Dato for udgivelse
11 Dec 2012 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2012 08:35
SKM-nummer
SKM2012.726.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, B-3126-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Genoptagelse, ekstraordinær
Resumé

Selskab fik medhold i påstand om, at det var med urette, at Landsskatteretten havde nægtet at imødekomme en begæring om nedsættelse af skatteansættelsen i henhold til den dagældende bestemmelse i skattestyrelseslovens § 28, stk. 1. Det skete, efter at Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle.

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 28 (dagældende)
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.10.2.3.3

Parter

H1 A/S
(advokat Hans Severin Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Taber Rasmussen, Karen-Anke Tørring og Christina Breinstrup (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er aflagt den 8. april 2010 ved byretten og ved kendelse af 22. oktober 2010 henvist til Østre Landsret, har sagsøgeren, H1 A/S, nedlagt følgende påstande:

Principalt

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at det er med urette, at Landsskatteretten ved kendelse af 19. december 2002 har nægtet at imødekomme sagsøgers anmodning i henhold til den dagældende skattestyrelseslovs § 28, stk. 1, om nedsættelse af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 1994 (skatteåret 1995/96) med 331,6 mio. kr. vedrørende primoregulering af varelager, og at sambeskatningsindkomsten for indkomståret 1994 følgelig skal nedsættes med 331,6 mio. kr.

Subsidiært

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at det er med urette, at Landsskatteretten ved kendelse af 9. marts 2010 har stadfæstet SKATs afslag på sagsøgers anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 1994 (skatteåret 1995/96) med henblik på nedsættelse af sambeskatningsindkomsten med 331,6 mio. kr. vedrørende primoregulering af varelager, og at sagen følgelig skal hjemvises til SKAT.

Under sagen har sagsøgte ved skrivelse af 9. oktober 2012 taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens principale påstand. Som følge heraf dømmes sagsøgte i overensstemmelse med denne påstand.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger for landsretten til H1 A/S med i alt 850.000 kr. Beløbet omfatter retsafgift samt udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Beløbet er fastsat efter et samlet skøn over sagens værdi, kompleksitet og forløb. Sagen var berammet til hovedforhandling til foretagelse over tre retsdage fra den 12. november 2012.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at det er med urette, at Landsskatteretten ved kendelse af 19. december 2002 har nægtet at imødekomme sagsøgers anmodning i henhold til den dagældende skattestyrelseslovs § 28, stk. 1, om nedsættelse af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 1994 (skatteåret 1995/96) med 331,6 mio. kr. vedrørende primoregulering af varelager, og at sambeskatningsindkomsten for indkomståret 1994 følgelig skal nedsættes med 331,6 mio. kr.

I sagsomkostninger for landsretten skal sagsøgte, Skatteministeriet, betale 850.000 kr. til sagsøgeren, H1 A/S.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.