Indhold

Dette afsnit handler om bøde for overtrædelse af reglerne i Miljøministeriets pantbekendtgørelse om pantmærkning af emballage og om tilmelding af producenter, importører mv. af pantpligtige emballager og tilmelding af emballagetyper.

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen fører i henhold til samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen tilsyn med overholdelse af visse regler i pantlovgivningen. Skatteforvaltningen har således som tilsynsmyndighed opgaven med kontrol og ansvarsbehandling vedrørende pantmærkning samt tilmelding af importør og emballage til Dansk Retursystem A/S.

 Afsnittet indeholder:

 • Definitioner

 • Pligt til at pantmærke emballage

 • Pligt til at tilmelde sig som udbyder eller mellemhandler og tilmelde emballagetyper, der skal importeres 

 • Om mærkning af emballage

 • Om tilmelding

 • Om fremstilling af pantmærker til primær mærkning

 • Om håndtering af pantetiketter til sekundær mærkning

 • Om bevaring eller beslaglæggelse af varer eller emballager

 • Om bemyndigelse til at pålægge straf

 • Regel

 • Bødeniveau

 • Kumulation

 • Gentagelsesvirkning 

 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Definitioner

Udbydere er producenter og importører.

Mellemhandler er grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere.

Se øvrige definitioner i pantbekendtgørelsens § 2.

Pligt til at pantmærke emballage

Enhver, som markedsfører engangsemballage med drikkevarer i Danmark, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant sikre, at engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med reglerne i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen). Se pantbekendtgørelsens § 24, stk. 1.

Udbydere skal sikre, at engangsemballager er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S og mærket, når emballagerne henstår inden for en radius af 1 km fra det sted, hvor emballagerne markedsføres. Se pantbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

Enhver, som køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af engangsemballager med drikkevarer i Danmark med henblik på markedsføring, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant sikre, at engangsemballagen er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsens § 24, stk. 3

Pligt til at tilmelde sig som udbyder eller mellemhandler og tilmelde emballagetyper, der skal importeres

Udbydere skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S senest samtidig med tilmelding af produkt- og emballagetyper. Se pantbekendtgørelsens § 10, stk. 2-5. Mellemhandlere skal tilmelde sig senest samtidig med, at mellemhandleren påtænker at markedsføre produkt- eller emballagetypen. Se pantbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Importører skal tilmelde hver produkt- og emballagetype omfattet af bekendtgørelsen, som påtænkes markedsført i Danmark, til Dansk Retursystem A/S. Tilmeldingen af produkt- og emballagetyper skal ske senest 4 uger før den første erhvervsmæssige import af den pågældende produkt- og emballagetype. Se pantbekendtgørelsens § 10.

Om mærkning af emballager

Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2, fastsat regler i pantbekendtgørelsens § 24 om tilmelding og pantmærkning.

Om tilmeldinger

Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 3, fastsat regler i §§ 9 og 10 i pantbekendtgørelsen om tilmelding til Dansk Retursystem A/S af dels udbydere og mellemhandlere og dels produkt- og emballagetyper.

Om fremstilling af pantmærker til primær mærkning

Enhver, der fremstiller pantmærker, som påtrykkes direkte på emballagen eller på emballagens primære etiket, skal have tilladelse fra Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsen § 27, stk. 1.

Enhver, som køber eller sælger m.v. emballager med primær mærkning, skal sikre at mærkningen er fremstillet med tilladelse fra Dansk Retursystem A/S.

Om håndtering af pantetiketter til sekundær mærkning

Det er kun Dansk Retursystem A/S, der udsteder og udleverer selvklæbende pantetiketter til sekundær mærkning. Se pantbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Det er kun udbydere og de ansvarlige for udstillinger og messer, som er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, der kan købe og få udleveret selvklæbende pantetiketter. Se pantbekendtgørelsens § 28, stk. 2 og § 31, stk. 1.

►I SKM2021.583.BR blev T i en prøvesag dømt for at have købt løse pantmærker af andre end Dansk Retursystem A/S.◄

Om bevaring eller beslaglæggelse af varer eller emballager

Skatteforvaltningen eller politiet på Skatteforvaltningens vegne kan under iagttagelse af retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse tage partier af produkter, varer eller emballager, der henstår hos producenter, importører eller forhandlere m.v., i bevaring, hvis der konstateres overtrædelse af reglerne om mærkningskrav eller manglende tilmelding til pant- og returordninger i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3. Se miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 1

Efter miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 2, kan de samme myndigheder tage produkter, varer eller emballager under transport mellem det danske toldområde og toldområdet i et andet EU-land i bevaring, hvis der konstateres overtrædelser af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3.

Om bemyndigelse til at pålægge straf

Efter miljøbeskyttelseslovens § 80, kan miljøministeren bemyndige en anden statslig myndighed til at udøve de beføjelser, som fremgår af loven. Efter pantbekendtgørelsens § 98, fører Skatteforvaltningen tilsyn med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsens kapitler 4-6 og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af miljøbeskyttelseslovens § 110 a, stk. 1, og § 111 a.

Regel

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • markedsfører, køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af engangsemballager i strid med kravet om pantmærkning efter pantbekendtgørelsens § 24.

Se pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 5 og 11.

Der kan, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, pålægges bødestraf, hvis

Bemærk

Der kan pålægges bødestraf, selvom overtrædelsen er begået med simpel uagtsomhed.

Der er i miljøbeskyttelseslovens § 110 a indført hjemmel til, at Skattestyrelsens straffesagsenheder kan udstede administrative bødeforelæg.

Bødeniveau

Overtrædelse første gang af reglerne i pantbekendtgørelsens § 24 om pantmærkning straffes med en bøde på 5.000 kr. Det fremgår af lovforslaget til lov nr. 408 af 8. maj 2006, at bødestørrelsen er fastslået ved prøvesager.

Skatteministeriet har forelagt Rigsadvokaten en række byretsdomme og en landsretsdom vedrørende overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 1. gangstilfælde. I byretsdommene og ved Østre Landsrets SKM2012.659.ØLR har retten i overensstemmelse med lovforarbejderne udmålt bøden for overtrædelse af henholdsvis pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 til 5.000 kr. pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde.

Rigsadvokaten har tiltrådt, at de afsagte domme kan danne grundlag for udstedelse af administrative bødeforelæg på 5.000 kr. for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens § 9 og på 5.000 kr. for overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 10 pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde.

Overtrædelse af reglerne om salg, overdragelse, køb eller modtagelse af pantmærker eller pantetiketter straffes med bøde. Se pantbekendtgørelsens § 27 og § 28. Da der ikke foreligger en bødepraksis, skal der anlægges prøvesager ved domstolene for at få fastslået et passende bødeniveau.

Kumulation

Efter miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 8, kan bøder for overtrædelse af flere regler og forskrifter fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3, sammenlægges.

Er de samme regler og forskrifter og en eller flere skatte- og afgiftslove overtrådt, kan bøderne for hver af overtrædelserne ligeledes sammenlægges.

Gentagelsesvirkning

Rigsadvokaten har tiltrådt, at der udstedes administrative bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 2. og 3. gangstilfælde. Det sker med henvisning til forudsætningerne i lovbemærkningerne om, at bøden for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsen udmåles på samme måde som bøden for overtrædelse af punktafgiftslovene i colalovgivningen samt til, at domstolene i de forelagte domme har tiltrådt, at udmåling af bøden for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 1. gangstilfælde skal ske i overensstemmelse med de forudsætninger, der fremgår af lovforarbejderne.

Rigsadvokaten har tidligere tilkendegivet, at foreliggende domspraksis, herunder Østre Landsrets dom af 23. september 2009 (SKM2009.654.ØLR), kan danne grundlag for udstedelse af administrative bødeforelæg på 10.000 kr. og 12.500 kr. for overtrædelse i henholdsvis 2. og 3. gangstilfælde af punktafgiftslovene i colalovgivningen og reglerne om pantmærkning. Se tidligere styresignal af 15. december 2009 (SKM2009.815.SKAT) herom.

Rigsadvokaten finder ikke uden støtte i retspraksis at kunne tiltræde, at overtrædelse af pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 (tilmeldingsreglerne) og § 24 (pantmærkningsreglen) kan tillægges indbyrdes gentagelsesvirkning ved udstedelse af administrative bødeforelæg. 

Da der ikke foreligger en bødepraksis for overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 27 og § 28, skal der anlægges prøvesager ved domstolene for at få fastlagt et bødeniveau for gentagelsestilfælde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2014.651.ØLR

T var tiltalt for at have markedsfør 28 engangsemballager med falske pantmærker, for ikke have opbevaret følgesedler/kvitteringer for afgiftspligtige mineralvand i forretningen samt for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab vedrørende disse.

T forklarede, at varerne var i butikken, da han overtog den. Han havde ikke fået følgesedler eller kvitteringer på varerne. Han vidste ikke, at der var falske pantmærker på sodavandene, og han vidste ikke, at han skulle tjekke pantmærkerne.

Byretten dømte T i overensstemmelse med tiltalen og pålagde T en bøde på 10.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fastslog, at overtrædelser af mineralvandsafgiftsloven begået før lovens ophævelse fortsat kunne bedømmes efter STRFL § 3, stk. 1, 2. pkt.

SKM2009.654.ØLR

SKM2009.815.SKAT

T har en kiosk. Ved kontrol i 2006 havde man fundet mineralvand, spiritus og øl udbudt til salg. T havde ikke i forretningslokalet opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, og T havde ikke kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

T var to gange tidligere idømt bøde for overtrædelse af punktafgiftslove.

Byretten fandt T skyldig i anklagen og fandt, at bøden i tredjegangstilfælde skulle være 15.000 kr. for hver overtrædelse eller 75.000 kr. i alt. Byretten begrundede bødestørrelsen med, at der var tale om tredjegangsovertrædelse, og at der efter der efter reglerne og forarbejderne forudsættes fastsættelse af væsentligt højere bøder. Der er ligeledes fastsat i reglerne, at der skal fastsættes en bøde for hver overtrædelse, og at der skal ske fuldstændig kumulation af bøderne.

Landsretten fandt, at der var tale om tredjegangstilfælde, uanset at tiltalte ikke tidligere er straffet for spiritusafgiftsloven.

Landsretten fandt, at der under henvisning til bemærkningerne til lov nr. 408 af 8. maj 2006, hvorefter en bøde i 3. og 4. gangstilfælde bør være klart højere end det dobbelte af 5.000 kr., findes bøden for de af tiltalte begåede overtrædelse passende at kunne fastsættes til 12.500 kr. eller i alt 62.500 kr.

 SKM2012.659.ØLR

T havde i en udlejningslastbil ved indrejse til Danmark indført 240 elefantøl og 5.184 dåser mineralvand uden at være registreret som oplagshaver/midlertidig registreret varemodtager og uden at indgive anmeldelse som privatperson. T havde på toldstedet underskrevet en efterangivelse, herunder en erklæring om, at de indførte øl og sodavand ikke var beregnet til eget brug. T ændrede efterfølgende forklaring.

T forklarede, at han skulle drikke de medbragte øl sammen med vennerne i en spilleklub, og at sodavandene var til ham selv. Han havde været inde på SKATs hjemmeside og var bekendt med, at man lovligt kunne indføre 110 liter øl til eget brug, men der stod ikke noget om sodavand. Der havde været meget støj på toldstedet, og tolderen havde ikke forklaret ham, hvad det var han skrev under på.

Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 20.000 kr. Byretten lagde til grund, at T ved underskrivelsen af blanketterne havde været bekendt med, hvad han skrev under på. Ved bødestraffastsættelsen blev der lagt vægt på bemærkningerne i forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v., hvorefter der blev taget udgangspunkt i et niveau på 5.000 kr. pr. overtrædelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og fastslog, at udgangspunktet var, at bøderne for hver enkelt overtrædelse skulle fastsættes til 5.000 kr., og der konkret ikke forelå særlige grunde til at fravige udgangspunktet.

Byretsdomme

SKM2021.583.BR

►T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev tillige dømt for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.◄

►Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev idømt en bøde på 10.000 kr. for to overtrædelser af pantbekendtgørelsen.◄