Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse og afregning af afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde
  • Afregning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden for autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere er kalendermåneden. Se xTOBAKAL § 11, stk. 1 og 2x.

I andre tilfælde skal den afgiftspligtige mængde og omsætning af varer, der er erhvervet eller modtaget, opgøres for hvert enkelt tilfælde. Se xTOBAKAL § 11, stk. 3x.

Se også

Se også afsnit E.A.1.3 Afgiftens størrelse og afgiftsperioden.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde som mængden af varer og omsætning, der er udleveret fra oplaget i afgiftsperioden. Se xTOBAKAL § 11, stk. 1x.

Varerne skal regnes med til udleveringen, uanset om de er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde.

Varer, der er

  • overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer
  • udleveret som handelsprøver og lignende
  • udtaget til forbrug i virksomheden

regnes også med til den afgiftspligtige udlevering.

Bemærk

Cigarer, cerutter og cigarillos, som kun udtages i den hensigt at prøve varens beskaffenhed, skal ikke medregnes i den afgiftspligtige mængde. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne.

Fradrag af varer i den afgiftspligtige mængde

Autoriserede oplagshavere kan fradrage varer i den afgiftspligtige mængde, der er

Bemærk

Cigarer, cerutter og cigarillos, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, kan ikke fradrages i den afgiftspligtige mængde. Se SKM2002.149.HR.

Se også

  • Se også afsnit E.A.1.6 om opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi
  • Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
  • Se også afsnit E.A.10.2.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode opgøre mængden og den afgiftspligtige værdi af cigarer, cerutter og cigarillos, som de har modtaget i afgiftsperioden. Se xTOBAKAL § 11, stk. 2x.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Afregning

Autoriserede oplagshavere skal senest den 15. i den efterfølgende måned efter udløbet af afgiftsperioden, angive den udleverede afgiftspligtige mængde og betale afgiften til Skatteforvaltningen. Se xTOBAKAL § 13, stk. 1x.

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned angive mængden af cigarer, cerutter og cigarillos, som virksomheden har modtaget i perioden og betale afgiften til Skatteforvaltningen. Se xTOBAKAL § 13, stk. 1x.

Det er obligatorisk at indberette afgiften digitalt for perioder efter den 1. juli 2013. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Angivelse og indbetaling sker efter reglerne i OPKL §§ 2-8.

Se også

Se også afsnit A.B.4.4.1 om periode, frist og metode for at angive og betale afgift.

Forlængelse af kredittiden

Skatteforvaltningen kan give virksomheden en kredit på 2 måneder mod fuld sikkerhed for afgiftsbeløbet. Se xTOBAKAL § 13, stk. 1x.

Eksempel

Indbetaling af afgift, som fx normalt skulle ske senest den 15. marts, kan udskydes indtil den 15. maj.

Ansøgningen om kredit sendes til Skatteforvaltningen med oplysning om størrelsen af det beløb, der ønskes henstand med, og den sikkerhed, som virksomheden kan stille.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteretsdomme

SKM2002.149.HR

Højesteret fastslår i dommen, at der skal svares tobaksafgifter og moms af varer, som var gået tabt ved tyveri.

Dommen fortolker omfanget af fritagelsen i TOBAKAL § 29, stk. 1, nr. 4.