Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige afskrivning på værdiforringelsen ved brug af forekomster af grus m.m.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afskrivningsgrundlag og -metode
  • Forringelse af ejendommens landbrugsmæssige værdi
  • Udgifter til reetablering af arealet.

Se også

Se også afsnit C.C.4.4.1 om jordforekomster og grundforbedringer.

Regel

En ejer af en ejendom, hvor der er forekomster af grus, ler, kalk mv. kan afskrive på den værdiforringelse, der sker ved selve forbruget eller udnyttelsen af forekomsterne. Se AL § 38.

Opremsningen af forekomster er ikke udtømmende. Reglen gælder fx også forekomster af moler, tørv og brunkul.

Afskrivningsgrundlag og -metode

Afskrivningsgrundlaget er den merpris, som knytter sig til forekomsterne, som ejeren har betalt ved købet af ejendommen.

Hvis der ikke er givet en merpris for forekomsterne ved købet, kan der ikke ske afskrivning.

Afskrivning skal ske på den værdiforringelse af ejendommen, der sker ved selve forbruget eller udnyttelsen af forekomsterne af grus, ler, kalk mv.

Afskrivningen skal ske i takt med værdiforringelsen. Hvis der ikke sker nogen udnyttelse af forekomsterne, kan der ikke afskrives. Se AL § 38.

Reglen i AL § 38 giver ikke ret til afskrivning på bygninger på ejendommen, selvom bygningernes værdi kan falde på grund af udnyttelsen af grusforekomsterne mv. Baggrunden for dette er, at bestemmelsen kun giver afskrivningsadgang på den værdiforringelse, der kan henføres til forekomsterne. Hvis bygningerne er afskrivningsberettigede, kan disse afskrives efter afskrivningslovens kapitel 3 om afskrivning på bygninger.

Forringelse af ejendommens landbrugsmæssige værdi

Det er ikke muligt at få fradrag for tab som følge af den vedvarende forringelse af ejendommens landbrugsmæssige værdi, der er, efter at udgravningen er afsluttet.

Det skyldes, at der på dette tidspunkt ikke er konstateret et tab, og at der ikke kan være sikkerhed for, at der vil blive et sådant fremtidigt tab. Hvis der opstår et tab ved afståelse af ejendommen, skal tabet behandles efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven.

Udgifter til reetablering af arealet

Udgifter til reetablering af arealet kan under visse betingelser afskrives eller trækkes fra i indkomstopgørelsen. Se mere om dette i afsnit C.C.4.4.1 om jordforekomster og grundforbedringer.