Dato for udgivelse
03 Dec 2012 10:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2012 14:47
SKM-nummer
SKM2012.698.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0192111
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
kosttilskud, ethanol, drikkelig, lægemidler, spiritusafgift
Resumé

Selskabet producerede et kosttilskud, som hverken registeret som naturlægemiddel eller lægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen. Varen var derfor omfattet af afgiftspligten jf. spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1, idet varen henhørte under toldposition 2208 og havde et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol. Når der var tale om et kosttilskud, som er at betragte som en fødevare, var betingelserne for afgiftsfritagelse ikke opfyldte, jf. spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1. Alene et registreret lægemiddel eller naturlægemiddel kunne anvendes med et medicinsk formål og dermed opfylde betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. bestemmelsen stk. 2.

Reference(r)

Spiritusafgiftsloven § 1, stk. 1
Spiritusafgiftsloven § 2
Spiritusafgiftsloven § 7, stk. 1
Spiritusafgiftsloven § 7, stk. 2
Spiritusafgiftsloven § 7, stk. 3
Spiritusafgiftsloven § 15, stk. 1
Spiritusafgiftsloven § 15, stk. 2
øl- og vinafgiftsloven § 7, stk. 1.

Henvisning

E.A.3.1

Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabet for registreringspligtig oplagshaver efter spiritusafgiftsloven ved produktion og salg af Echinacea kosttilskud.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet driver materialistvirksomhed og producerer bl.a. kosttilskuddet X. Ifølge varens etikette fremgår bl.a., at varen indeholder 1 ml svarende til 493 mg ekstrakt af Rød solhat urt (Echinacea purpurea) svarende til 0,936 g frisk plante, at anbefalet daglig dosis er 25 dråber 2 gange daglig, svarende til i alt 2 g frisk plante, at dagsdosis ikke bør overskrides, og at varen indeholder 21 % vol. alkohol. Ingredienserne er: ekstrakt af Rød solhat, renset vand, alkohol. Varen er ikke registeret som et naturlægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen, og der er ikke angivet en lidelse, varen er virksom mod. Ifølge recept udarbejdet af G1 A/S består varen af 50 % Echinacea purpurea juice, 10 % spiritus 96 % og 40 % renset vand.

SKAT, Indsats afgørelse

Selskabets skal afregne afgift fra d. 1. januar 2011 i henhold til spiritus- og emballageafgiftsloven og er anset som registreringspligtig oplagshaver efter spiritusafgiftsloven ved produktion af varen.

Varen er omfattet af toldtarifposition 22.08 og dermed afgiftspligtig i henhold til spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1. Produktet ses samtidig ikke omfattet af nogle af fritagelserne i spiritusafgiftslovens § 15. Der er herved især lagt vægt på, at varen indeholder 21 % alkohol, er drikkelig, og at tariferingen kan fastsættes til toldposition 22.08. Der skal derfor betales spiritusafgift med 150 kr. pr. liter 100 % ethanolstyrke.

Selskabet skal afregne afgift i henhold til spiritusafgiftsloven og emballageafgiftsloven ved fremstilling og salg af disse kosttilskudsprodukter. Registreringspligten indtræder fra 1. januar 2011.

Det er varens tarifering i toldtariffen, der er afgørende for, om varen er afgiftspligtig i henhold til spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1. Vareren er et alkoholholdigt kosttilskud, som markedsføres i dosisform, idet der er dråbeindsats på flasken og anbefalet daglig dosis er 50 dråber. Tilsvarende kosttilskud med dosisanbefaling tariferes i position 22.08 og er dermed spiritusafgiftspligtige.

Der kan henvises dels til bindende tariferingsoplysning af 3. september 2009, BTO-nr. DE12065/09-1, hvorefter kapitel 30 udelukker kosttilskud ifølge bestemmelse 1a, dels de 5 flydende produkter med alkohol nævnt i forordning fra EU-kommissionen nr. 1114/2006 af 20. juli 2006, og som er anbefalet doseret i dråber.

Angående virksomhedens bemærkning om, at kosttilskud burde behandles som lægemidler kan oplyses, at spiritus som bruges til fremstilling af varer, der anvendes til medicinsk formål som omhandlet i Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 er afgiftsfritaget i henhold til spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1 nr. 2. Ifølge lægemiddelloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1180 af 12. december 2005), som er udstedt i overensstemmelse med nævnte direktiv, betragtes et produkt som et lægemiddel, hvis det er omfattet af definitionen i lægemiddellovens § 2. Alle godkendte lægemidler fremgår herefter af Lægemiddelstyrelsen hjemmeside, som imidlertid ikke ses at indeholde kosttilskuddet X.

Produktinformation og etiketoplysninger mv. har været forelagt toldafdelingen, som løbende forestår kontrollen og tariferingen af varer modtaget til fortoldning i Danmark fra lande udenfor EU. Toldafdelingen har oplyst, at varen skal tariferes i toldposition 22.08.

En vareprøve er sammen med produktinformation blevet indsendt til analyse hos G2, som har et toldlaboratorium, der er akkrediteret af DANAK. Laboratoriet har bl.a. oplyst, at varen er angivet og fremtræder som et kosttilskud i 100 ml flaske med isat dråbeindsats. Det er kun muligt at få væsken ud dråbevis. Efter emballeringsformen og med koncentrationsangivelse 493 mg ekstrakt af rød solhat pr ml fremtræder det som, men er ikke registreret som naturlægemiddel. Der er ikke angivet nogen lidelse, som det skulle være virksomt imod. Smagen er ikke ubehagelig, så det ville ikke være utænkeligt at drikke ekstraktet.

G2 henviser endvidere til en bindende tariferingsoplysning af 3. september 2009, BTO-nr DE12065/09-1 om en homøopatisk tilberedning, som ifølge ansøgningen bestod af Arnica D6, homøopatisk dilution, alkoholindhold 36 % vol, detailsalgsemballage 20 ml flaske, dosering 5 dråber 1-3 gange dagligt. Varen opfylder ikke betingelserne i bestemmelse 1a til kapitel 30, Farmaceutiske produkter. En betegnelse som lægemiddel i kapitel 30 kunne dermed ikke komme i betragtning. Denne væske blev derfor tariferet under varekode 22.08.90.69 som anden alkoholholdig drikkevarer i beholdere med et indhold på 2 liter eller mindre. Afslutningsvis henviser laboratoriet til forordning fra EU-kommissionen nr. 1114/2006 af 20. juli 2006. I bilaget til denne forordning er beskrevet 5 forskellige flydende produkter med indhold af alkohol og som anbefales doseret i dråber. Alle 5 produkter er tariferet i position 22.08. På dette grundlag foreslår laboratoriet, at kosttilskuddet bør tariferes i toldposition 22.08 90.69.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at varen skal fritages for spiritusafgifter jf. spiritusafgiftsloven.

Der er tale om et kosttilskud, hvor smag og lugt er så karakteristisk, at indtagelse af mere end doseringen på 50 dråber, via dråbeindsats, ikke forekommer sandsynlig. Varen er ikke drikkelig, og skal derfor ikke fastsættes til toldposition 22.08.

Varen er endvidere i modsætning til andre fødevarer, og ligesom der gælder for lægemidler, mærket med en advarsel om, at dosis ikke må overskrides. Denne dosis er bl.a. fastsat ud fra en vurdering af virkningen.

Endelig findes der lægemidler, som indeholder echinaceae, som er fritaget for spiritusafgift.

Såfremt varen bliver afgiftspligtig, med deraf følgende banderole, vil forbrugeren kunne forveksle kosttilskuddet med et nydelsesmiddel - vin eller spiritus, med risiko for, at varen bliver indtaget som en drikkevare. Det er vigtigt for forbrugersikkerheden at undgå forvirring vedrørende mærkning.

SKATs henvisning til afgørelse i en bindende tariferingsoplysning af 3. september 2009 vedrørende et homøopatisk lægemiddel er ikke sammenlignelig, idet der her er tale om et kosttilskud.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1:

"Der betales afgift her i landet af spiritus, herunder ethanol, over 1,2 pct. vol samt af vin og frugtvin mv. med et ethanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i denne lov. Af blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, og hvis blandingens alkoholindhold er på under 15 pct. vol., jf. Rådets forordning om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus, betales der derudover en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009."

Ifølge samme lovs § 2 fremgår det, at afgiften udgør 150 kr. pr. 1 liter 100 pct. etanolstyrke.

Det følger af spiritusafgiftslovens § 7, stk. 1- 3, at:

"Stk. 1. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 9 a, stk. 1.

Stk.2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter loven, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk.3. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer."

Af spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1 og 2, fremgår:

"Stk. 1. Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

1) er denaturerede,

2) anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende,

3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven,

4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer eller

5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.

Stk.2. Afgiftsfritagelsen efter stk. 1, nr. 2, kan betinges af et mindsteforbrug eller af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer."

Af Toldtariffens position 2208 fremgår:

"2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

(...)

2208.90. 69 00

14. Spiritusholdige limonader (ikke tilsat lægemidler).

15. Frugt- eller grønsagssafter tilsat alkohol med et alkoholindhold på over 0,5 % vol, bortset fra varer henhørende under pos 22.04.

16. Spiritusholdige drikkevarer, som i visse tilfælde betegnes kosttilskud, og som er bestemt til at bevare almindelig sundhed og velbefindende. De kan fx være fremstillet på basis af planteekstrakter, frugtkoncentrater, lecitin, kemikalier osv, og kan indeholde tilsatte vitaminer og jernforbindelser.

17. Drikkevarer, der fremtræder som vin, og som er en blanding af destilleret spiritus og frugtsaft og/eller vand, sukker, farvestoffer, aromastoffer eller andre bestanddele, bortset fra varer henhørende under pos 22.04.

18. Spiritus fremstillet ved destillation af gæret melasse af sukkerroer

(...)"

Det fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2006 af 20. juli 2006, om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur, bl.a. flydende produkter af forskellige planteekstrakter i en alkohol opløsning, med et anbefalet antal dråber som dosis, at alle disse varer skal tariferes som spiritus under position 2208.

Ifølge det oplyste er varen et kosttilskud, og dermed hverken registeret som naturlægemiddel eller lægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen.

Retten finder, at selskabet er omfattet af afgiftspligten jf. spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1, idet varen henhører under position 2208 og har et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol.

Selskabet skal som følge heraf registreres som oplagshaver, fra d. 1. januar 2011 således som anført af SKAT, jf. spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, hvorefter selskabet er berettiget til at fremstille, modtage og oplægge afgiftspligtige varer under suspension af afgiften, jf. øl- og vinafgiftslovens § 7, stk. 1.

Således som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten findes betingelserne for fritagelse ikke at være opfyldte, jf. spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1. Varen er således et kosttilskud, som er en fødevare. Alene et registreret lægemiddel eller naturlægemiddel kan anvendes med et medicinsk formål og dermed opfylde betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. bestemmelsen stk. 2.

For så vidt angår det af selskabet anførte om, at varen ikke er drikkelig, er dette uden afgørende betydning for afgiftspligten.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.