Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for brug af stempelmærker.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om stempelmærker
 • Stempelmærkets udformning
 • Anskaffelse af stempelmærker
 • Påsætning af stempelmærker
 • Forbud mod salg.

Generelt om stempelmærker

Pakninger med cigaretter og røgtobak, som er beregnet til forbrug i Danmark, skal forsynes med stempelmærker. Se TOBAKAL § 2.

Stempelmærker bruges som led i beskatningen af cigaretter og røgtobak og har til formål at sikre, at punktafgiften er betalt på de varer, som sælges i Danmark. Cigaretter og røgtobak må derfor ikke sælges enkeltvis eller i løsvægt. Se TOBAKAL § 4, stk. 2.

Groftskåret røgtobak må dog godt sælges til brug på salgsstedet fx på vandpibecafeer. Salget skal efterfølgende kunne afstemmes med salgsstedets indkøb af stemplede pakninger. Se TOBAKAL § 4, stk. 3.

Stempelmærker fremstilles på Skatteforvaltningens foranstaltning og udleveres af Skatteforvaltningen til de autoriserede virksomheder. Se TOBAKAL § 6, stk. 1.

Pakninger med cigaretter skal ved fremstillingen eller senest ved modtagelsen fra udlandet forsynes med et stempelmærke. Se TOBAKAL § 2, 1. pkt. Pakninger med røgtobak skal forsynes med stempelmærke senest en måned efter varens modtagelse eller ved pakning. Se TOBAKAL § 2, 2. pkt.

Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshavere må kun modtage cigaretter og røgtobak som er korrekt emballeret og forsynet med stempelmærker. Se TOBAKAL § 4, stk. 1.

Cigaretter og rulletobak, der ikke er afgiftspligtige, forsynes med et sikkerhedsmærke, se § 31 b i lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. juni 2021 om tobaksvarer mv. . Skatteforvaltningen udsteder sikkerhedsmærkerne, og den, der markedsfører cigaretter og rulletobak, skal sikre, at hver enkeltpakning med cigaretter eller rulletobak er påført et sikkerhedsstempelmærke. Se § 22 b i tobaksvareloven.

"Rulletobak" er et begreb, der er defineret i tobaksvarelovens § 2, nr. 4, som tobak, der kan anvendes til fremstilling af cigaretter af forbrugere eller detailsalgssteder. Et tilsvarende begreb findes hverken i TOBAKAL eller TOBAKALbek, og det er Skatteforvaltningens opfattelse, at begreberne i TOBAKAL og tobaksvareloven som udgangspunkt ikke er sammenlignelige. I denne konkrete sammenhæng er det dog Skatteforvaltningens vurdering, at der ved tobaksvarelovens "rulletobak" skal forstås "fintskåret røgtobak" som defineret i TOBAKALbek § 3.

Tobaksvareloven hører under Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde, og spørgsmål til loven henvises derfor til Sundheds- og Ældreministeriet.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.6.2 om emballering af cigaretter og røgtobak.

Stempelmærkets udformning

Stempelmærker til cigaretter leveres i format 25 x 44 mm på ark af 60 stk. og henholdsvis 19 x 45 mm og 18 x 32 mm på ark af 80 stk.

Stempelmærker til røgtobak leveres i format 22,65 x 40 mm, 25 x 44 mm, 18 x 40 mm og 18 x 44 mm på ark af 60 stk. og som selvklæbende mærker med størrelsen 13 x 85 mm.

Mærkerne er ved udleveringen påtrykt "Danmark" og "Tobaksafgift betalt" samt følgende individuelle påtryk:

 • Cigaretter: Betegnelsen "Cigaretter" samt antal, detailpris og afgiftskode
 • Røgtobak: Betegnelsen "Pibetobak" eller "Finskåren røgtobak" og vægten i gram samt afgiftskode.

Det er tilladt virksomheden at forsyne mærkerne med bl.a. datomærkning.

Sikkerhedsmærkerne uden afgift leveres i samme format og med samme individuelle påtryk, dog er disse mærker ved udleveringen påtrykt "Danmark", "Duty Free" og "Afgiftsfri". Det er også tilladt virksomheden af forsyne sikkerhedsmærkerne uden afgift med bl.a. datomærkning.

Anskaffelse af stempelmærker

Ved bestilling af stempelmærker bruges blanket 29.003 - bestilling af stempelmærker til tobaksprodukter. 

Leveringstiden for mærkerne er ca. 5 dage, dog 10 dage for de aflange selvklæbende stempelmærker. 

Efter TOBAKAL § 28, stk. 1, er den afgiftspligtige værdi cigaretternes højeste detailpris inklusive tobaksafgift og moms og uden rabatfradrag af nogen art. Den højeste detailsalgspris, der skal trykkes på stempelmærket, må derfor ikke være lavere end tobaksafgiften og momsen. Efter de gældende afgiftssatser betyder det, at stempelmærkeprisen ikke må være under 44 kr. Dette fremgår også af svaret på SAU (alm. del) spørgsmål nr. 54 af den 28. oktober 2020.

Sikkerhedsmærker uden afgift anskaffes ved bestillingsseddel nr. 29.096.

Se også

Se også afsnit

 • E.A.10.1.5. Afgiftens størrelse og beregning
 • E.A.10.1.7.2. Afregning og indbetaling af afgift om betaling af afgift.

Påsætning af stempelmærker

Stempelmærker skal påsættes på følgende måde for at overholde kravet i TOBAKAL § 2:

Stempelmærkerne skal påsættes pakningerne på en sådan måde, at de ikke kan løsnes uden at blive ødelagt.

På pakninger, der er forsynet med et omslag af cellofan, skal mærket anbringes under dette omslag. På varer, der modtages fra udlandet med cellofanomslag, kan mærket dog anbringes på det ydre omslag.

Mærker til cigaretter skal som hovedregel anbringes således, at pakningerne kun kan åbnes samtidig med, at mærket brydes. På pakninger af hard box-typen, dvs. papæsker med låg, kan mærket dog anbringes på pakningens bagside.

Mærker til røgtobak kan valgfrit anbringes på pakningens bund, låg eller side.

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at tobaksvarer, der er bestemt til gratis udlevering som smagsprøver, pakkes i engrospakninger eller lignende, som derefter forsynes med mærker svarende til det samlede indhold af tobak. Det er en betingelse, at smagsprøverne er pakket i mindre pakninger, der i størrelse adskiller sig væsentligt fra den normale salgsemballage.

Tilladelsen er i øvrigt betinget af, at mærket anbringes således, at engrospakningen kun kan åbnes samtidig med, at mærket brydes.

Stempling

Før udleveringen fra virksomheden skal stempelmærkerne stemples med virksomhedens navn eller anonymitetsmærke i et af de ledige felter på mærket. Virksomhedens anonymitetsmærke skal forud godkendes af Skatteforvaltningen. Betalingen for påtrykningen sker direkte til trykkeriet.

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at påtrykning med virksomhedens navn eller anonymitetsmærke sker hos trykkeriet.

Påsætning af stempelmærker og stempling i udlandet

Virksomheden kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få tilladelse til stempling på produktionsstedet i udlandet, herunder i Københavns Frihavn.

Tilladelsen vil bl.a. være betinget af, at

 • virksomheden i stempelmærkeregnskabet gør rede for indkøb og anvendelse af mærkerne.
 • der ved hver forsendelse til udlandet udfærdiges en skriftlig anmeldelse i to eksemplarer med oplysninger om antallet af udførte mærker for hver vareart (påtryk) samt navn og hjemsted på den udenlandske modtager af mærkerne. Det ene eksemplar afgives til Skatteforvaltningen, mens det andet vedlægges stempelmærkeregnskabet.
 • stempling af mærker skal ske efter de almindelige regler og være foretaget før indførslen.
 • ledsagedokument/fortoldningsangivelse indeholder oplysning om, at varerne er forsynet med dansk stempelmærke.

Påsætning af sikkerhedsstempelmærker uden afgift

Det følger af bekendtgørelse nr. 1012 af den 1. oktober 2019 § 1, at sikkerhedsstempelmærker skal påføres enkeltpakninger af tobaksvarer på en sådan måde, at:

 • de på ingen måde er skjult eller brydes heller ikke af prismærker eller andre elementer, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, i al den tid en tobaksvare markedsføres, og
 • de er beskyttet mod at blive udskiftet, genanvendt eller ændret på nogen måde.

Forbud mod salg

Det er forbudt at sælge eller udlåne modtagne stempelmærker. Se TOBAKAL § 6, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.9.2 om tilbagebetaling af stempelmærkeværdien.