Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for cigaretter og røgtobak og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser
 • Beregning af afgiften
 • Kommende afgiftssatser
 • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Cigaretter

Fra den 1. april 2020 udgør afgiften for cigaretter:

 • 173,79 øre pr. styk + 1,00 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms.

Se xTOBAKAL § 1, stk. 1x.

Afgiftsværdien for cigaretter - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgiften og moms. Se xTOBAKAL § 28, stk. 1x.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af Skatteforvaltningen skønnet detailpris. Se xTOBAKAL § 28, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3x.

Cigaretter, der udleveres i restaurationer mv., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan dog sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket, og som svarer til tillæg af betjeningsafgift, ferietillæg af betjeningsafgiften og moms af disse beløb. Se xTOBAKAL § 28, stk. 2, 2. pktx.

Fast pris

Virksomheder, der er autoriseret eller registreret for fremstilling eller modtagelse af cigaretter og røgtobak, skal håndhæve, at disse varer i detailhandlen ikke sælges til en anden pris end stempelmærkeprisen. Se lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer § 1, stk. 1.

Røgtobak

Røgtobak beskattes med to forskellige afgiftssatser alt efter, om der er tale om groftskåret eller finskåret røgtobak. Se afsnit E.A.10.1.2 om forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak.

Fra den 1. april 2020 er afgiften for:

 • Groftskåret røgtobak 1.300,90 kr. pr. kg
 • Finskåret røgtobak 1.350,90 kr. pr. kg.

Se xTOBAKAL § 1x, stk. 1.

Funktionærvarer

For funktionærvarer, dvs. varer, der normalt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

 • Cigaretter 6,71 øre pr. stk.
 • Groftskåret røgtobak 11,325 kr. pr. kg
 • Finskåret røgtobak 23,575 kr. pr. kg.

Se xTOBAKAL § 29x, stk. 3.

Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker med stempelmærker, der er påtrykt oplysninger om pakningsstørrelsen og om, at indholdet er funktionærvarer, som ikke må omsættes.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der normalt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.6 om stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter.

Beregning af afgiften

Følgende eksempler viser en beregning på afgift af henholdsvis cigaretter og røgtobak.

Eksempel: Beregning af cigaretafgift

Detailsalgspris for 20 styk cigaretter inkl. moms

 

55 kr.

Stykafgift

20 x 173,79 øre

34,758 kr.

Værdiafgift

55 kr. x 1 %

0,55 kr.

Tobaksafgift i alt

34,758 kr. + 0,55 kr.

35,308 kr.

Moms

55 kr. x 20 %

11,00 kr.

Tobaksafgift og moms i alt

35,308 kr. + 11 kr.

46,308 kr.

Eksempel: Beregning af afgift på røgtobak

Betegnelse

Mængde

Beløb

Groftskåret røgtobak

Dåse af 50 gram

0,05 kg x 1.300,90 kr.

65,045 kr.

Finskåret røgtobak

Dåse af 85 gram

0,085 kg x 1.350,90 kr.

114,8265 kr.

Kommende afgiftssatser

Fra den 1. januar 2022 ændres afgiften på cigaretter og røgtobak. Se lov nr. 1588 af den 27. december 2019 § 1, nr. 5, og § 3, stk. 3. Derefter vil afgifterne være:

 • For cigaretter: 193,54 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. xTOBAKAL § 28x
 • For groftskåret røgtobak: 1.500,90 kr. pr. kilogram
 • For finskåret røgtobak: 1.550,90 kr. pr. kilogram.

Satserne har alene virkning for varer, som fra og med den 1. januar 2022 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Se lovens § 3, stk. 4.

►Med lov nr. 1183 af 8. juni 2021 er der indført regler om, at ◄

 • ►cigaretter og røgtobak, der er overgået til forbrug, og som er påført stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, ikke må sælges i erhvervsmæssigt øjemed her i landet, når der er forløbet 3 måneder fra afgiftsforhøjelsens ikrafttræden. ◄
 • ►Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, må ikke opbevare cigaretter og røgtobak, som er påført stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 4 måneder fra afgiftsforhøjelsens ikrafttræden.◄

►Loven trådte i kraft den 1. juli 2021. De nævnte ændringer gælder ikke for afgiftsstigninger, der er trådt i kraft inden lovens ikrafttræden. Se TOBAKAL § 2, stk. 2 og 3, samt § 1, nr. 1, og § 3 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021 samt bemærkningerne til lovforslaget (L 221).◄

►Begrænsningen af salg af cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker (dvs. "clean-market") medfører, at det ikke er tilladt for grossister og detailhandlere m.v. at sælge cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 3 måneder, fra afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft. Begrænsningen medfører desuden, at det ikke er tilladt for grossister og detailhandlere m.v. at opbevare cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, efter 4 måneder fra afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft.◄

►Reglerne ændrer ikke ved, at autoriserede oplagshavere ikke må sælge cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, men som ikke er overgået til forbrug inden afgiftsforhøjelsens ikrafttræden.◄

►Bemærk◄

 • ►Skatteforvaltningen kan fra og med den 1. august 2021 til og med den 31. december 2021 mod fuld sikkerhedsstillelse udlevere stempelmærker til de autoriserede oplagshavere til følgende afgiftssatser:◄

  ►1) For cigaretter: 193,54 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. § 28.◄
  ►2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, er defineret som groftskåret røgtobak: 1.500,90 kr. pr. kilogram.◄
  ►3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, er defineret som finskåret røgtobak: 1.550,90 kr. pr. kilogram.◄

  ►Cigaretter og røgtobak med ovennævnte stempelmærker må ikke overgå til forbrug i perioden fra og med den 1. august 2021 til og med den 31. december 2021. Der gives kredit til og med den 31. december 2021 for ovennævnte stempelmærker, når stempelmærker til cigaretter er udleveret til og med den 1. december 2021, og når stempelmærker til røgtobak er udleveret til og med den 5. november 2021.◄

  ►Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, må til og med den 31. december 2021 ikke opbevare varer, som er påført ovennævnte stempelmærker.◄

  ►Se TOBAKAL § 6 a og § 1, nr. 2, i lov nr. 1183 af 8. juni 2021 samt bemærkningerne til lovforslaget (L 221).◄

 • ►§ 3 i lov 1588 af 27. december 2019 indeholder bl.a. værnsregler, men de er ophævet for cigaretter og røgtobak ved lov nr. 1183 af 8. juni 2021 for så vidt angår afgiftsstigningen pr. 1. januar 2022, da reglerne er overflødiggjort af forbuddet mod salg efter 3 måneder. Se § 2 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021 samt bemærkningerne til lovforslaget (L 221). ◄

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigaretter og røgtobak har tidligere udgjort:

  Cigaretter

01.01.2014-31.03.2020 

118,25 øre pr. stk. + 1 % 

  Røgtobak

01.01.2014-31.03.2020

Groftskåret røgtobak 738,50 kr. pr. kg

Fintskåret røgtobak 788,50 kr. pr. kg