Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på cigaretter og røgtobak.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Midlertidigt registrerede varemodtagere
 • Vareafsender
 • Auktionssalg
 • Privatpersoner
 • Registrering.

Oplagshavere

Autorisationskrav

Virksomheder, der fremstiller cigaretter og røgtobak her i landet eller modtager cigaretter og røgtobak mv. fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver ved anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen. Se xTOBAKAL § 9, stk. 2x.

Registreringspligtig fremstillingsvirksomhed omfatter både fremstillingen i alle dens forskellige led eller færdiggørelsen af varerne, herunder pakning af varerne i detailsalgspakning.

Virksomheder, der er autoriseret for fremstilling af cigaretter og røgtobak, kan få tilladelse fra udlandet eller fra andre fremstillingsvirksomheder til at modtage upakkede varer. Se xTOBAKAL § 9, stk. 3x.

Virksomheder, der er autoriseret for at modtage cigaretter og røgtobak fra udlandet, kan kun modtage færdigpakkede varer fra udlandet.

Autoriserede oplagshavere er berettigede til under afgiftssuspensionsordningen, at

 • fremstille,
 • forarbejde,
 • oplægge,
 • modtage eller
 • afsende

varer uden afgift. Se xTOBAKAL § 9, stk. 1x.

►Krav om lokale som skal godkendes◄

►For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen.◄

►Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.◄

Se xTOBAKAL § 20x og ►§ 3 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 samt◄ TOBAKAL § 9x.

En autoriseret virksomhed skal som vilkår for Skatteforvaltningens godkendelse af lokalerne overholde de generelle krav til lokaler omfattet af en autorisation. Se TOBAKALbek § 10, stk. 2 og 3, og afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, for en beskrivelse af de generelle regler.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, som autoriseres efter tobaksafgiftsloven, skal stille en sikkerhed på mindst 10.000 kr. for skyldige afgifter. Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af Skatteforvaltningen efter en vurdering af risiko for afgiftstab, under hensyn til mængde eller art af varer, som virksomheden kan håndtere i henhold til sin registrering. Skatteforvaltningen kan stille krav om fuld sikkerhed for afgiften ved manglende rettidig betaling. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU. Se xTOBAKAL § 9, stk. 5x, og TOBAKALbek § 14.

Se også

Fjernsalg

Den, der sælger cigaretter eller røgtobak ved fjernsalg fra andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller lade sig registrere som midlertidig varemodtager her i landet, uanset omsætningens størrelse. Sælger kan vælge at lade sig autorisere eller registrere ved en herboende fiskal repræsentant. Virksomheden skal stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter. Se xTOBAKAL § 10 a, stk. 6,x og TOBAKALbek § 13 og § 14.

Fiskal repræsentant

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en herboende fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten, som skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet, skal autoriseres hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Se xTOBAKAL § 10 a, stk. 5,x og TOBAKALbek § 13 og § 14.

Råtobak

Import af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret hos Skatteforvaltningen for fremstilling af afgiftspligtige tobaksvarer. Se xTOBAKAL § 30, stk. 1x.

Midlertidigt registrerede varemodtagere

Virksomheder og institutioner mv., der modtager afgiftspligtige varer fra andre EU-lande som led i udøvelsen af deres erhverv, kan undlade at lade sig registrere som oplagshavere. Der er ikke adgang til varemodtagerregistrering af sådanne virksomheder mv. efter loven. Disse skal derfor - inden transporten påbegyndes - lade sig registrere som midlertidigt registrerede varemodtagere og anmelde transporten til Skatteforvaltningen og indbetale afgiften. Se xTOBAKAL § 10, stk. 1x.

Det er en betingelse for registrering, at virksomheden eller institutionen mv. er momsregistreret. Se TOBAKALbek § 11, stk. 1.

En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde,
 • en enkelt leverandør, og
 • en nærmere bestemt periode.

Se TOBAKALbek § 11, stk. 2.

Ved køb af varer fra lande uden for EU skal afgiften indbetales i forbindelse med varernes fortoldning.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Vareafsender

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv ønsker at afsende varer, der er indført fra steder uden for EU, til andre EU-lande under den afgiftssuspensionsordning, som gælder for harmoniserede afgifter, kan lade sig registrere som vareafsender. Se xTOBAKAL § 10, stk. 3x.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Auktionssalg

Auktionssalg af tobaksvarer er forbudt. Forbuddet omfatter dog ikke tvangsauktioner og auktioner, som er foreskrevet ved lov. Se xTOBAKAL § 28, stk. 4.x Ved auktionssalg indestår auktionsholder for, at auktionssalget sker efter lovens regler, og at afgiften af varerne, der sælges ved aktion, bliver korrekt angivet og betalt til Skatteforvaltningen. Se TOBAKALbek § 7, stk. 1.

Beskattede varer

Ved salg af varer, hvoraf der er betalt afgift, skal auktionsholder indestå for, at varerne ikke sælges på auktionen til en højere pris end den, som er påtrykt stempelmærket eller fremgår af prislisten for de pågældende varer. Se TOBAKALbek § 7, stk. 2, 1. pkt.

Ubeskattede varer

Varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, kan kun udleveres uden afgift til autoriserede oplagshavere. I andre tilfælde skal der betales afgift af varerne inden udlevering. Se TOBAKALbek § 7, stk. 2, 2. pkt.

For varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som købes på auktion med henblik på videresalg, skal punktafgiften beregnes på grundlag af de detailpriser, som varerne skal sælges til. Se TOBAKALbek § 7, stk. 3, 1. pkt.

For varer, der købes med henblik på privatforbrug, skal punktafgift af varerne beregnes på grundlag af budsummen inklusive salær og moms af salæret. Se TOBAKALbek § 7, stk. 3, 2. pkt.

For varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, indbetales afgiften enten ved brug af skyldners/boets autorisation som oplaghavere, eller ved at auktionsholder bliver autoriseret som oplagshavere.

Indsendelse af oplysninger

Auktionsholder skal umiddelbart efter auktionen indsende en opgørelse til Skatteforvaltningen over de katalognumre, der er solgt til autoriserede oplagshavere, og de katalognumre, hvoraf der er betalt afgift, eller hvoraf der som følge af udleveringen skal betales afgift. Se TOBAKALbek § 7, stk. 5.

Råtobak

Råtobak solgt på auktion, må kun udleveres til virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af afgiftspligtige varer, jf. xTOBAKAL § 30, stk. 1x. Se TOBAKALbek § 7, stk. 4.

Se også

Se også afsnit A.B.2.1 Generelt om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter, om konkursboets adgang til at fortsætte aktiviteter under en selvstændig registrering

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registrering

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 22.046 anvendes. Blanketten kan hentes på virk.dk.