Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, hæfter efter OPKL § 11, stk. 12, for alle de skatter og afgifter mv. efter opkrævningsloven, der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk

Personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse påhviler ifølge OPKL § 4, stk. 4, også ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt forsætter driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget efter OPKL § 4, stk. 3.

En solidarisk hæftelse vil kunne pålægges ved en administrativ afgørelse, hvorefter Skatteforvaltningens pantefogeder efter SKINDL § 1 kan inddrive kravet ved udpantning hos de personer, der er gjort hæftelsesansvarlige efter OPKL § 4, stk. 4, eller § 11, stk. 12.