Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Lovens baggrund
 • Historik.

►Bemærk◄

►Nedenstående afsnit beskriver de regler, der gælder fra og med den 13. februar 2023. De regler, der gælder for perioden til og med den 12. februar 2023, er senest beskrevet i Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit E.A.10.2.1 Regel og lovgrundlag.◄

Regel

Der skal betales afgift her i landet af cigarer, cerutter og cigarillos efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021 om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) med senere ændringer (TOBAKAL). Se TOBAKAL § 7.

Lovens baggrund

Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos fremgår af TOBAKAL. Se afsnit E.A.10.1 om afgift af cigaretter og røgtobak.

Loven er bl.a. ændret ved:

 • § 1 og § 3 i lov nr. 1588 af den 27. december 2019 med senere ændringer - indeholder forhøjelser af afgifterne på tobak og overgangsbestemmelser.
  • § 1 og 3 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021. Der er indført regler om "clean-market" for cigaretter og røgtobak, og samtidig er værnsreglerne ophævet for cigaretter og røgtobak for så vidt angår afgiftsforhøjelsen, der finder sted pr. 1. januar 2022. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Værnsreglerne ifølge § 3 i lov 1588 af 27. december 2019 finder dog stadig anvendelse for cigarer, cerutter og cigarillos.
  • § 3 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 hvor der er indført et eksplicit krav om at have et godkendt lokale ved autorisation som oplagshaver, dog ikke ved autorisation som oplagshaver for fjernsalg fra andre EU-lande. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

  ►[Efter redaktionens slutning er der med hjemmel i tobaksafgiftsloven udstedt bekendtgørelse nr. 150 af 10. februar 2023 om tobaksafgifter. Bekendtgørelsen trådte, ligesom lovændringerne i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, i kraft den 13. februar 2023 og bekendtgørelsen ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 186 af 26. februar 2013. I vejledningen omtales den som TOBAKALbek.

  Bemærk

  Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 150 af 10. februar 2023 er indarbejdet i denne udgave af vejledningen, men bekendtgørelsen er først offentliggjort den 10. februar 2023 og trådte i kraft den 13. februar 2023 - dvs. efter redaktionens slutning.

  De regler, der var gældende frem til ændringslovens og bekendtgørelsens ikrafttræden den 13. februar 2023, fremgår af Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit E.A.10.2.1 (Red. 30. marts 2023)]◄

  Reglerne om afgift af cigarer, cerutter og cigarillos er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak. Direktivet er en kodifikation ("sammenskrivning") af direktiverne nr. 79 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, nr. 80 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter og nr. 59 af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift.

  ►Reglerne for forsendelse og kontrol af forarbejdet tobak er harmoniseret i Rådets direktiv (EU) 2020/62 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) Bestemmelserne i det omarbejdede direktiv gennemføres ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 med ikrafttrædelse den 13. februar 2023. Se afsnit E.A.1.8 om reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter.◄

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.8 om forsendelse og kontrol af varer omfattet af harmoniserede afgifter.

  Historik

  Afgiften af cigarer mv. blev indført i 1917.

  Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EU's bestemmelser, fordi afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.