakter (anti-fragmenteringsreglen). 

Reglen i MLI’ens artikel 13, stk. 4, svarer til artikel 5, stk. 4.1, i OECD’s modeloverenskomst. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 14, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 14, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 14, stk. 1, har betydning for denne DBO, når det gælder opgørelse af periode i forbindelse med fastlæggelse af et fast driftssted, når aktiviteten består i bygnings- anlægs-, eller monteringsarbejde (opdeling af kontrakter). 

Reglen i MLI’ens artikel 14, stk. 1, er baseret på artikel 5, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst. 

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 15, stk. 1, endvidere anvendelse. MLI’ens artikel 15, stk. 1, indeholder en nærmere definition af, hvornår en person er nært forbundet med et foretagende. 

Reglen i MLI’ens artikel 15, stk. 1, svarer til artikel 5, stk. 8, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.10 om MLI’ens artikel 10. 

Se også afsnit C.F.8.3.1.12 om MLI’ens artikel 12. 

Se også afsnit C.F.8.3.1.13 om MLI’ens artikel 13. 

Se også afsnit C.F.8.3.1.14 om MLI’ens artikel 14. 

Se også afsnit C.F.8.3.1.15 om MLI’ens artikel 15.◄

►◄

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4, i DBO'en.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5, i DBO'en.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 7 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Artikel 8: International transport

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

►Artikel 8 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

Artikel 8 i DBO'en omfatter også

 • indkomst ved udleje af skibe eller luftfartøjer på bareboat-basis (uden besætning) og
 • fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer,

hvis dette er knyttet til driften af skibe og luftfartøjer i international trafik. Se artikel 8, stk. 2, i DBO'en.

►◄

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.10 om OECD's modeloverenskomst artikel 10. 

►Artikel 10 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

►Kildestaten kan ikke beskatte udbytte, der udloddes til et pensionsinstitut i det andet land. Se artikel 10, stk. 2, i DBO'en.◄

Artikel 10 i DBO'en finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer af udbyttet driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv gennem et der beliggende fast sted. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4, i DBO'en. 

Det vil afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Bemærk

Skatteministeriet har udtalt, at kravet om mindst 25 pct. ejerskab af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab kun vedrører det udenlandske datterselskab i første led i en mulig kæde af selskaber. Se TfS 1996, 579 DEP.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

►Artikel 11 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

Ukraine kan ikke beskatte rentebetalinger til den danske stat, en politisk underafdeling, en lokal myndighed eller et dertil hørende organ, Danmarks Nationalbank, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene eller Investeringsfonden for Mellem- og Østeuropa. Se artikel 11, stk. 3, litra a, i DBO'en.

Danmark kan ikke beskatte rentebetalinger til den ukrainske stat, en politisk underafdeling, en lokal myndighed eller et dertil hørende offentligt organ eller Ukraines Nationalbank. Se artikel 11, stk. 3, litra b. De kompetente myndigheder kan træffe aftale om at fritage institutioner, der svarer til de to sidstnævnte, for kildeskat. Se artikel 11, stk. 3, litra c, i DBO'en.

Kildelandet kan ikke beskatte rentebetalinger fra lån garanteret af staten eller nogen af de nævnte institutioner i litra a eller b. Se artikel 11, stk. 3, litra d, i DBO'en.

Fritagelsen i kildelandet omfatter også renter, der er betalt i henhold til en gæld, der stammer fra et foretagendes salg på kredit af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr til et foretagende. Se artikel 11, stk. 3, litra e, i DBO'en.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst, se afsnit C.F.8.2.2.12 om OECD's modeloverenskomst artikel 12. 

►Artikel 12 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst ►5◄ pct. af bruttobeløbet.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 7, i DBO'en. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 13 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

►Artikel 13 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

Fortjeneste ved salg af ikke-børsnoterede aktier eller andele i selskaber, hvis aktiver hovedsageligt består af fast ejendom, beskattes i det land, hvor den faste ejendom er beliggende. Se artikel 13, stk. 2.

Artikel 13 i DBO'en indeholder en bestemmelse om beskatning af urealiserede aktieavancer ved fraflytning. Artikel 13 i DBO'en sikrer, at den pågældende ved senere salg af aktierne i udlandet, kun beskattes af den del af avancen, der er opstået efter tidspunktet for fraflytningen fra Danmark. Se artikel 13, stk. ►6◄ i DBO'en.

Bemærk

Artikel 13 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 5, i DBO'en (opsamlingsbestemmelse).

►MLI’en

Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 9, stk. 4, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 13, stk. 2, af MLI’ens artikel 9, stk. 4. MLI’ens artikel 9, stk. 4, vedrører en situation, hvor der sker afhændelse af aktier eller sammenlignelige interesser og mere end 50 pct. af disse aktier eller sammenlignelige interesser på noget tidspunkt inden for 365 dage før afhændelsen direkte eller indirekte kan henføres til fast ejendom beliggende i et kildeland. 

Reglen i MLI’ens artikel 9 svarer til artikel 13, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst. 

Bemærk

Danmark kan ikke udnytte en beskatningsret som kildeland efter bestemmelsen, idet afhændelsen af denne type "ejendomsaktier" ikke er begrænset skattepligtig efter dansk lovgivning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.9 om MLI’ens artikel 9.◄

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 14 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 15 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

►Artikel 15 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

183-dages-reglen anvendes, når vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i den stat, i hvilken modtageren er hjemmehørende, artikel 15, stk. 2, litra b, i DBO'en.

Lønindkomst ved arbejde ombord på skibe eller fly i international trafik beskattes i den stat, hvor rederiet eller luftfartsforetagendet er hjemmehørende. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også

 • Artikel 16 i DBO'en om bestyrelseshonorarer
 • Artikel 17 i DBO'en om løn til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 19 i DBO'en om løn for offentligt hverv
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artikel 16 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 17 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Hvis besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra kildelandet eller bopælslandet, eller det sker i forbindelse med et kulturelt samarbejde mellem landene, kan vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 17 i DBO'en anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, i DBO'en om vederlag for offentligt hverv eller artikel 15 i DBO'en eller 16 i DBO'en, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3, i DBO'en.

Artikel 18: Pensioner

Artikel 18 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Regel

Private pensioner, der stammer fra tidligere ansættelsesforhold, og enhver livrente kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1, i DBO'en.

Andre private pensioner er omfattet af artikel 21 i DBO'en og kan kun beskattes i bopælslandet.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildelandet kan beskatte private pensioner, livrenter og andre lignende betalinger, som er omfattet af artikel 18, stk. 1, i DBO'en eller artikel 21 i DBO'en, hvis modtageren tidligere har været hjemmehørende i kildelandet. Se artikel 18, stk. 3, i DBO'en.

Sociale ydelser

Sociale ydelser efter sociallovgivningen, fx folke- og invalidepension kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 2, i DBO'en.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artikel 19 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19 i DBO'en og ikke artikel 17 i DBO'en.

Artikel 20: Studerende

Artikel 20 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

►Artikel 20 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄ ►Herefter følger det af artikel 20, stk. 2, i DBO'en, at en studerende eller lærling, der er omfattet af artikel 20, stk. 1, i DBO'en, skal være berettiget til samme fritagelser, lempelser eller nedsættelser vedrørende beskatning, der gives til personer, som er hjemmehørende i studielandet. ◄

  Artikel 21: Andre indkomster

  Artikel 21 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

  Artikel 22: Formue

  ►Artikel 22 i DBO'en er ophævet ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

  ►◄

  Artikel 23: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter og andre naturforekomster

  Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Artikel 23 i DBO'en findes ikke i modeloverenskomsten.

  Artikel 23 i DBO'en omfatter virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter og andre naturforekomster (kulbrintevirksomhed). Se artikel 23, stk. 1, i DBO'en.

  Kulbrintevirksomhed får fast driftssted (eller fast sted), hvis virksomheden udøves i en eller flere perioder, der sammenlagt overstiger 30 dage inden for en 12 måneders periode. Se artikel 23, stk. 2, i DBO'en.

  Borerigvirksomhed, der udøves uden for kysten, udgør kun et fast driftssted, hvis virksomheden udøves i en eller flere perioder, der sammenlagt overstiger 6 måneder inden for en 12 måneders periode. Se artikel 23, stk. 3, i DBO'en.

  Kapitalgevinster på boreplatforme, der anses for erhvervet på det tidspunkt, hvor boreplatformvirksomheden ophører med at være skattepligtig i et land, uden at ophøret sker i forbindelse med salg af platformen, kan ikke beskattes i dette land. Se artikel 23, stk. 4, i DBO'en.

  Se også

  Se også

  Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

  Artikel 24 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

  ►Artikel 24 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

  Begge lande giver creditlempelse på skat af indkomst, som efter DBO'en kan beskattes i det andet land. Se artikel 24, stk. 1, litra a) - b) og artikel 24, stk. 2, litra a) - b) i DBO'en.

  Begge lande giver exemptionlempelse på skat af indkomst, som kun kan beskattes i det andet land. Se artikel 24, stk. 1, litra c) og artikel 24, stk. 2, litra c) i DBO'en.

  Artikel 25: Ikke-diskriminering

  Artikel 25 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

  Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

  Artikel 26 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

  ►Artikel 26 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022. Det fremgår af protokollens artikel 13, at en sag kan indbringes for den kompetente myndighed i både bopælslandet og kildelandet. Bestemmelsen svarer til MLI'ens artikl 16, stk. 1, 1. pkt. Se nedenfor.◄

  ►MLI'en

  Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 26, stk. 1, 1. pkt., af MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt. MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., indebærer, at en person kan indgive anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure i både bopæls- og kildelandet. 

  Reglen i MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., svarer til artikel 25, stk. 1, 1. pkt., i OECD’s modeloverenskomst. 

  Som følge af Danmarks og Ukraines indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 3, 2. pkt., anvendelse på DBO’en. Herefter kan Danmark og Ukraine konsultere hinanden om ophævelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, som ikke er omhandlet i DBO'en. 

  Reglen i MLI’ens artikel 16, stk. 3, er baseret på artikel 25, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

  Se også

  Se også afsnit C.F.8.3.1.16 om MLI’ens artikel 16.◄

  ►◄

  Artikel 26 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

  Artikel 27: Udveksling af oplysninger

  Artikel 27 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

  ►Artikel 27 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

  Artikel 28: Administrativ bistand

  Artikel 28 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

  ►Artikel 28 i DBO'en er ændret ved protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022.◄

  Bemærk

  Ukraine har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

  Artikel 29: Medlemmer af diplomatiske eller permanente repræsentationer og konsulære embeder

  Artikel 29 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

  Artikel 30: Territorial udvidelse

  Artikel 30 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30.

  ►Artikel 30 A: Berettigelse til fordele◄

  ►Artikel 30 A i DBO'en er indsat ved artikel 16 i protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022. Artikel 30 A i DBO'en svarer til MLI'ens artikel 7, stk. 1 og 4. Se herom i indledningen til dette afsnit.◄

  Artikel 31: Ikrafttræden

  DBO'en trådte i kraft den 20. august 1996 og har virkning fra 1. januar 1997.

  Protokol af 2. februar 2021, BKI nr. 12 af 16/12/2022 har i medfør af artikel 18 i protokollen virkning fra 1. januar 2023.

  DBO'ens protokol er ophævet. Se artikel 17 i protokollen af 2. februar 2021.◄

  Se også

  Se også afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

  Artikel 32: Opsigelse

  Artikel 32 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.