Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om forsikringsselskabernes månedlige opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiften opgøres og indbetales månedligt. Afgiftsperioden/afregningsperioden for afgift af motoransvarsforsikringer er derfor måneden. Minimumsafgiften opgøres dog kun årligt, se nærmere nedenfor.

Opgørelse

Den registrerede virksomhed (forsikringsselskabet eller repræsentanten) skal opgøre afgiftsbeløbet for hver måned. Se ANSAL § 4, stk. 1, og § 5 om, hvad der skal medregnes til den afgiftspligtige forsikringspræmie. Se afsnit E.A.6.3.4.

Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige præmieindtægt, dvs. de afgiftspligtige præmier, herunder aconto-præmier, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Det gælder også, selv om der er fastsat en senere dato for sidste rettidige indbetaling. Opgørelsen skal ske særskilt for de forskellige afgiftsgrupper.

For knallertforsikringer skal virksomheden hver måned opgøre det samlede afgiftsbeløb. Hele den årlige afgift forfalder på forsikringens hovedforfaldsdato. Afgiften må derfor ikke blive opkrævet ad flere gange i takt med fx halvårlige præmieydelser.

Ved tegning af knallertforsikringer vil hovedforfaldsdagen ofte blive fastsat til en senere dato end ikrafttrædelsesdagen, fx den 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden. I disse tilfælde skal virksomheden ud over årsafgiften opkræve et afgiftsbeløb, der beregnes forholdsmæssigt efter det antal dage, forsikringen har været i kraft indtil hovedforfaldsdagen.

Præmier, der bliver tilbagebetalt til forsikringstagere eller afskrives som uerholdelige, kan fradrages i den afgiftspligtige præmieindtægt i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted. Beløbene skal fremgå af afgiftsregnskabet. Se afsnit E.A.6.3.7 om afgiftsregnskab.

For knallertforsikringer kan afgiften kun fradrages, hvis den fulde præmie bliver afskrevet som uerholdelig. Hvis en knallertforsikring i øvrigt ophører, og der i den forbindelse sker tilbagebetaling af en del af præmien til forsikringstageren, beregnes den afgift, der kan fradrages, under hensyn til det antal dage, forsikringen har været i kraft.

Afregning

Virksomheden skal angive og betale afgiftsbeløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se ANSAL § 5, stk. 1, og OPKL § 2, stk. 2, 1. pkt. Se afsnit A.B.4.4 om opkrævningslovens generelle regler om angivelse og betaling.

Angivelse og betaling kan ske elektronisk ved hjælp af Skatteforvaltningens tast-selv-løsning. Virksomheden skal angive den afgiftspligtige præmie og afgiften heraf, fordelt på de enkelte afgiftssatser/afgiftskategorier.

For trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter skal virksomheden angive årspræmien samt afgiftsbeløbet.