Selskaber mv., der på indeholdelsestidspunktet er sambeskattede efter SEL § 31 med det selskab mv., der over for det offentlige er forpligtiget til betaling efter reglerne i KSL § 69, stk. 1 eller 2, hæfter for udbytteskat, royaltyskat og renteskat samt tillæg og renter. SEL § 31, stk. 6, 10.-14. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Se KSL § 69, stk. 3.

Bestemmelsen har virkning for skattebetalinger, der forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. Se § 11, stk. 7, i lov nr. 591 af 18. juni 2012.