Regel

Med undtagelse af de nedenfor beskrevne tilfælde kan autoriserede oplagshavere levere varer ubeskattet efter de generelle regler i afsnit E.A.1.7. Se TOBAKAL § 29.

Prøver

Fremstillingsvirksomheder kan ubeskattet udtage cigaretter og røgtobak, hvis det kun er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne. Varer, der udleveres som handelsprøver (smagsprøver mv.), skal beskattes.

Tyveri

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for cigaretter og røgtobak, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, jf. SKM2002.149.HR. Se TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.

For stempelmærker, der som følge af tyveri er beskattet i et andet EU-land, ydes der imidlertid godtgørelse. Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelse Kommentarer
Højesteretsdomme

SKM2002.149.HR

Højesteret fastslår i dommen, at der skal svares tobaksafgifter og moms af varer, som var gået tabt ved tyveri.

Dommen fortolker omfanget af fritagelsen i TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.