Indhold

Dette afsnit handler om den solidariske hæftelse, som virksomheder kan pålægges, hvis de deltager i en momskarrusel, hvor den såkaldte missing trader ikke afregner sin moms.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for pålæg om solidarisk hæftelse
  • Notifikation.

Betingelser for pålæg om solidarisk hæftelse

ML § 46, stk. 10 og 11, giver myndighederne mulighed for at pålægge enhver indenlandsk virksomhed, der deltager i en momskarrusel, en solidarisk hæftelse for den moms, som ikke afregnes af den såkaldte missing trader. Se beskrivelse af missing trader nedenfor.

Se nærmere om momskarruselsvindel afsnit D.A.13.9 Solidarisk hæftelse i momskarrusel ML § 46, stk. 10 og 11.

En missing trader er en virksomhed, som ikke afregner den moms, som den skal. For en missing trader handler det udelukkende om at oparbejde det størst mulige beløb i skyldig moms, som efterfølgende ikke afregnes til statskassen.

En virksomhed, der handler med en sådan missing trader eller med ethvert andet led i handelskæden, kan risikere at hæfte solidarisk for den moms, som den betalingspligtige missing trader burde have afregnet her i landet. Betingelserne for den solidariske hæftelse fremgår af ML § 46, stk. 10.

Den solidariske hæftelse er betinget af en række forhold:

  • Skatteforvaltningen skal have konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har deltaget i en momskarrusel, hvor afgiften forsætligt eller groft uagtsomt ikke er blevet afregnet af en betalingspligtig missing trader. Der er i denne henseende udelukkende tale om en objektiv konstatering af, at virksomheden har deltaget i en momskarrusel. Der kræves altså ikke forsæt eller grov uagtsomhed fra virksomhedens side.
  • Virksomheden skal have modtage en notifikation. Se nedenfor.
  • Virksomheden har groft uagtsomt eller forsætligt ikke overholdt påbuddene i notifikationen.

Den solidariske hæftelse gælder kun for virksomheder, der er registreret her i landet. Afgiftskravet kan inddrives helt eller delvist hos en eller flere virksomheder,  hvortil der er udstedt  notifikation.

Hvis den betalingspligtige missing trader er virksomhed nr. et, hæfter de efterfølgende virksomheder, nr. to, tre, fire osv., på lige fod med virksomhed nr. et. Det er med andre ord uden betydning, hvor i kæden virksomheden befinder sig i forhold til den betalingspligtige missing trader.

Den solidariske hæftelse gælder kun for den moms, som den betalingspligtige missing trader burde have afregnet. Hvis en virksomhed "i kæden" har likviditetsproblemer og derfor ikke afregner almindelig moms, vil der ikke være solidarisk hæftelse for de notificerede virksomheder for denne virksomheds momstilsvar.

Skatteforvaltningen kan pålægge den solidariske hæftelse administrativt. Dvs. at der ikke stilles krav om, at der skal anlægges erstatningssøgsmål mod virksomheden.

Hvis Skatteforvaltningen vurderer, at en virksomhed har deltaget i en momskarruselhandel, kan Skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler.

Notifikation

Notifikationen skal gives såvel til virksomheden som til den personkreds, der er nævnt i OPKL § 11, stk. 2, 2. pkt. Dvs. den, der enten

  • er ejer af virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller
  • er filialbestyrer i virksomheden.

Årsagen til henvisningen til OPKL er, at det ikke skal være muligt at omgå notifikationen ved at afmelde virksomheden fra registrering og blot registrere en ny virksomhed i stedet.

Oplysninger om notifikationer registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrolloven § 69, så Skatteforvaltningen kan følge de pågældende virksomheder og deres personkreds.

Formålet med at udstede påbud ved notifikationen er for det første at gøre en eventuel godtroende eller simpelt uagtsom virksomhed opmærksom på, at den har deltaget i momskarruselsvindel. For det andet er formålet at afskrække virksomheden fra at deltage i den slags handler fremover, fordi det kan få økonomiske konsekvenser for virksomheden. En virksomhed, der har fået en notifikation, vil have vanskeligt ved at påberåbe sig god tro eller simpel uagtsomhed ved eventuel senere deltagelse i momskarrusel.

Notifikationen knytter sig også til momslovens regler om sikkerhedsstillelse i ML § 62 a, stk. 2, fordi en tidligere deltagelse i momskarruselsvindel medfører en øget risiko for tab for staten. En øget risiko for tab medfører også mulighed for at tilbageholde eventuel negativ moms til forebyggelse af tab for statskassen, eventuelt i forbindelse med solidarisk hæftelse.

Notifikationen skal være skriftlig og har gyldighed for en periode på fem år, hvorefter den bortfalder i overensstemmelse med reglerne for sletning af oplysninger i kontrolinformationsregistret. Notifikationen kan dog fornyes, hvis der er grundlag for en forlængelse og dermed få gyldighed udover fem år. Dette vil være tilfældet, hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at virksomheden har deltaget i momskarruseller, som ligger efter notifikationstidspunktet. I disse tilfælde gælder notifikationen i fem år fra seneste konstaterede deltagelse i momskarrusel. 

Skatteforvaltningen har også mulighed for at revurdere notifikationen og eventuelt ophæve eller tilbagekalde den, hvis det vurderes, at der ikke længere er risiko for, at virksomheden deltager i momskarrusel.