Indhold

Dette afsnit handler om hæftelsen for selskabsskat for sambeskattede selskaber for indkomstår påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere.

Afsnittet indeholder:

  • Hæftelsesregel
  • Eksempel
  • International sambeskatning.

Hæftelsesregel

Ved § 2, nr. 17, i lov nr. 591 af 18. juni 2012 er hæftelsen med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere, ændret således:

  • Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab (se SEL § 31 C), hæfter solidarisk sammen med selskabet for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet (SEL § 31, stk. 6, 10. pkt.).
  • Selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af selskabet eller selskaber, der hæfter solidarisk efter SEL § 31, stk. 6, 10. pkt., hæfter ligeledes solidarisk sammen med selskabet (SEL § 31, stk. 6, 11. pkt.).
  • Ejerandele, der besiddes af den aktionærkreds, der nævnes i KGL § 4, stk. 2, medregnes ved opgørelsen af kapitalandele efter SEL § 31, stk. 6, 10. og 11. pkt. (SEL § 31, stk. 6, 12. pkt.).
  • Er der forgæves forsøgt udlæg for skattebeløb hos de selskaber, der hæfter solidarisk efter SEL § 31, stk. 6, 10. og 11. pkt., kan kravet gøres gældende mod andre selskaber (minoritetsselskaberne) i sambeskatningen, dog maksimalt den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab (SEL § 31, stk. 6, 13. pkt.).
  • Træder et selskab ud af sambeskatningen, hæfter det udtrædende selskab fra tidspunktet for udtrædelsen kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet, medmindre den samme aktionærkreds (se KGL § 4, stk. 2) fortsat direkte eller indirekte råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden (SEL § 31, stk. 6, 14. pkt.).

Se SEL § 31, stk. 6, 10.-14. pkt.

Indgiver et selskab ansøgning om omlægning af indkomstår den 1. juli 2012 eller senere, således at indkomståret 2012 begynder før den 1. juli 2012, anses indkomståret for påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere. Se § 11, stk. 5, i lov nr. 591 af 18. juni 2012.

Eksempel

Administrationsselskabet A er sambeskattet med datterselskaberne B og C i år 1. Koncernen har kalenderårsregnskab. Administrationsselskabet A frasælger den 1. marts år 2 datterselskabet C.

I år 3 forhøjer Skattestyrelsen den skattepligtige indkomst for datterselskab B for indkomståret 1. I denne situation vil datterselskab C ikke hæfte for skattekravet. Administrationsselskab A og datterselskab B vil derimod hæfte for skattekravet. Forhøjer Skattestyrelsen i år 3 den skattepligtige indkomst for datterselskab C for indkomståret 1, påhviler hæftelsen for skatten både A, B og C.

Hæftelsen ophører, uanset om udtrædelsen af sambeskatningen sker ved et egentligt frasalg af selskabet eller på anden måde, herunder som følge af omstrukturering, likvidation eller konkurs.

Hæftelsen ophører ikke for de tilbageværende selskaber, dvs. de selskaber, der ikke er udtrådt af sambeskatningen. Det gælder ligeledes, hvis sambeskatningen kun omfatter to selskaber, og sambeskatningen derfor ophører, efter at det ene selskab fx sælges ud af koncernen. I denne situation ophører hæftelsen alene for det frasolgte (udtrædende) selskab. 

Se også

Se også afsnit C.D.3.1.5 Administrationsselskabet.

International sambeskatning

I koncerner, der har valgt international sambeskatning, hæfter det ultimative moderselskab solidarisk med de selskaber, der hæfter solidarisk efter reglerne om national sambeskatning (se om disse SEL § 31, stk. 6, 10.-12. pkt.), for indkomstskat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret samt eventuel genbeskatningsforpligtelse.

SEL § 31, stk. 6, 13. og 14. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Det ultimative moderselskabs hæftelse omfatter dog ikke indkomstskat mv. af indkomst, der ville indgå i sambeskatningsindkomsten efter SEL § 31 om national sambeskatning.

Et selskab, der udtræder af sambeskatningen, hæfter ikke for skattekrav vedrørende de øvrige selskaber omfattet af sambeskatningen. Det udtrådte selskab hæfter således kun fra tidspunktet for udtrædelsen af sambeskatningen for den del af skatten, der vedrører den del af indkomsten, som er fordelt til selskabet, svarende til den hæftelse, selskabet er undergivet efter de gældende regler.

Ophøret af hæftelsen for et udtrædende selskab gælder ikke, hvis den samme aktionærkreds (se herom KGL § 4, stk. 2) fortsat direkte eller indirekte råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden.