Dato for udgivelse
09 Nov 2012 07:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Feb 2012 13:56
SKM-nummer
SKM2012.635.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, S-3188-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, vaulta, udført
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 100.000 kr., 100.500 sv.kr., 21.000 n.kr., 5.830 engelske pund og 4.900 USD.

T forklarede at han var gået hen til toldområdet, inden han tjekkede ind, og havde sagt til en kvinde i uniform, at han var EU-borger, og at han havde pengene med, og at han var på vej til et EU-land. Han havde af kvinden i uniformen fået det indtryk, at det ikke var et problem.

Byretten fandt efter forklaringerne afgivet af T og af en tolder fra lufthavnen, at T ikke havde angivet pengene og T var derfor skyldig i tiltalen. Byretten fastsatte bøden til 47.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)
Toldloven § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4
  
Henvisning
  

Østre Landsrets dom af 13. februar 2012, 21. afdeling S-3188-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ervin Birk, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Mogens Kroman, Lone Kerrn-Jespersen og Beth von Tabouillot (kst.)

........................

Byrettens dom af 30. september 2011, SS 1-9742/2011

Anklageskrift er modtaget den 29. april 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,ved den 18. juli 2009 i forbindelse med udrejse via Københavns Lufthavn, Kastrup, at have medtaget 100.000 kr., 100.500 sv.kr., 21.000 n.kr. 5.830 engelsk pund og 4.900 US dollars, hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for SKAT.

Påstand

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 47.000 kr.

Forklaringer

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han medbragte pengene. Toget til lufthavnen var forsinket, og han ankom derfor kort tid før han skulle tjekke ind. Han gik hen til toldområdet, inden han tjekkede ind, og han sagde til en kvinde i uniform, at han var EU-borger, og at han havde pengene med, og at han var på vej til et EU-land. Efter samtalen med kvinden i uniform fik han det indtryk, at det ikke var et problem. Han havde kvitteringer for pengene. Han mener, at der i toldområdet, hvor han talte med den pågældende kvinde i uniform, også var en mand i uniform, idet han så den pågældende mand gå forbi. Da han skulle igennem sikkerhedskontrollen, havde han taget sin mavebæltetaske af, og det var der, pengene lå. Han mener også, at han havde penge i en jakkelomme. Han blev taget til side, og der kom en yngre kvinde og derefter en mand, og de satte ham ind i et lille lokale. Derefter kom der en midaldrende kvinde. Han blev bedt om at vise kvitteringer, og han viste sine kvitteringer til den midaldrende kvinde. Han sagde til den midaldrende kvinde, at han havde rejst flere gange mellem Danmark og udlandet, og han havde ikke haft problemer før. Kvinden fortalte ham, at reglerne var indført for at hindre, at nogen tog penge med til terrorister, men at det ikke var noget problem, fordi han havde kvitteringer for pengene. Ca. 1 år efter fik han brev fra skattemyndighederne.

..."

V.1 har til retsbogen afgivet følgende vidneforklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han er ansat i SKAT, og at han den 18. juli 2009 var på arbejde i lufthavnen. Han blev tilkaldt af Security og kom til stede sammen med en kvindelig kollega, der hedder V.2. Han husker ikke hendes efternavn. V.2 talte med tiltalte, og han var vidne til samtalen. Samtalen foregik i et lokale ved Security. Han husker ikke, om der kom yderligere en kvinde til stede. Tiltaltes penge blev talt op. V.2 forklarede tiltalte, at han havde flere penge med, end det var tilladt. Hvis man, inden man tjekker ind, angiver pengene, får man et papir med et stempel på.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse.

Efter forklaringerne afgivet af tiltalte og vidnet V.1 lægges til grund, at tiltalte ikke havde angivet de i anklageskriftet nævnte penge over for SKAT, og tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 47.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 47.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

.......................

Østre Landsret dom af 13. februar 2012, 21. afdeling, S-3188-11

Byrettens dom af 30. september 2011 (SS 1-9742/2011) er anket af T

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Af en e-mail af 27. maj 2011 fra HH, SKAT vedrørende tiltaltes sag fremgår bl.a.:

"...

Jeg har undersøgt i vores vagtrapport hvad der står omkring den pågældende pengesag

...

Ifølge vores bemandingssystem har der på det pågældende tidspunkt kun været 3 personer til stede i ankomsthallen, hvoraf de 2 var V.2 og V.1 (den 3. var TM).

..."

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten. Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han talte med en kvinde i toldområdet. Han så også en mand, men det var kun kvinden, han talte med. Han fortalte kvinden, at han medbragte nogle penge. Han husker ikke, hvilken type uniform, kvinden havde på. Han sagde ikke, hvor mange penge, han medbragte. Han vidste heller ikke præcis, hvor mange penge han havde. De danske penge skulle han bruge til at købe gaver for i dutyfree-området. Han mener ikke, at det var de samme personer, som han senere talte med. Han rettede henvendelse i told-området, fordi han gerne ville have bekræftet, at han kunne rejse med pengene. Han forstod reglerne sådan, at pengene ikke skulle deklareres, når han ikke rejste ud af EU.

Han er svensk statsborger. Han er studerende i Sverige.

V.1 har forklaret blandt andet, at han har underskrevet på toldrapporten. Tiltalte blev standset i security-kontrollen, fordi han havde mange kontanter på sig. Tolden, hvor man skal deklarere bl.a. pengebeløb, findes i terminal 3. Man kan sagtens tjekke ind og derefter deklarere. Det er først for sent, når man går igennem security-kontrollen. Det var V.2, der talte tiltaltes penge, og han fungerede selv som vidne.

V.2 har forklaret blandt andet, at hun har underskrevet rapporten om toldlovsovertrædelsen. "Spor 15" er en af security-kontrollerne. Hun og V.1. blev tilkaldt af security-kontrollen, fordi tiltalte medbragte mange penge. Hun kan genkende tiltalte. Hun havde ikke forinden talt med tiltalte i toldslusen. Hun husker ikke, om tiltalte nævnte, at han havde rettet henvendelse i toldslusen. Hvis tiltalte havde rettet henvendelse i toldslusen før udrejsen, ville han have fået en deklaration med angivelse af, hvor store beløb af hver valuta, han medbragte. Man kan deklarere både før og efter indcheckning. Hun husker ikke, hvilket sprog hun talte med tiltalte. Der er ikke nogen toldsluse efter security. Der er flere rum ved toldslusen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, og som er bestyrket ved vidnet V.2 forklaring, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.