Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Lovens baggrund
 • Historik.

Regel

Der skal betales afgift her i landet af cigarer, cerutter og cigarillos efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021 om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) med senere ændringer (TOBAKAL). Se TOBAKAL § 7.

Lovens baggrund

Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos fremgår af TOBAKAL. Se afsnit E.A.10.1 om afgift af cigaretter og røgtobak.

Loven er bl.a. ændret ved:

 • § 1 og § 3 i lov nr. 1588 af den 27. december 2019 med senere ændringer - indeholder forhøjelser af afgifterne på tobak og overgangsbestemmelser.
  • § 1 og 3 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021. Der er indført regler om "clean-market" for cigaretter og røgtobak, og samtidig er værnsreglerne ophævet for cigaretter og røgtobak for så vidt angår afgiftsforhøjelsen, der finder sted pr. 1. januar 2022. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Værnsreglerne ifølge § 3 i lov 1588 af 27. december 2019 finder dog stadig anvendelse for cigarer, cerutter og cigarillos.
  • § 3 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 hvor der er indført et eksplicit krav om at have et godkendt lokale ved autorisation som oplagshaver, dog ikke ved autorisation som oplagshaver for fjernsalg fra andre EU-lande. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

  Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 186 af 26. februar 2013, der bl.a. indeholder definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter. I vejledningen omtales denne som TOBAKALbek.

  Reglerne om afgift af cigarer, cerutter og cigarillos er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak. Direktivet er en kodifikation ("sammenskrivning") af direktiverne nr. 79 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, nr. 80 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter og nr. 59 af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift.

  Reglerne for forsendelse og kontrol af forarbejdet tobak er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Direktivet er bl.a. ændret ved Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019, hvor der indføres afgiftsfritagelse for varer der leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker mv. Reglerne gennemføres ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og træder i kraft 1. juli 2022. Rådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv. Bestemmelserne i det omarbejdede direktiv gennemføres ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og træder i kraft den 13. februar 2023. Se afsnit E.A.1.8 om reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.8 om forsendelse og kontrol af varer omfattet af harmoniserede afgifter.

  Historik

  Afgiften af cigarer mv. blev indført i 1917.

  Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EU's bestemmelser, fordi afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.