Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for cigarer, cerutter og cigarillos og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Kommende satser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Cigarer, cerutter og cigarillos

Afgiften af cigarer mv. er fra og med den 1. april 2020 101,01 øre pr. stk. + 10 pct. af detailprisen efter xTOBAKAL § 28x, dog skal afgiften samt den beregnede moms af detailprisen fastsat efter xTOBAKAL § 28 xmindst udgøre i alt 202,90 øre pr. stk. Se xTOBAKAL § 7x og lov nr. 1588 af den 27. december 2019, § 1, nr. 7.

Afgiftsværdien for cigarer, cerutter og cigarillos - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgiften og moms. Se xTOBAKAL § 28, stk. 1x.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af Skatteforvaltningen skønnet detailpris. Se xTOBAKAL § 28, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3x.

Stykafgiften og minimumsafgiften er fremover således:

Afgifter cigarer, cerutter og cigarillos

År

Stykafgift,

øre pr. stk.

Værdiafgift,

% af detailpris

Minimumsafgift,

øre pr. stk. inkl. moms

1. april 2020 til
31. december 2021

101,01

10

202,90

1. januar 2022 
og frem

118,51

10

227,90

Se lov nr. 1588 af den 27. december 2019 § 1, nr. 7-8, og § 3, stk. 2-3.

Funktionærvarer

For funktionærvarer, dvs. varer, der sædvanemæssigt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

Cigarer, cerutter og cigarillos over 3,15 g pr. stk. 8,5 øre pr. stk.

Cigarer, cerutter og cigarillos på højst 3,15 g pr. stk. 6,025 øre pr. stk.

Se xTOBAKAL § 29, stk. 3x.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der sædvanemæssigt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

Fremstilling til eget forbrug

Skatteforvaltningen kan tillade faglærte tobaksarbejdere, som på grund af alder er ophørt med at være beskæftiget i faget, at købe råtobak til fremstilling af cigarer, cerutter og cigarillos til eget forbrug. Afgiften skal i sådanne tilfælde betales med 35 kr. pr. kg råtobak.

Beregning af afgiften

Følgende eksempel viser beregning af afgift fra og med den 1. april 2020 til og med den 31. december 2021 på henholdsvis cigarillos med minimumsafgift og cigarer:

 

Cigarillos

Cigarer

Detailsalgspris for 20 stk.

 

59,00 kr.

 

1.300 kr.

Stykafgift = 20 x 1,0101 kr.

 

20,202 kr.

 

20,202 kr.

Værdiafgift = 10 %

 

5,90 kr.

 

130,00 kr.

Moms 20 % af detailsalgspris =

 

11,80 kr.

 

260,00 kr.

Moms + afgift

37,902 kr.

410,202 kr.

Minimumsafgift = 20 x 2,029 kr.

-stykafgift

-værdiafgift

-moms

40,58 kr.

-20,202 kr.

-5,90 kr.

-11,80 kr.

 

40,58 kr.

-20,202 kr.

-130,00 kr.

-260,00 kr.

 

= tillæg pga. minimumssats

 

2,678 kr.

 

0,00 kr.

Tobaksafgift i alt

 

28,78 kr.

 

150,202 kr.

Afgifter + moms i alt

 

40,58 kr.

 

410,202 kr.

Kommende afgiftssatser

Fra den 1. januar 2022 ændres afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos. Se lov nr. 1588 af den 27. december 2019 § 1, nr. 8, og § 3, stk. 3. Derefter vil afgiften være:

  • Stykafgift: 118,51 øre pr. stk.
  • Værdiafgift: 10 pct. af detailprisen efter xTOBAKAL § 28x
  • Minimumsafgift: 227,90 øre pr. stk. inkl. moms.

Satserne har alene virkning for varer, som fra og med den 1. januar 2022 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Se lovens § 3, stk. 4.

Ændringslovens § 3 indeholder en værnsregel, der skal sikre, at der ikke sker væsentlige lageropbygninger til de hidtidige afgiftssatser i perioden til og med den 31. december 2021. ►Ændringslovens værnsregler for cigaretter og røgtobak er ophævet for så vidt angår afgiftsstigningen pr. 1. januar 2022 som følge af indførelse af regler om "clean-market". I samme forbindelse er der sket konsekvensrettelser af styknumre i ændringslovens § 3. Se lov nr. 1183 af 8. juni 2021.◄

Værnsreglen er udformet således, at hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven fra og med den 1. april 2020 til og med den 31. december 2021 lader flere end 5 pct. cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, jf. xTOBAKAL § 8x, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 640 dage, anses den mængde, der overstiger de 5 pct., som overgået til forbrug den 1. januar 2022 og vil blive efterreguleret i henhold til de i § 1, nr. 8, fastsatte afgiftssatser. Se ændringslovens § 3, stk. ►16, jf. § 2 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021.◄

Ved afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos en virksomhed normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, tages udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019. Antallet ganges herefter med 640. Se lovens § 3, stk. ►17◄, jf. § 9 i lov nr. 168 af den 29. februar 2020 ►og § 2 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021.◄

For virksomheder, der for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug pr. den 1. januar 2019 eller senere, tages der i afgørelsen udgangspunkt i en anden periode. Se lovens § 3, stk. ►18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25, jf. § 5 i lov nr. 871 af 14. juni 2020 og § 2 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021.◄

Værnsreglen finder ikke anvendelse på virksomheder, der for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug pr. den 1. juli 2021 eller senere. Se lovens § 3, stk. ►26, jf. § 2 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021.◄

Virksomheder, der er koncernforbundne, betragtes som en enkelt virksomhed. Se lovens § 3, stk. ►27, jf. § 2 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021.◄

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigarer, cerutter og cigarillos har tidligere udgjort:

01.01.2017 - 31.12.2017

50,9 øre pr. stk. + 10 % af detailprisen - dog minimumsafgift 131,3 øre pr. stk. inkl. moms

01.01.2018 - 31.12.2018

51,8 øre pr. stk. + 10 % af detailprisen - dog minimumsafgift 132,6 øre pr. stk. inkl. moms

01.01.2019 - 31.03.2021

52,7 øre pr. stk. + 10 % af detailprisen - dog minimumsafgift 133,9 øre pr. stk. inkl. moms