Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for at straksafskrive udgifter til afskrivningsberettigede aktiver, som er helt eller delvist betalt ved et eller flere tilskud.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Overblik over tilskud
 • Afskrivning.

Regel

Der er adgang til straksafskrivning for anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, når udgiften helt eller delvis er betalt ved visse nærmere opregnede tilskud. Se AL § 44.

Overblik over tilskud 

►Henvisningerne til de enkelte tilskudsordninger er senest ajourført ved lov nr 739 af 30. maj 2020 , hvorved den tidligere gældende AL § 44, stk. 1, nr. 4, blev ophævet med ikrafttrædelse 1. juli 2020 som følge af, at lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder er ophævet◄. AL § 44 omfatter følgende tilskud: 

 1. Projekt- og saneringsstøtte, der er ydet af Medienævnet til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier.
 2. Tilskud, der er ydet efter lov om Hav- og Fiskerifonden. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.
 3. Tilskud, der er ydet efter fiskeriudviklingsloven. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.
 4. Tilskud fra EU's strukturfonde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og under målet om europæisk territorialt samarbejde samt tilhørende national medfinansiering.
 5. Tilskud, der er ydet efter lov om Landdistriktsfonden.
 6. Tilskud, der er ydet efter landdistriktsloven.
 7. Tilskud, der er ydet til forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter (strukturprojekter) efter lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
 8. Tilskud, der er ydet til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33-ordningen) efter lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v

Afskrivning

Udgifter til anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver kan, uanset afskrivningslovens øvrige regler, straksafskrives i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret. Dette gælder kun, hvis udgiften er betalt ved tilskud som nævnt ovenfor, og kun med et beløb svarende til tilskuddets størrelse. Se AL § 44, stk. 2.

Ved anskaffelsesåret forstås det indkomstår, hvor aktivet er anskaffet i afskrivningslovens forstand.

Straksafskrivninger, der er foretaget efter AL § 44, stk. 2 behandles som afskrivninger. Se AL § 44, stk. 3.

Når der er straksafskrevet på anskaffelsessummen for et aktiv efter AL § 44, stk. 2, kan yderligere afskrivning på dette aktiv kun foretages på anskaffelsessummen efter fradrag af det straksafskrevne beløb. Se AL § 44, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådets afgørelser

SKM2017.629.SR

Skatterådet besvarede en række spørgsmål vedrørende straksafskrivning efter AL § 44 af udgifter til anskaffelse af aktiver, der betales med tilskudsbeløb, der ydes til investering efter lov om landdistriktsfonden, ligesom Skatterådet besvarede en række spørgsmål om periodisering af tilskudsbeløb.

I besvarelsen forudsatte Skatterådet, at tilskud skal henføres til beskatning i det indkomstår, hvor den skattepligtige har modtaget tilsagn om at have ret til at modtage et tilskud af en bestemt størrelse og det kan gøres endeligt op. Det forudsættes endvidere, at den skattepligtige i anskaffelsesåret har adgang til at straksafskrive udgiften til køb af aktivet, når retserhvervelsen til tilskudsbeløbet er indtrådt, og at straksafskrivning efter AL § 44 skal foretages i det indkomstår, hvor aktivet anskaffes i afskrivningslovens forstand.

I besvarelsen udtaler SKAT vejledende, at der kan ske genoptagelse med henblik på, at anskaffelsesudgiften straksafskrives, hvis den skattepligtige anskaffer aktivet før, der erhverves ret til tilskuddet.