Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 32 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 7.

Afsnittet indeholder:

 • DBO'ens 32 artikler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

►◄

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Letlands indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Letland har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2021.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2021.

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2.

Som følge af Danmarks og Letlands indgåelse af MLI'en skal præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1, medtages i tillæg til ordlyden af præamblen i DBO’en.

Som følge af Danmarks og Letlands indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 7, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT". Den forenklede LOB-bestemmelse i MLI’en finder ikke anvendelse.

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret.

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6.

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.

DBO'ens 32 artikler

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artikel 1 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artikel 1 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artikel 2 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Ved gensidig aftale kan de kompetente myndigheder beslutte, at nye skatter, der ikke automatisk vil være omfattet, skal være omfattet af DBO'en. Se artikel 2, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 3 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og efter international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder til:

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af det nævnte område

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder enhver transport med skib eller luftfartøj, der udøves af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artikel 3 i DBO'en indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Det er præciseret, at "skattemæssigt hjemmehørende" også omfatter staten, en politisk underafdeling, en lokal myndighed eller et herunder hørende offentligt organ. Et offentligt organ er nærmere defineret i protokollen til DBO'en. Se protokollen til DBO'en, punkt 1.

Artikel 4, stk. 1, i DBO'en nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. 

Ikke-fysiske personer, der er hjemmehørende (fuldt skattepligtige) i begge lande, anses ikke at være hjemmehørende efter DBO'ens artikel 4 i nogen af landene, før der mellem de kompetente myndigheder er indgået anden aftale. Se artikel 4, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Et bygge-, anlægs-, montage- og installationsarbejde eller en tilsynsførende eller rådgivende aktivitet i forbindelse dermed af mere end 6 måneders varighed, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 3, i DBO'en.

I artikel 5 stk. 4, litra a)-d), i DBO'en er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 5, i DBO'en fremgår, at når en afhængig agent handler på foretagendets vegne i en stat og har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn. anses foretagendet for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til hele den virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådanne forhold, som er nævnt i artikel 5, stk. 4, i DBO'en og som, hvis de var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted efter bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, i DBO'en.

En repræsentant, der udelukkende eller næsten udelukkende udøver virksomhed på vegne af et foretagende, er ikke en uafhængig repræsentant som omhandlet i artikel 5, stk. 6, i DBO'en. Se artikel 5, stk. 6, i DBO'en.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Definitionen af fast ejendom omfatter også enhver option eller lignende rettighed, der knytter sig tilden faste ejendom. Se artikel 6, stk. 2, i DBO'en.

Brug, udleje mv. af fast ejendom, der er knyttet til aktier eller andre andele i et selskab, kan beskattes i det land, hvor ejendommen ligger. Se artikel 6, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 7 i DBO'en omfatter salg af varer af samme eller lignende art som det faste driftssted sælger, eller anden erhvervsvirksomhed af samme eller lignende art som den der udøves af det faste driftssted, kan beskattes i det land, hvor fortjenesten indtjenes og det faste driftssted ligger, hvis det faste driftssted med rimelighed kunne have foretaget sådan virksomhed. Se artikel 7, stk. 1, i DBO'en.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4, i DBO'en.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5, i DBO'en.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artikel 8 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

For luftfartsvirksomhed, der drives i form af et konsortium fx SAS, kan Danmark kun beskatte den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som det danske selskab har i det pågældende konsortium. Se artikel 8, stk. 3, i DBO'en.

Fortjeneste ved skibsfart omfatter ikke drift af eller ejendomsret til dokker, pakhuse, terminalfaciliteter, stevedoreudstyr eller anden lignende ejendom, der ligger på land, medmindre fortjenesten er direkte forbundet med foretagendets drift af skibe. Se protokollen til DBO'en, punkt 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.10 om OECD's modeloverenskomst artikel 10.

Udbytte kan også beskattes i den stat, hvori det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, og i henhold til lovgivningen i denne stat, men den skat der pålignes må, såfremt modtageren er udbyttets retmæssige ejer, ikke overstige 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab (bortset fra et interessentskab), der direkte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab. Der er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 2, litra a), i DBO'en.

Artikel 10 i DBO'en finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4, i DBO'en. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte:

 • renter, der betales til en stat eller en af dens offentlige institutioner eller til nærmere angivne institutioner - for Danmarks vedkommende Nationalbanken, IFU, IFØ, Dansk Eksportfinansieringsfond, Danmarks Skibskreditfond eller lignende, hvis det er aftalt mellem de kompetente myndigheder,
 • renter, hvor lånet er garanteret af en af de institutioner, der er omfattet af pkt. 1,
 • renter, der stammer fra salg på kredit af varer eller udstyr af industriel, kommerciel eller videnskabelig art, medmindre salget er sket mellem forbundne personer. En person er forbundet med en anden person, når personen direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af den anden person, Se protokollen til DBO'en, punkt 4

Se artikel 11, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2, i DBO'en. Dette gælder dog ikke for betalinger for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr som kildelandet kan beskatte med højst 5 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 2, litra a og b, i DBO'en.

"Royalties" omfatter også ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm og film eller bånd til brug for fjernsyns- eller radioudsendelser samt betalinger for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3, i DBO'en og protokollen til DBO'en, punkt 6.

Betalinger for brugen af boreplatforme eller lignende udstyr, der anvendes i forbindelse med efterforskning eller udvinding af kulbrinter, er ikke omfattet af artiklen. Se protokollen til DBO'en, punkt 5.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra, se artikel 12, stk. 5, i DBO'en. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Artikel 12 i DBO'en indeholder en mestbegunstigelsesbestemmelse, der sikrer Danmark samme fordel, hvis Letland med andre OECD-lande aftaler en lavere kildelandssats eller en snævrere definition af royalties. Se artikel 12, stk. 7, i DBO'en.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 13 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består af fast ejendom i det andet land, kan beskattes i dette land. Andre ejerandele, som ligner aktier, er ikke omfattet af bestemmelsen. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt. Se artikel 13, stk. 1, i DBO'en.

Hvis foretagender fra flere lande driver luftfartsvirksomhed sammen i form af et konsortium fx SAS, kan det enkelte foretagende kun beskattes af sin andel af fortjenesten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 5, i DBO'en.

En person, der er flyttet fra et land og er blevet fraflytterbeskattet i det land af aktiernes værdi, kan anvende denne værdi som anskaffelsessum i tilflytterlandet , når aktierne senere sælges. Se artikel 13, stk. 6, i DBO'en.

Et land kan beskatte fortjeneste ved salg af aktier mv. i selskaber i en periode på maksimalt 10 år efter en fysisk persons flytning til det andet land. Se artikel 13, stk. 7, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 14 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis opholdet i landet i en eller flere perioder tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 15 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen finder ikke anvendelse ved arbejdsudleje. Der er angivet retningslinjer for, hvornår en arbejdstager skal anses for arbejdsudlejet. Se protokollen til DBO'en, punkt 7.

Vederlag for arbejde, der udføres ombord på skibe eller luftfartøjer i international trafik, kan beskattes i det land, hvor skibs- eller luftfartsvirksomheden er hjemmehørende. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Hvis arbejdet er udført for et luftfartskonsortium, der er dannet af selskaber fra forskellige lande (fx SAS), kan vederlaget kun beskattes i den ansattes bopælsland, hvis et af selskaberne i konsortiet er hjemmehørende i personens bopælsland. Se artikel 15, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også

 • Artikel 16 i DBO'en om bestyrelseshonorarer
 • Artikel 17 i DBO'en om løn til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 19 i DBO'en om løn for offentlige hverv
 • Artikel 21, stk. 4, i DBO'en om løn i forbindelse med kulbrintevirksomhed
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artikel 16 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 16 i DBO'en omfatter foruden medlem af bestyrelsen også medlem af ethvert andet lignende organ.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 17 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17 i DBO'en, når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Beskatningsretten afgøres i disse tilfælde efter artikel 7 i DBO'en, 14 i DBO'en eller 15 i DBO'en. Se artikel 17, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Artiklen omfatter ikke optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, i DBO'en eller af artikel 15 i DBO'en eller 16 i DBO'en, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner, livrenter og lignende betalinger

Artikel 18 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel - private pensioner

Private pensioner og andre lignende vederlag, der stammer fra tidligere tjenesteforhold samt livrenter, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1, i DBO'en.

Undtagelse - private pensioner

Private pensioner, livrenter og andre lignende vederlag kan beskattes i kildelandet, hvis modtageren tidligere har været hjemmehørende i kildelandet. Skatten kan ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 18, stk. 3, i DBO'en.

Hvis modtageren er statsløs eller er statsborger i bopælslandet uden at være statsborger i kildelandet, kan pensionen kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 3, sidste punkt, i DBO'en.

Andre private pensioner

Private pensioner, der ikke er omfattet af denne artikel, fx privattegnede ratepensioner, er omfattet af artikel 22 i DBO'en og kan beskattes i kildelandet Se artikel 22, stk. 1, 2. punkt, i DBO'en.

Sociale pensioner

Pensioner og lignende ydelser, der ydes efter kildelandets sociallovgivning eller en ordning med socialt sigte, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 2, i DBO'en.

Sociale ydelser

Andre sociale ydelser end pension er omfattet af artikel 22 og kan beskattes i kildelandet. Se artikel 22, stk. 1, 2. punkt, i DBO'en.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt angivet eller forud beregneligt tidsrum. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi, der ikke er tjenesteydelser. Se artikel 18, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige hverv

Artikel 19 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter også udbetalinger fra "offentlige organer". Dette udtryk betyder enhver juridisk enhed af offentlig karakter, som er oprettet efter lovgivningen i et af landene, og som ingen anden person end staten selv, en af dens politiske underafdelinger eller en af dens lokale myndigheder har interesser i. Se protokollen til DBO'en, punkt 1.

Bestemmelsen anvender udtrykket "udførelse af personligt arbejde i tjenesteforhold", hvor modeloverenskomsten anvender udtrykket " udførelse af hverv".

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19, i DBO'en og ikke af artikel 17, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artikel 20 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artikel 21 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artikel 21 i DBO'en omfatter forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter (kulbrintevirksomhed). Se artikel 21, stk. 1, i DBO'en.

Ved virksomhed i forbindelse med kulbrintevirksomhed foreligger der fast driftssted eller fast sted fra 1. dag. Se artikel 21, stk. 1, i DBO'en.

Boreplatformsvirksomhed udøvet uden for kysten udgør et fast driftssted, hvis virksomheden udøves i en eller flere perioder, der sammenlagt overstiger 365 dage inden for en 18-måneders periode. Se artikel 21, stk. 2, i DBO'en. Ved sådant fast driftssted for boreplatforme kan kildelandet ikke beskatte en eventuel formueforøgelse. Se artikel 21, stk. 5, i DBO'en.

Forsyningsvirksomhed (transport af forsyninger eller mandskab med skib eller luftfartøj) i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Tilsvarende gælder for drift af bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer. Se artikel 21, stk. 3, i DBO'en.

Løn for arbejde udført i forbindelse med forsyningsvirksomhed skal beskattes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i DBO'en dvs. i det land hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 21, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også

 • LBK nr. 1820 af 16/09/2021 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 21 om indholdet af bestemmelsen

Artikel 22: Andre indkomster

Artikel 22 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland, kan den kun beskattes i bopælslandet.

Bemærk

Private pensioner uden for tjenesteforhold og sociale ydelser (ikke pensioner) er omfattet af artikel 22.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 23: Formue

Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Formue bestående af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsageligt består af fast ejendom i det andet land, kan beskattes i dette land. Se artikel 23, stk. 1, i DBO'en.

Formue, der ejes af et luftfartskonsortium, dannet af selskaber fra forskellige lande, kan beskattes af det land, hvor et selskab er hjemmehørende, men kun af den del af formuen, som svarer til den andel, som selskabet har i det pågældende konsortium. Se artikel 23, stk. 5, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 23 i DBO'en har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 24 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Letland kan beskatte efter DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Letland, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Letland.

Matching credit

Danmark var til og med indkomståret 2003 forpligtet til at give matching credit på indkomst fra fast driftssted i Letland samt fritagelse for udbytteskat. Se artikel 24, stk. 1, litra d-f, i DBO'en.

Letland giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artikel 25 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 26 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artikel 26 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

►MLI’en

Bemærk

Danmark har taget forbehold efter MLI’ens artikel 28, stk. 2, således at MLI’ens bestemmelser om voldgift ikke finder anvendelse i forhold til sager, der drejer sig om DBO’er mellem Danmark og andre EU-lande. Inden for EU gælder EU-voldgiftskonventionen og EU-voldgiftsdirektivet, og det vil herefter alene være disse EU-retsakter, der vil være gældende i forholdet mellem Danmark og Letland.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.28 om MLI’ens artikel 28.◄

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artikel 27 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 27 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Bemærk

Der er indgået aftale med Letland om bistand til udveksling af oplysninger i alle former, simultane revisioner og tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser. Se BEK nr. 31 af 15. maj 2000.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Bistand til opkrævning

Artikel 28 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Der ydes bistand til opkrævningen af skatter, der er omfattet af DBO'en, samt renter og bøder. Anmodningen om bistand skal vedlægges bevis for, at de skyldige beløb er endelig fastsat. Herefter sker opkrævning og inddrivelse i det andet land efter dette land regler.

Hvis skattekravet ikke er endeligt fastsat, kan det andet land anmodes om at foretage foreløbige foranstaltninger til sikring af kravet.

Der må kun fremsættes anmodning om bistand, hvis skatteyderen ikke har tilstrækkelige aktiver til at dække kravet i det land, hvor skattebeløbet skyldes.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 29: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artikel 29 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 30: Territorial udvidelse

Artikel 30 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om territorial udvidelse.

Artikel 31: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 27. december 1993 og har virkning fra den 1. januar 1994.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om ikrafttræden.

Artikel 32: Opsigelse

Artikel 32 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.140.SR og SKM2010.141.SR

Artikel 4, 10 og 15. Piloter ansat i et cypriotisk selskabs filial i Letland fik efter deres kontrakter udbetalt dividende, beregnet på grund af piloternes aktiebesiddelse i selskabet. Udbetalingerne skete via et datterselskab på Cypern. Skatterådet betragtede udbetalingerne som løn efter den dansk-lettiske DBO.