Bemærk: DBO'en er opsagt med virkning fra 1. januar 2022. Se afsnit C.F.9.2.19.8.1

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 26.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Definitioner

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden og i dens undergrund.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. "International trafik" betyder trafik mellem steder i ét land i løbet af en rejse, der strækker sig over mere end ét land. Se artikel 3, stk. 1, litra h.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

For at være hjemmehørende efter DBO'en stilles der ikke krav om, at personen bliver beskattet af sin globalindkomst. Se artikel 4, stk. 1.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fast driftssted omfatter også en forretning eller andet vareudsalg og et lager. Se artikel 5, stk. 2, litra c og e.

Et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde af mere end 6 måneders varighed udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra i.

I artiklens stk. 3, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, litra f, om opretholdelsen af et fast driftssted, udelukkende for at kombinere de omstændigheder, der i øvrigt er nævnt i bestemmelsen. 

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 4 fremgår, at når en afhængig agent udfører virksomhed i en af de to stater for et foretagende i den anden stat skal anses for fast driftssted i den førstnævnte stat

 • a) såfremt han i denne førstnævnte stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet; eller
 • b) såfremt han i denne førstnævnte stat opretholder et varelager tilhørende foretagendet, hvorfra han regelmæssigt opfylder ordrer eller foretager leveringer på foretagendets vegne;
 • c) såfremt han opretholder udstyr eller maskineri til udlejning eller andet formål i den sidstnævnte stat i et tidsrum af seks måneder eller derover;
 • d) såfremt han i denne stat sælger varer, som har undergået en væsentlig forædling eller bearbejdelse i denne stat (uanset om de blev indkøbt i denne stat eller ej).

Artiklens stk. 5 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved industri eller handel.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omhandler beskatningsretten til fortjeneste ved industri og handel, mens modeloverenskomstens artikel 7 omfatter erhvervsvirksomhed generelt.

Drives handels- eller forretningsvirksomhed gennem et fast driftssted, kan dets fortjeneste ved industri eller handel beskattes i det land, hvor det faste driftssted ligger, dog kun for den del deraf, som kan henføres til det faste driftssted. Se artikel 7, stk. 1.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Associerede foretagender

Artiklen afviger fra til OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 9, stk. 2, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10, C.F.8.2.2.10.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 20 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Ejerandelskrav

Hvis det modtagende selskab (direkte eller indirekte) ejer mindst 25 pct. af stemmerne i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 10 pct. Der er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 2, litra a).

"Udbytte" omfatter alt, hvad der efter lovgivningen i henholdsvis Trinidad og Tobago og Danmark anses som udlodning. Se artikel 10, stk. 4.

Hvis et selskab er hjemmehørende i et land og har fast driftssted i det andet land, kan enhver udbetaling af fortjeneste til en person i den andet land, beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor det faste driftssted ligger, men skatten må ikke overstige 10 pct. Se artikel 10, stk. 5

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 11, stk. 3, om definition af renter og artikel 11, stk. 4, om fast driftssted.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Kildelandet kan beskatte royalties med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1.

Forfatter- og kunstnerrettigheder (bortset fra royalties af filmrettigheder, fjernsyns- og radiobånd og lignende) er dog fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 12, stk. 3.

"Royalties" omfatter også betaling, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at benytte (leasing) industrielt, kommercielt udstyr samt vederlag for films- eller fjernsynsbånd til brug for fjernsyn eller bånd til brug for radio, men ikke beløb, der betales for drift af gruber eller stenbrud eller for udvindelse eller fjernelse af naturforekomster. Se artikel 12, stk. 2.

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Ledelsesomkostninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Skatten på betalinger mv. for ledelse og andet personligt, fagligt og teknisk arbejde, udført i det ene land af en person, der er hjemmehørende i det andet land, må højst udgøre 5 pct.

Bemærk

Bestemmelsen er indsat efter ønske fra Trinidad og Tobago for at undgå, at udenlandske selskaber deler deres indtægter fra Trinidad og Tobago op i "andre" indtægter fra Trinidad og Tobago og i vederlag til hovedaktionær eller direktør og lignende med en lavere beskatning til følge. Skatten udskrives med den almindelige selskabsskat eller "standardrate".

Hvis betalingen kan henføres til et fast driftssted i det land, hvor arbejdet er udført, finder artikel 7 anvendelse. Se artikel 13, stk. 2.

Se også

Se også DBO'en artikel 13 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 14: Personlige tjenesteydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen anvendes i forhold til skatteåret. Skatteåret i Trinidad og Tobago løber fra den 1.10-30.9. Se artikel 14, stk. 2, litra a.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres ombord på et skib eller et luftfartøj i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, hvori den person, der driver skibs- eller luftfartsvirksomheden, er hjemmehørende. Se artikel 14, stk. 3.

Vederlag for personlige tjenesteydelser kan beskattes i kildelandet/arbejdslandet, når vederlaget overstiger 5.000 US$. Se artikel 14, stk. 2, litra d.

Artiklen omfatter også bestyrelseshonorarer, da DBO'en ikke har en særskilt bestemmelse herom.

Se også

Se også

 • Artikel 16 om løn for offentligt hverv
 • Artikel 19 om professorreglen
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 15: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Indkomst ved frit erhverv beskattes i det land, hvor arbejdet udføres.

Bemærk

Reglen gælder også for kunstnere og sportsfolk.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 16: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Løn for varetagelse af offentligt hverv kan beskattes i det land, hvor hvervet udføres, hvis modtageren enten ikke er hjemmehørende i dette land, eller ikke blev hjemmehørende i dette land for at varetage hvervet. Se artikel 16, stk. 1.

Pensioner for varetagelse af offentligt hverv i statens tjeneste kan kun beskattes i det land, der udbetaler pensionen. Se artikel 16, stk. 2.

Løn, der betales for tjenesteydelser i offentlig erhvervsvirksomhed, er ikke omfattet af artikel 19. Se artikel 16, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Alle private pensioner og livrenter samt sociale pensioner kan kun beskattes i bopælslandet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Studenter og praktikanter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Skattefritagelse efter artikel 20, stk. 1, kan kun gives for et tidsrum, der er rimeligt eller sædvanligt for at fuldføre studiet, og kan højst gives i 5 år.

Skattefritagelse efter artikel 20, stk. 2 og 3, kan højst gives i et år.

Studerende ved et universitet eller lignende godkendt undervisningsanstalt og praktikanter beskattes ikke i opholdslandet af

 • gaver fra udlandet til dækning af udgifter til underhold, undervisning, studier, forskning eller uddannelse.
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet, som udgør en rimelig, nødvendig indtjening til personens ophold og uddannelse (gæstestuderendefradrag).

Gæstestuderendefradrag

I Danmark er det beløb, der er nødvendigt for en studerendes underhold, fastsat til 46.600 kr. i 2022 (46.700 kr. i 2021). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne for det er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20.2 om betingelserne for at få fradrag som gæstestuderende.

Artiklen omfatter også

 • studerende og forskere, der modtager stipendier, bevillinger eller understøttelser fra en offentlig, videnskabelig, undervisningsmæssig, religiøs eller velgørende organisation. For disse personer gælder skattefritagelsen også det pågældende stipendium, uanset om det kommer fra opholdslandet eller det andet land. Se artikel 18, stk. 1.
 • medarbejdere, der er hjemmehørende i det ene land og opholder sig i det andet land som ansat hos et foretagende i medarbejderens bopælsland, hovedsageligt med det formål at erhverve teknisk, faglig eller forretningsmæssig erfaring fra et foretagende i det andet land. For disse personer gælder fritagelsen arbejdsvederlag i højst et år. Se artikel 18, stk. 2.
 • personer, der er hjemmehørende i det ene land og opholder sig i det andet land som deltager i et program, der støttes af regeringen i opholdslandet, hovedsageligt for at uddanne sig, forske eller studere. For disse personer gælder skattefritagelsen enhver form for stipendium, bevilling, understøttelse eller vederlag i højst et år. Se artikel 18, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 19: Professorer og lærere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag for undervisning ved et universitet, en højskole, en skole eller anden uddannelsesinstitution beskattes ikke i opholdslandet, hvis

 • personen er professor eller lærer
 • personen er eller var hjemmehørende i det andet land umiddelbart før besøget i opholdslandet
 • opholdet ikke overstiger 2 år
 • arbejdet ikke udføres efter aftale med regeringen i opholdslandet, der indeholder særbestemmelser om ansættelsesvilkår.

Se også

Se også

 • Afsnit C.F.8.2.2.15.2.2. om professorreglen
 • DBO'en artikel 19 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 20: Credit

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Begge lande giver almindelig creditlempelse for skat af indkomst, som efter DBO'en kan beskattes i det andet land.

For indkomst bestående af udbytter, udbetalt af et selskab hjemmehørende i det ene land til et selskab i det andet land, som direkte eller indirekte behersker mindst 10 pct. af stemmerne i det pågældende selskab, skal der ved beregningen af nedslaget i skatten også tages hensyn til den underliggende selskabsskat af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt.

Der kan højst give fradrag for den skat, der forholdsmæssigt falder på den indkomst, der kan beskattes i det andet land. Se artikel 20, stk. 3.

Matching credit

Danmark skal give credit for skatter i Trinidad og Tobago, som er blevet eftergivet eller nedsat ud fra udviklingssynspunkter efter de love, der er nævnt i bestemmelsen.. Se artikel 20, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 21: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen finder kun anvendelse på statsborgere i et af de kontraherende lande.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten, artikel 24, stk. 4, om renter og royalties.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten, artikel 24, stk. 5, om forbundne foretagender.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 22: Samråd

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen nævner ikke nogen frist for indgivelse af anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure eller for ansættelsesændringer til gennemførelse af denne.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 23: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten, artikel 26, stk. 3, om oplysninger der ikke skal udveksles. Dog undtaget artikel 26, stk. 3, litra c, der indgår i artikel 23, 2. punktum.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 24: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 25: Ikrafttrædelsestidspunkt

DBO'en trådte i kraft den 17. maj 1971 og har virkning fra 1. januar 1972.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 26: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.